STRUKTURA ORGANIZACYJNA PIG-PIB

Strukturę organizacyjną określa Zarządzenie nr 15 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB z dnia 23 czerwca 2020 r.

Dyrektorowi Instytutu bezpośrednio są podporządkowane następujące komórki organizacyjne Instytutu:

 1. Biuro Prawne
 2. Dział Bezpieczeństwa
 3. Dział Spraw Personalnych
 4. Zespół ds. BHP
 5. Zespół Audytu Wewnętrznego
 6. Pełnomocnik ds. Jakości
 7. Archiwum Zakładowe
 8. Biuro Promocji i Komunikacji
 9. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 10. Inspektor Ochrony  Danych 
 11. Pełnomocnik Dyrektora ds. państwowej służby hydrogeologicznej
 12. Oddział Geologii Morza w Gdańsku
 13. Oddział Świętokrzyski w Kielcach
 14. Oddział Karpacki w Krakowie
 15. Oddział Górnośląski w Sosnowcu
 16. Oddział Pomorski w Szczecinie
 17. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
 18. Samodzielna Pracownia Geologii Regionu Lubelskiego

Zastępcy dyrektora ds. służby geologicznej są podporządkowane następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Koordynacji Zadań Służby Geologicznej
 2. Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
 3. Zakład Kartografii Geologicznej
 4. Centrum Geozagrożeń
 5. Zakład Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych
 6. Zakład Monitoringu Wód Podziemnych
 7. Zakład Utrzymania i Rozwoju Systemów Dziedzinowych
 8. Narodowe Archiwum Geologiczne

Zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju są podporządkowane następujące komórki organizacyjne:

 1. Sekretarz Naukowy
 2. Dział Planowania i Rozliczania Badań
 3. Zakład Geologii Środowiskowej
 4. Zakład Geologii Regionalnej
 5. Zakład Geologii Inżynierskiej
 6. Dział Wydawnictw
 7. Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej
 8. Muzeum Geologiczne
 9. Biblioteka Geologiczna
 10. Laboratorium Chemiczne
 11. Laboratorium Analiz w Mikroobszarze

Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych są podporządkowane następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Finansowo-Księgowy
 2. Zespół Controllingu
 3. Dział Administracyjny
 4. Dział Informatyki
 5. Biuro Zamówień Publicznych

pdf Schemat organizacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB (174 KB)  (link otwiera się w nowym oknie)

 

OBSZARY DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

  oddzialy