Informujemy, że w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postępowaniach powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, (tzw. „postępowania unijne”) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to, że JEDZ, będzie mógł być przesłany jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Zachęcamy do zapoznania się instrukcję składania JEDZ zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowieniaZamówienia podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

 
 


Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych