Monitoring

W ramach Projektu SOPO założono system monitoringu powierzchniowego lub wgłębnego na 61 wytypowanych osuwiskach. Kompleksowe prace związane z instalacją takiego systemu na 1 osuwisku obejmują:

  • przegląd sposobów monitorowania osuwisk w celu wybrania sposobu optymalnego;
  • sporządzenie projektu robót geologicznych;
  • wykonanie prac geodezyjnych w celu założenia sieci punktów monitoringu powierzchniowego;
  • wykonanie wierceń wraz z założeniem kolumn rur inklinometrycznych i piezometrów dla monitoringu wgłębnego
  • wykonanie prac geofizycznych;
  • nadzór geologiczny nad pracami wiertniczymi i geofizycznymi, wyznaczenie elementów rzeźby wewnątrzosuwiskowej, opis profili otworów wiertniczych, pobieranie próbek do badań
  • wykonanie analiz geologiczno – inżynierskich i geotechnicznych oraz ewentualnie paleontologicznych i radiometrycznych w celu uzyskania pełnej charakterystyki geologiczno-inżynierskiej koluwium oraz skał podłoża osuwiska;
  • sporządzenie operatu powykonawczego (dokumentacji końcowej) i późniejszych raportów rocznych;
  • wykonanie serii pomiarów monitoringowych (inklinometrycznych i piezometrycznych oraz GPS lub geodezja klasyczna) w okresie roku w celu rozpoznania i udokumentowania dynamiki przemieszczeń powierzchniowych i wgłębnych.

Dokumentacje wraz z załącznikami udostępniane są również w aplikacji SOPO. (Po wejściu do aplikacji należy z menu wybrać opcję Przeglądanie wyników monitoringu).

 

Lokalizacja monitorowanych osuwisk karpackich wraz z ich aktywnością – stan na styczeń 2023.

monitoring osuwisk 2023