Wyróżnienie w konkursie Ekolaury 2023 dla projektu PIG-PIB upowszechniającego wiedzę o geologii i georóżnorodności

W XXII Edycji Konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2023 Państwowy Instytut Geologiczny – PIB otrzymał wyróżnienie w kategorii „Edukacja ekologiczna”. Jury konkursu doceniło realizację wieloletniego projektu pn. "Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności", którym kierowała Katarzyna Szadkowska z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu. Łącznie przyznano 15 nagród Ekolaur oraz 9 wyróżnień w 9 kategoriach.

ekolaury 2023

Ekolaury 2023 dla Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB za realizację projektu "Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności"

Celem Konkursu EKOLAURY 2023 było wyróżnienie podmiotów zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz oszczędność zasobów naturalnych. 

Wręczenie nagród w konkursie EKOLAURY 2023 odbyło się 21 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali w Katowicach. Wyróżnienie odbierali: Katarzyna Szadkowska, Kierownik Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej z Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Paweł Woźniak z Oddziału Górnośląskiego w Sosnowcu.

cztery osoby pozują do zdjęcia

Wręczenie wyróżnienia Ekolaury 2023 dla PIG-PIB. Drugi od lewej - Paweł Woźniak, trzecia od lewej - Katarzyna Szadkowska

Wyróżniony projekt realizowany był w PIG-PIB w latach 2019 - 2022. W ramach przedsięwzięcia wykonano szereg zadań, które przyczyniły się do zwiększenia ochrony georóżnorodności w Polsce, wpłynęły na rozwój edukacji geologicznej i geoturystyki, a także stanowiły wsparcie dla inicjatyw związanych z funkcjonowaniem geoparków i udostępnianiem georóżnorodności.

Prowadzone prace objęły zarówno konwencjonalne działania w zakresie edukacji ekologicznej, takie jak opracowanie przewodników, map, tablic i ścieżek edukacyjnych, prowadzenie zajęć popularnonaukowych, jak również działania nowatorskie, umiejscowione w świecie wirtualnym i online.

Projekt przyczynił się bezpośrednio do zwiększenia ochrony przyrody nieożywionej w Polsce. We współpracy z innymi podmiotami sporządzono i złożono dziewięć wniosków o ustanowienie nowych stanowisk dokumentacyjnych – prawnej formy ochrony przyrody nieożywionej. Spośród tych miejsc, na mocy uchwał odpowiednich Rad Gmin zostało już ustanowionych sześć nowych stanowisk dokumentacyjnych, dając nadzieję na prawną ochronę kolejnych obiektów. Aż cztery stanowiska dokumentacyjne zostały ustanowione na Dolnym Śląsku, co wpłynęło na zwiększenie liczby stanowisk dokumentacyjnych, w tym województwie aż o 100%.

Projekt miał zasięg ogólnopolski i był finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

grupa osób pozujących do zdjęcia

Wszyscy laureaci konkursu Ekolaury 2023 podczas gali wręczenia nagród w Katowicach

W ubiegłych latach Państwowy Instytut Geologiczny - PIB otrzymał już statuetki Ekolaurów siedmiokrotnie.

W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili m.in. Minister Klimatu i Środowiska, Minister Infrastruktury, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

Tekst: Redakcja
Zdjęcia: Europerspektywy, Katarzyna Szadkowska, Paweł Woźniak