Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Opracowanie nowej „Instrukcji opracowania, wydania i aktualizacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000” oraz dodatku do „Metodyki opracowania i reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000" National 2021 2021
Prace przygotowawcze poprzedzajace realizację rejsu naukowo - badawczego na Środkowym Atlantyku, w ramach Umowy w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych między Ministrem Środowiska RP a Miedzynarodową Organizacją Dna Morskiego National 2019 2020
Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej National 2019 2023
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą National 2018 2020
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby dyspozycyjne wód leczniczych w zlewni Wilgi National 2013 2016
Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego National 2019 2023
Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego National 2013 2022
Opiniowanie prac z zakresu kartografii geologicznej, georóżnorodności geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej wykonywanych w ramach zadań PSG i PSH oraz innych National 2012 2015
Wsparcie działań Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów i prezentacji dotyczących złóż pierwiastków promieniotwórczych, węgli, węglowodorów, metali oraz podziemnego składowania, energii geotermalnej, lokalizacji farm wiatrowych i elektrowni jądrowych oraz materiałów koncesyjnych – zadanie ciągłe PSG National 2014 2016
Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D National 2014 2019