Spis treści

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pgi.gov.pl

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 21.04.2021 r.

Dostępność strony - informacje ogólne

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony Portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą poruszać się po stronie www, ale rozwiązanie nie jest w pełni intuicyjne i dostępne do wszystkich elementów. Cały czas nad tym pracujemy.

Dokumenty

Na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB znajdują się pliki do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Sukcesywnie to poprawiamy.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na naszych stronach www pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane. Jednak przed wymogiem dostępności nie było to standardem, dlatego może się zdarzyć, że będą miejsca gdzie zabraknie takiej informacji.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie naszej strony www za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na wybranych podstronach nie działają w pełni lub częściowo:

 • dostęp do całej strony za pomocą klawiatury,
 • możliwości wstrzymywania, zatrzymywania i ukrywania elementów dynamicznych,
 • kolejność fokusu zgodna z logicznym układem treści,
 • opisy celu linku,
 • etykiety w nazwie,
 • brak możliwości automatycznej zmiany komponentu po wprowadzeniu nowej wartości,
 • dynamiczne opisy i uwagi do błędów podczas wypełniania formularza,
 • parsowanie.

Ponadto:

 • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,
 • nie wszystkie formularze na stronach serwisu mają wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • nie na wszystkich stronach kontrast czcionki jest dostosowany dla osób słabo widzących.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu strony www.

Działania mające na celu poprawić dostępność strony PIG - PIB

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wprowadziliśmy liczne usprawnienie w treści strony, które przybliżyły stronę Instytutu do wymogów ustawy. Na stronie internetowej PIG-PIB działają standardowe skróty klawiaturowe, które poprawiają dostępność. W ostatnim czasie zostały poprawione:

 • treści nietekstowe,
 • informacje i relacje, które mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu,
 • logiczna kolejność treści na stronie,
 • właściwości zmysłowe, które w intuicyjny sposób wyjaśniają strukturę strony,
 • użycie odpowiednich kolorów, które mają określony kontrast i intuicyjnie podpowiadają jaka treść jest publikowana przy ich użyciu.

Data sporządzenia Deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2019 r.

Zaktualizowano dnia: 21.04.2021 r.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nowak. Kontaktować można się także pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 22 45 92 000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.