Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS National 2015 2020
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe
Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej
International 2016 2019
Śladami bursztynowego górnictwa na Pomorzu – ścieżki geologiczne w województwie pomorskim National 2014 2015
Środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania odpadów powstających podczas poszukiwania i eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych na przykładzie województwa pomorskiego National 2013 2015
Możliwość wykorzystania produktów fotogrametrycznych i ich pochodnych do identyfikacji terenów objętych ruchami masowymi National 2014 2015
Bioakumulacja molibdenu i innych pierwiastków śladowych w roślinach na terenach występowania łupków menilitowych National 2011 2015
Geologiczno-morfometryczna dokumentacja wybranych odcinków południowego brzegu Bałtyku National 2014 2015
InSARap Interferometria radarowa z zastosowaniem danych trybu TOPS satelity SENTINEL-1 - Studium wykonalności International 2014 2015
Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł, w ramach Sieci Obserwacyjno - Badawczej Wód Podziemnych National 2014 2014
Ocena roli gazów (O2, CO2, CH4, H2S, NH3) w kształtowaniu składu chemicznego wód w ekosystemach zależnych od wód podziemnych National 2015 2018