Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet odbywa się w drodze otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym i przebiega w dwóch etapach.

Od wszystkich kandydatów wymagamy predyspozycji do pracy badawczej oraz znajomości języka angielskiego. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. 

Kandydaci powinni wybrać temat badawczy i skontaktować się z promotorem (lista proponowanych tematów prac pojawi się po wszczęciu rekrutacji na rok akademicki 2023/24) lub przedstawić własny temat zaakceptowany przez potencjalnego promotora.

Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach.

W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna dokonuje oceny złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów (zobacz: paragraf § 2 Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet) oraz listu rekomendacyjnego. Na tej podstawie komisja rekrutacyjna tworzy wstępny ranking kandydatów oceniając złożone aplikacje uwzględniając:

  • osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej, stypendia naukowe (0-5 pkt.),
  • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych (0-3 pkt.),
  • motywację i predyspozycje do podjęcia pracy naukowej w oparciu o list motywacyjny kandydata i opinię zawartą w liście rekomendacyjnym (0-2pkt.).

Na podstawie wstępnego rankingu kandydatów komisja rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów kwalifikującą do drugiego etapu rekrutacji. Liczba punktów kwalifikująca do drugiego etapu nie może być mniejsza niż 5.

W drugim etapie komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, które mogą odbywać się w języku angielskim. Decyzją komisji lub na prośbę kandydata rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna ocenia:

  • wiedzę kandydata na poziomie magisterskim, w zakresie dyscypliny, w której kandydat chce podjąć kształcenie (0-3 pkt.),
  • prezentację kandydata obejmującą dotychczasowe wyniki badań (0-3 pkt.),
  • motywację i predyspozycje do pracy naukowej w ramach wybranej tematyki doktoratu (0-4 pkt.).

Na podstawie sumy punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie, tworzona jest ostateczna lista rankingowa kandydatów. Osoby, które uzyskały w sumie nie więcej niż 10 punktów nie mogą zostać przyjęte do Szkoły Doktorskiej.

Decyzje w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej podejmuje dyrektor PIG-PIB na podstawie ostatecznej listy rankingowej i rekomendacji komisji rekrutacyjnej oraz możliwości finansowych Instytutu.

Instytut informuje kandydatów o wynikach rekrutacji w ciągu 21 dni od daty ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunki i tryb rekrutacji określa szczegółowo pdf Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (105 KB)