Realizowane projekty międzynarodowe

ACE
Antarctic Climate Evolution
Ewolucja klimatu Antarktyki


CO2GeoNet (od 2008)
Geological storage of CO2. European Network of Excellence
Europejska Sieć Doskonalenia w zakresie geologicznego składowania CO2

Instytut ma status partnera-obserwatora

 

Cost Action TU1206 SubUrban (od 2014)

A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities

Europejska sieć dla pełniejszego rozpoznania budowy geologicznej podłoża obszarów zurbanizowanych

 

COST Action TU1405 GABI (od 2015)

European network for shallow geothermal energy applications in buildings and infrastructures

Europejska sieć dla wdrażania zastosowań płytkiej geotermii w budownictwie i infrastrukturze 

 

ECCSEL (od 2011)
European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infarstructure
Ogólnoeuropejskie Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla

zobacz także Powstaje Europejskie Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla

 

ECORD (od 2011)
European Consortium for Ocean Research Drilling
Europejskie Konsorcjum ds. Badawczych Wierceń Oceanicznych

 

EMODNET (od 2009)
European Marine Observation and Data Network
Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich

 

ENeRG (od 2009)
European Network for Research in Geo-Energy
Europejska sieć badawczo-rozwojowa zajmująca się problematyką geoenergii

GeoPLASMA-CE
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe

 

Geo3EU (od 2008)
GeoEurope3D
Przestrzenne modelowanie struktur geologicznych - modele numeryczne dla celów zarządzania

 

ICDP (od 2010)
International continental scientific drilling program
Międzynarodowy Program Badawczych Wierceń Kontynentalnych


IGCP
International Geoscience Programme

 

InSARap (od 2014)

Sentinel-1 Performance Study with TOPS Data'

Interferometria radarowa z zastosowaniem danych trybu TOPS satelity SENTINEl-1  - Studium wykonalności

 

IODP (od 2011)
Integrated Ocean Drilling Program
Zintegrowany Program Wierceń Oceanicznych

 

Minerals4EU (od 2013)

European Intelligence Network on Supply of Raw Materials – Minerals4EU

Europejska sieć informacyjna na temat zaopatrzenia w surowce mineralne


OneGeology (od 2007)
Making Geological Map Data for the Earth Accessible
Międzynarodowa inicjatywa służb geologicznych dotycząca udostępniania map geologicznych całego świata za pośrednictwem Internetu

 

PanAfGeo (od 2013)

Geoscientific knowledge and skills in African Geological Surveys

Wiedza i umiejętności za zakresu nauk geologicznych w Afrykańskich Służbach Geologicznych

Projekt realizowany w ramach kontraktu pomiędzy EuroGeoSurveys i Dyrektoriatem ds. Rozwoju i Współpracy Komisji Europejskiej

 

Shaleseq (od 2014)

Physico-chemical effects of CO2 sequestration in the Pomeranian gas-bearing shales  

 

TERRAFIRMA (od 2003)
Pan-European Ground Motion Hazard Information Service
Europejski serwis o zagrożeniach związanych z przemieszczaniem podłoża

Projekt Europejskiej Agencji Badań Kosmicznych