Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pgi.gov.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełno sprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,
  • nie wszystkie formularze na stronach serwisu mają wsparcie dla osób z niepełno sprawnościami,
  • nie na wszystkich stronach kontrast czcionki jest dostosowany dla osób niedowidzących.

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wymienione powyżej wyłączenia, będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 23 września 2020 roku.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2019 r.

Zaktualizowano dnia: 12.02.2020 r.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Starzycka. Kontaktować można się także pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. , tel. +48 22 45 92 000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

Informacja publiczna o dostosowaniu funkcjonowania Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.pgi.gov.pl/kontakt.html

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek A im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku im. Jana Wyżykowskiego znajduje się od ul. Wiśniowej. Przy wejściu głównym jest pochylnia, która jednak nie jest przeznaczona do samodzielnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Na poziomie parteru znajduje się winda osobowa z lat 90. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Recepcja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę, z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Budynek B im. Ignacego Domeyko przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie cztery wejścia do budynku im. Ignacego Domeyko posiadają stopnie kamienne, uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrole dostępu. Budynek nie jest przeznaczony dla osób zwiedzających.

Budynek C im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku im. Józefa Morozewicza (w którym mieści się m.in. Muzeum Geologiczne)  znajduje się od ul. Wiśniowej. Do budynku można wejść od strony północnej (od ul. Batorego) i południowej (od strony dziedzińca). Wejście od strony północnej jest przeznaczone dla osób zwiedzających i nie jest objęte kontrolą dostępu. Wejścia głównego do budynku pilnuje ochrona. Od strony północnej oba wejścia przeznaczone są dla pracowników Instytutu i są objęte kontrolą dostępu. Ze względu na schody, żadne z wejść nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 76 jest zlokalizowane z dwóch stron od ul. Jagiellońskiej oraz od parkingu wewnętrznego. Oba wejścia ze względu na brak stopni umożliwiają wjazd osobom niepełnosprawnym. Na poziomie parteru znajduje się winda osobowa z lat 90. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odwiedzający PIG-PIB jest witany przez osobę z którą był umówiony i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku. Budynek posiada kontrole dostępu tylko w wyznaczonych obszarach (pomieszczenia IT, serwerownia).

Budynek Oddziału Dolnośląskiego przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu 

Budynek Oddziału Dolnośląskiego nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku znajduje się przy al. Jaworowej 19. Budynek nie posiada windy. Wejście główne do budynku posiada kamienne stopnie uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający Oddział Dolnośląski PIG-PIB przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Każda osoba odwiedzająca Oddział jest rejestrowana w recepcji. Recepcja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę, z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Budynek Oddziału Geologii Morza przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się z tyłu budynku i umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim na teren PIG-PIB. Na poziomie parteru znajduje się winda osobowa z lat 90. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Recepcja jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę, z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Budynek Oddziału Górnośląskiego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu

Budynek Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB w Sosnowcu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Oddziału Górnośląskiego znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi. Budynek nie posiada windy. Wejście główne do budynku posiada stopnie kamienne uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający Oddział Górnośląski PIG-PIB przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Każdy osoba odwiedzająca Oddział Górnośląski PIG-PIB jest rejestrowana w recepcji. Recepcja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę, z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Budynek Oddziału Karpackiego przy ul. Skrzatów 1

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Głównego wejścia do budynku pilnuje ochrona. Od strony południowej oba wejścia przeznaczone są dla pracowników Instytutu i są objęte kontrolą dostępu. Ze względu na schody, żadne z wejść nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

Budynek Oddziału Pomorskiego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie

Budynek Oddziału Pomorskiego nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jedyne wejście do budynku znajduje się od ul. Wieniawskiego 20. Wejść do budynku można po pokonaniu 10 stopni. Wejście do budynku nie posiada pochylni dla wózków inwalidzkich, a w budynek nie jest wyposażony w schodołaza. Budynek jest zabezpieczony dozorem elektronicznym. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB kieruje się do sekretariatu, gdzie odnotowywany jest jego pobyt na terenie PIG – PIB. Sekretariat nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest odbierana z sekretariatu przez osobę, z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Budynki Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach

Oddział Świętokrzyski PIG-PIB w Kielcach posiada obiekty tworzące zintegrowany kompleks: główny budynek laboratoryjno-biurowy z Muzeum Geologicznym, Biblioteką i Archiwum Geologicznym, Pawilon Ekspozycyjny i Preparatorium Skamieniałości „Pod TETRAPODEM” oraz budynek wolno stojący Archiwum Prób Geologicznych (Magazyn Rdzeni). Budynek główny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomimo braku pochylni przed wejściem głównym, gdzie znajdują się schody z poręczą, istnieje możliwość dostania się osoby na wózku inwalidzkim od strony południowej z parkingu samochodowego z poziomu „0”. Do wejścia budynku głównego (wzdłuż budynku i pawilonu ekspozycyjnego) prowadzi chodnik wyłożony kostką antypoślizgową. Na poziomie parteru w holu głównym znajduje recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu, a osoba do której zmierza jest informowana telefonicznie i wzywana do zejścia, aby w jej asyście udać się we wskazanym kierunku do odpowiedniego pomieszczenia. Gość jest również odprowadzany po zakończeniu spotkania do wyjścia głównego z budynku. Stoisko Recepcji jest przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze w budynku laboratoryjno-biurowym znajduje się Sala Konferencyjna, Biblioteka, Muzeum Geologiczne i Pawilon Ekspozycyjny do wystaw czasowych. Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek A im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest oznaczenia kontrastowymi pasami tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Budynek B im. Ignacego Domeyko przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Brak jest dźwigów osobowych, co uniemożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Korytarze nie są przystosowane do poruszania się dla osób niepełnosprawnych. Brak jest zastosowania oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Budynek C im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest zastosowania oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie

