Złota Odznaka PIG

Najbardziej prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym czynnym i emerytowanym pracownikom Państwowego Instytutu Geologicznego jako dowód uznania dla ich wieloletniej, wzorowej pracy i szczególnych zasług na rzecz Instytutu, jest uhonorowanie Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego.

grafika ilustracyjna

 

Złota Odznaka PIG (ZO PIG) została oficjalnie ustanowiona Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego z dnia 10 listopada1994 r. Odznakę przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek Kapituły Odznaki.

Procedurę kwalifikacji kandydatur zgłoszonych do przyznania Złotej Odznaki PIG przeprowadza Kapituła ZO PIG, złożona z 5 - 7 pracowników PIG - PIB, wcześniej uhonorowanych Odznaką i powoływanych na 3-letnią kadencję przez urzędującego dyrektora PIG. Kapituła pracuje w oparciu ustalone zasady i tryb nadawania ZO PIG, ujęte w zarządzeniach urzędującego dyrektora PIG, jest jednak całkowicie niezależna w swoich decyzjach dotyczących oceny i głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami.

Kandydaci do ZO PIG są zgłaszani przez urzędującego dyrektora PIG - PIB i jego zastępców, dyrektorów oddziałów PIG - PIB, kierowników komórek organizacyjnych PIG - PIB oraz członków Kapituły.

Głosowania zgłaszanych do Kapituły kandydatur mają charakter jawny, a akceptacja danego kandydata następuje w oparciu o większość głosów pozytywnych. Udział w pracach Kapituły Złotej Odznaki ma charakter honorowy, nieodpłatny.

Wręczenie Złotej Odznaki PIG przez Kanclerza lub upoważnionego członka Kapituły odbywa się uroczyście w czasie spotkań okolicznościowych z udziałem Pracowników PIG - PIB. Przyznanie Odznaki ma charakter honorowy, osoba wyróżniona nie uzyskuje z tego tytułu żadnych gratyfikacji finansowych i ulg podatkowych, nie ponosi też wydatków związanych z otrzymaniem Odznaki. Oprócz ZO PIG osoba wyróżniona otrzymuje dyplom potwierdzający nadanie Odznaki.

Kryteria kwalifikujące kandydatów do uhonorowania Złotą Oznaką PIG są następujące:

  • wzorowe i wyróżniające się wypełnianie obowiązków służbowych przez pracownika PIG-PIB,
  • nienaganna postawa etyczno-zawodowa,
  • wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych, wybitne osiągnięcia na rzecz państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej lub wybitne osiągnięcia w działaniach organizacyjnych na rzecz PIG,
  • minimalny staż pacy w PIG kandydata to ponad 20 lat.

Z kandydowania są wyłączone osoby pełniące funkcję urzędującego dyrektora PIG-PIB.

Skład osobowy obecnej Kapituły Złotej Odznaki PIG (Kapituła VII kadencji, lata 2021-2024)

Kanclerz Kapituły

Dr hab. Barbara Słodkowska, prof. instytutu

Sekretarz Kapituły 

Dr hab. Grzegorz Czapowski, prof. instytutu

Członkowie Kapituły

  1. prof. dr hab. Tadeusz Marek Peryt
  2. dr Monika Konieczyńska
  3. dr Mirosław Lidzbarski
  4. dr Bogusław Przybylski
  5. dr Piotr Nescieruk

pdf Artykuł: Grzegorz Czapowski, Barbara Słodkowska, Jerzy Bartłomiej Miecznik - "Zaszczytna honorowa Złota Odznaka Państwowego Instytutu Geologicznego", Przegląd Geologiczny, vol. 69, nr 8, 2021 (736 KB)  (plik PDF)

pdf Odznaczeni Honorową Złotą Odznaką PIG (1994-2024). Lista alfabetyczna (72 KB)  (plik PDF)

pdf Odznaczeni Honorową Złotą Odznaką PIG (1994-2024). Lista chronologiczna (73 KB)  (plik PDF)