PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ KARPACKI im. Mariana Książkiewicza


okarpacki-2

Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Krakowie zajmuje się różnymi aspektami geologii regionalnej na obszarze Karpat i zapadliska przedkarpackiego, a także realizuje wiele zadań z dziedziny geologii środowiskowej, złożowej czy hydrogeologii, które wykraczają poza ten obszar. Głównymi dziedzinami działalności oddziału są: kartografia geologiczna, litostratygrafia Karpat, hydrogeologia, geologia inżynierska i środowiskowa oraz mikropaleontologia.

Od 2006 roku Oddział Karpacki uczestniczy w realizacji projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), w ramach którego są wykonywane mapy zagrożeń - osuwiskowych w skali 1:10 000, bazy danych, karty rejestracyjne osuwisk i prowadzony jest monitoring powierzchniowych ruchów masowych. Po uaktywnieniu się osuwisk w 2010 roku pracownicy oddziału na szeroką skalę zaczęli prowadzić badania i prace interwencyjne.

Do istotnych tematów realizowanych przez Oddział Karpacki należą:

  • rozpoznawanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2
  • aktualizacja zasobów wód termalnych niecki podhalańskiej z uwzględnieniem transgranicznego przepływu wód
  • tworzenie warstw informacyjnych Mapy hydrogeologicznej Polski oraz Mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000
  • opracowanie Atlasu zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich