Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski National 2005 2011
Korelacja chemostratygraficzna utworów nadkładu badeńskiej serii ewaporatowej w brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego National 2005 2011
Analiza strukturalna sigmoidy przemyskiej w oparciu o teledetekcję i badania terenowe National 2005 2011
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich National 2006 2010
Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski National 2006 2010
Korelacja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu niżowej części Polski i krajów ościennych National 2006 2010
Zmiany florystyczne jako reperkusje zmian paleoklimatycznych w profilu osadów późnego baszkiru i moskowu (westfal B-C) na przykładzie LZW i GZW National 2007 2010
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów National 2007 2010
Wewnętrzna geometria kredowej sekwencji osadowej Niżu Polskiego National 2007 2010
Wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji i diageneza utworów karbonu z południowo-wschodniej Lubelszczyzny National 2007 2010