Korytarze i winda są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest zastosowania oznaczeń kontrastowymi pasami: tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Budynek Oddziału Dolnośląskiego przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu 

Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Powierzchnia manewrowa jest wszędzie zapewniona i umożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Budynek Oddziału Geologii Morza przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Nie zastosowano oznaczenia kontrastowymi pasami tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Budynek Oddziału Górnośląskiego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu

Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Powierzchnia manewrowa jest wszędzie zapewniona i umożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy ani nie zastosowano piktogramów przy drzwiach.

Budynek Oddziału Karpackiego przy ul. Skrzatów 1

Korytarze i schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie zastosowano oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Budynek Oddziału Pomorskiego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie

Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a w budynku dwukondygnacyjnym (+ pomieszczenia na -1) brak jest wind i pochylni. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm. Powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Budynki Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach

W budynku są trzy klatki schodowe z poręczami, umożliwiające dojście do każdego miejsca. Korytarze i winda są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windzie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Pawilon ekspozycyjny zbudowany ze szklanych tafli nie posiada oznaczenia kontrastowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Na korytarzach znajdują się ciężkie drzwi przeciwpożarowe, utrudniające komunikację i poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Wejścia posiadające progi (do Pawilonu Ekspozycyjnego od strony Muzeum) zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach. Budynek Archiwum Prób Geologicznych (Magazyn Rdzeni) – nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Budynek A im. Jana Wyżykowskiego, Budynek B im. Ignacego Domeyko, Budynek C im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie, budynek przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Dolnośląskiego przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu 

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Geologii Morza przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Na parterze budynku znajduje się toaleta na przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Górnośląskiego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Karpackiego przy ul. Skrzatów 1

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Pomorskiego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze budynku.

Budynki Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach

Przed głównym wejściem do Preparatorium Skamieniałości znajduje się pochylnia z poręczami, zapewniająca wejście do budynku na parterze. Tym samym umożliwiony jest dostęp do Szlifierni i Laboratorium. Na wyższe piętra budynku np. do pokoi biurowych lub Sali konferencyjnej na II piętrze można dojechać wózkiem inwalidzkim, korzystając z windy, która znajduje się w środkowej części budynku głównego. Do pokonania różnicy poziomów w muzeum w części południowej również wybudowano pochylnię z antypoślizgowego groszkowanego granitu. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Obok Recepcji w holu głównym znajduje się WC z umywalką i zamontowanymi specjalistycznymi uchwytami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Szerokie drzwi stanowią wygodne dojście i wjazd wózkiem inwalidzkim. Budynek Archiwum Prób Geologicznych (Magazyn Rdzeni) – nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek A im. Jana Wyżykowskiego, Budynek B im. Ignacego Domeyko, Budynek C im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Na terenie parkingu głównego od ul. Wiśniowej są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie parkingu głównego posiada wymiary 3,6 m x 5 m.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie

Na terenie parkingu wewnętrznego brak jest wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Dolnośląskiego przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu

Miejsca parkingowe, znajdujące się bezpośrednio przed budynkiem Oddziału Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu przy al. Jaworowej 19, nie posiadają wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Geologii Morza przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku

Na terenie parkingu głównego od frontu budynku przy ul. Kościerskiej 5 nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Górnośląskiego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu

Miejsca parkingowe znajdujące się bezpośrednio przed budynkiem Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu przy ul. Królowej Jadwigi nie posiadają wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Karpackiego przy ul. Skrzatów 1

Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie parkingu o wymiarach 3,6 m x 5 m.

Budynek Oddziału Pomorskiego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie

Na terenie Oddziału Pomorskiego PIG-PIB nie ma parkingu dla samochodów prywatnych. Na drodze publicznej w promieniu 300 m brak jest parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Budynki Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach

Na terenie posesji za Budynkiem Preparatorium Skamieniałości od strony wschodniej znajduje się parking samochodowy z wydzielonym i oznaczonym miejscem o wymiarach 3,6m x 5m dla osób niepełnosprawnych, skąd jest najdogodniejsza pozycja dojścia lub dojazdu wózkiem do wejścia głównego Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Budynek A im. Jana Wyżykowskiego, Budynek B im. Ignacego Domeyko, Budynek C im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie, budynek przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie, budynek Oddziału Dolnośląskiego przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu, budynek Oddziału Geologii Morza przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku, budynek Oddziału Górnośląskiego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu, budynek Oddziału Karpackiego przy ul. Skrzatów 1, budynek Oddziału Pomorskiego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie, budynki Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach

Do budynków można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek A im. Jana Wyżykowskiego, Budynek B im. Ignacego Domeyko, Budynek C im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie, budynek przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie,  budynek Oddziału Dolnośląskiego przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu, budynek Oddziału Geologii Morza przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku, budynek Oddziału Górnośląskiego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu, budynek Oddziału Karpackiego przy ul. Skrzatów 1, budynek Oddziału Pomorskiego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie, budynki Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.