Złota Odznaka PIG

Najbardziej prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym czynnym i emerytowanym pracownikom Państwowego Instytutu Geologicznego jako dowód uznania dla ich wieloletniej, wzorowej pracy i szczególnych zasług na rzecz Instytutu, jest uhonorowanie Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego.

zlota odznaka pig

 

Złota Odznaka PIG (ZO PIG) została oficjalnie ustanowiona Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego z dnia 10 listopada1994 r.

Odznakę przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek Kapituły Odznaki.

Procedurę kwalifikacji kandydatur zgłoszonych do przyznania Złotej Odznaki PIG przeprowadza Kapituła ZO PIG, złożona z 5 - 7 pracowników PIG - PIB, wcześniej uhonorowanych Odznaką i powoływanych na 3-letnią kadencję przez urzędującego dyrektora PIG. Kapituła pracuje w oparciu ustalone zasady i tryb nadawania ZO PIG, ujęte w zarządzeniach urzędującego dyrektora PIG, jest jednak całkowicie niezależna w swoich decyzjach dotyczących oceny i głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami.

Kandydaci do ZO PIG są zgłaszani przez urzędującego dyrektora PIG - PIB i jego zastępców, dyrektorów oddziałów PIG - PIB, kierowników komórek organizacyjnych PIG - PIB oraz członków Kapituły.

Głosowania zgłaszanych do Kapituły kandydatur mają charakter jawny, a akceptacja danego kandydata następuje w oparciu o większość głosów pozytywnych. Udział w pracach Kapituły Złotej Odznaki ma charakter honorowy, nieodpłatny.

Wręczenie Złotej Odznaki PIG przez Kanclerza lub upoważnionego członka Kapituły odbywa się uroczyście w czasie spotkań okolicznościowych z udziałem Pracowników PIG - PIB. Przyznanie Odznaki ma charakter honorowy, osoba wyróżniona nie uzyskuje z tego tytułu żadnych gratyfikacji finansowych i ulg podatkowych, nie ponosi też wydatków związanych z otrzymaniem Odznaki. Oprócz ZO PIG osoba wyróżniona otrzymuje dyplom potwierdzający nadanie Odznaki.

Kryteria kwalifikujące kandydatów do uhonorowania Złotą Oznaką PIG są następujące:

 • wzorowe i wyróżniające się wypełnianie obowiązków służbowych przez pracownika PIG - PIB,
 • nienaganna postawa etyczno-zawodowa,
 • wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych, wybitne osiągnięcia na rzecz państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej lub wybitne osiągnięcia w działaniach organizacyjnych na rzecz PIG,
 • minimalny staż pacy w PIG kandydata to ponad 20 lat.

Z kandydowania są wyłączone osoby pełniące funkcję urzędującego dyrektora PIG - PIB.

Skład osobowy obecnej Kapituły Złotej Odznaki PIG (Kapituła VII kadencji, lata 2021-2024)

 • Kanclerz Kapituły - dr hab. Barbara Słodkowska, prof. instytutu
 • Sekretarz Kapituły - dr hab. Grzegorz Czapowski, prof. instytutu
 • Członkowie Kapituły:
  prof. dr hab. Tadeusz Marek Peryt
  dr Monika Konieczyńska
  dr Mirosław Lidzbarski
  dr Bogusław Przybylski
  dr Piotr Nescieruk

  pdf Informacje szczegółowe o Złotej Odznace PIG >> (736 KB)

  pdf Lista wyróżnionych pracowników w latach 1994-2022 >> (214 KB)