Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Mineralogia i geochemia pyłów jako wskaźnik pochodzenia i kierunków migracji, ze szczególnym uwzględnieniem pyłów pochodzenia antropogenicznego i naturalnego oraz Dyrektywy Pyłowej National 2017 2018
Ocena występowania REE i niektórych pierwiastków śladowych National 2017 2020
Analiza i ocena potencjału surowcowego złóż surowców nieenergetycznych: Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych National 2018 2021
Opracowanie nowej edycji trzech Map Geologicznych Polski w skali 1:500 000, wersja A - zakryta, B - bez czwartorzędu, C - bez kenozoiku National 2018 2022
Finansowanie w 2018 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" National 2018 2018
Środki na finansowanie w 2019 r. działalnosci państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" National 2019 2019
Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego– zadanie ciągłe PSG National 2017 2020
Wstępna ocena możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych National 2017 2020
Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa National 2017 2020
Ocena możliwości reeksploatacji zaniechanych złóż cennych surowców National 2017 2020