NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA

2021

Nagroda Ekolaury 2021

W XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał dwie nagrody. W kategorii „Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminacja terenów zdegradowanych” jury konkursu doceniło realizację wieloletniego programu kartografii geochemicznej będącej podstawą oceny stanu środowiska naturalnego, a w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi” nagrodzono przedsięwzięcie pt. „Monitoring i ocena stanu chemicznego i ilościowego Jednolitych Części Wód Podziemnych”.

Więcej informacji >>

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2021

Centrum Inteligentnego Rozwoju przyznało projektowi pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG)” Polską Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Więcej informacji >>

ODZNACZENIA I NAGRODY

Stopień Inżyniera Górniczego III stopnia:

 • dr Weronika Bureć–Drewniak m.in. za wykonywanie badań chemicznych w ramach realizacji map geochemicznych oraz na potrzeby monitoringu wód podziemnych,
 • mgr Krzysztof Karwacki m.in. za opracowanie metodologii wykorzystania technik fotogrametrycznych z pułapu drona do monitorowania aktywności osuwisk,
 • mgr inż. Monika Krzeczyńska m.in. za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego i górniczego oraz popularyzację wiedzy geologicznej,
 • mgr Aneta Starościak m.in. za prace w zakresie kartografii hydrogeologicznej oraz określenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych,
 • mgr Joanna Stawierej m.in. za prace związane z gromadzeniem danych o złożach kopalin oraz współudział w opracowaniu „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”.

Stopień górniczy Inżyniera Górniczego II stopnia:

 • mgr Michał Jaros, m.in. za udział w tworzeniu Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich oraz w opracowaniu 11 atlasów geologiczno-inżynierskich,
 • dr inż. Dorota Karmasz m.in. za wykonywanie badań chemicznych na potrzeby kartografii geochemicznej i monitoringu wód podziemnych,
 • mgr Dorota Palak-Mazur m.in. za prace w zakresie monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych,
 • mgr Adam Roguski m.in. za zaangażowanie w opracowywanie raportów, ekspertyz, dokumentacji i instrukcji geologiczno-inżynierskich,
 • mgr Anna Rojek m.in. za prace w zakresie prowadzenia monitoringu chemicznego i bazy danych wód podziemnych,
 • mgr Izabela Samel m.in. za prowadzenie Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich oraz współpracę przy opracowaniu atlasów geologiczno-inżynierskich,
 • dr Urszula Stępień m.in. za realizację prac w zakresie kartografii geologicznej oraz regionalnych geologicznych modeli 3D,
 • dr Radosław Wasiluk m.in. za realizację zadań związanych z kartografią geologiczną oraz z ochroną georóżnorodności,
 • mgr Mirosław Krawczyk m.in. za opracowanie licznych arkuszy map geologicznych, kierowanie pracami terenowymi i kameralnymi.

Stopień Inżyniera Górniczego I stopnia:

 • mgr Agnieszka Felter za realizację zadań z zakresu hydrogeologii wód zwykłych oraz wód leczniczych, termalnych i solanek,
 • mgr Ryszard Habryn m.in. za opracowanie licznych projektów badań geologicznych, dokumentacji otworowych oraz dokumentacji złóż, a także dozór i nadzór robót geologicznych,
 • mgr Krzysztof Majer m.in. za wykonywanie prac w zakresie kartografii geologicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz za wdrażanie wielu nowych rozwiązań podczas ich realizacji,
 • dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska za opiekę nad zbiorami Muzeum Geologicznego oraz działalność edukacyjną i naukową,
 • dr Mariusz Socha m.in. za realizację zadań dotyczących wykorzystania wód zaliczanych do kopalin,
 • dr Krystian Wójcik m.in. za koordynacje prac związanych z zadaniami służby geologicznej z zakresu geologii naftowej

 

  pdf Doroczne nagrody Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za publikacje naukowe pracowników w 2020 roku (448 KB)

(przyznane na podstawie Zarządzenia nr 25 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie nagród za publikacje naukowe i nagród za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego)