KARTOGRAFIA

 
grafika ilustracyjna


Państwowy Instytut Geologiczny jest koordynatorem i głównym wykonawcą cyfrowych seryjnych map geologicznych Polski w skali 1:50 000:

  • Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski,
  • Mapy Litogenetycznej Polski,
  • Mapy Geośrodowiskowej Polski,
  • Mapy Hydrogeologicznej Polski 
  • oraz Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000.

We współpracy ze służbami geologicznymi i ośrodkami naukowymi krajów sąsiadujących z Polską opracowujemy mapy geologiczne i geoturystyczne rejonów przygranicznych.

» Kartografia geologiczna

» Kartografia geologiczno-inżynierska

» Kartografia geośrodowiskowa  i geochemiczna

» Kartografia hydrogeologiczna