Uwaga!

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje administracyjne podejmowane na szczeblu gminnym i powiatowym dotyczące planowania przestrzennego i uwzględniania w tych planach różnych ograniczeń i zakazów wynikających z występowania obszarów osuwiskowych oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Dlatego prosimy w tych kwestiach zwracać się do właściwych jednostek administracyjnych (powiatów, gmin) i ich przedstawicieli (starostów, burmistrzów i wójtów), odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenie osuwiska

Tryb postępowania w przypadku zapytań/wątpliwości osób prywatnych dotyczących „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” na terenie ich własności gruntowej

W przypadku konieczności udzielenia, przez specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego — Państwowego Instytutu Badawczego, wyjaśnień dotyczących „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” osoby zainteresowane mogą zwrócić się o to do PIG-PIB w formie pisemnej, za pośrednictwem właściwego Starosty Powiatowego, Burmistrza Miasta lub Wójta Gminy. Jeżeli władze gminy lub powiatu uznają za niezbędną wizytę w terenie naszego pracownika, to będzie to możliwe po zapewnieniu zwrotu kosztów delegacji tej osoby. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Geozagrożeń
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Procedura opracowywania kart rejestracyjnych osuwisk przez Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy (poza opracowaniem MOTZ)

Karta rejestracyjna osuwiska (KRO) jest opracowywana przez PIG-PIB ze środków uzyskanych z NFOŚiGW w ramach Projektu SOPO od połowy 2010 r. Kartę taką wykonuje się wyłącznie dla osuwisk:

 • które bezpośrednio (lub pośrednio w uzasadnionych przypadkach) zagrażają budynkom mieszkalnym lub użyteczności publicznej,
 • gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo dalszego użytkowania budynku/ków grożące utratą zdrowia, a nawet życia przez człowieka.

Procedura zgłaszania wykonania KRO (poza opracowaniem MOTZ)

 1. Pisemne zgłoszenie do PIG-PIB o potrzebie wykonania KRO (wysłane pocztą tradycyjną / ePUAP / pocztą elektroniczną) z podaniem:
  1. lokalizacji zgłoszenia (powiat, gmina, miejscowość)
  2. opisu uszkodzeń budynku/ków lub zagrożeń oraz okresu, w którym nastąpiło uszkodzenie.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. mapę topograficzną z zaznaczonym miejscem zgłoszenia (najlepiej w skali 1:10 000, ewentualnie 1:25 000 lub 1:50 000)
  2. dane kontaktowe i adresowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres i telefon zgłaszającego, numer działki na której znajduje się zagrożony lub uszkodzony budynek)
  3. 2 lub 3 zdjęcia dokumentujące uszkodzone fragmenty budynku/ków.
 3. Zgłoszenia mogą przesyłać do PIG-PIB wyłącznie jednostki administracji samorządowej (starostwa, gminy) oraz Marszałkowie. Nie przyjmujemy i nie rozpatrujemy zgłoszeń od osób prywatnych oraz firm/przedsiębiorstw/konsorcjów itp.
 4. Zgłoszenie w 1 egz. należy przesłać:
  • tradycyjną pocztą na adres:
   Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
   Centrum Geozagrożeń
   ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa lub
  • poprzez ePUAP (skrzynka: /PIG-PIB/SkrytkaESP) lub
  • pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 5. Po uzyskaniu zgłoszenia zespół pracowników Projektu SOPO dokona jego weryfikacji, a następnie powiadomi jednostkę zgłaszającą o przyjęciu do realizacji lub odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku akceptacji zostanie określony prawdopodobny termin wykonania karty.
 6. Po zakończeniu prac karta zostanie przesłana (w postaci wydruku papierowego i pliku PDF) do zgłaszającego. Formalnym zakończeniem całej procedury jest podpisanie przez Zamawiającego stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia poniżej) i przekazanie 1 wersji oświadczenia do PIG-PIB.

Z uwagi na ograniczoną liczbę kart, jaką PIG-PIB może wykonać w tym trybie ciągu roku, o przyjęciu zlecenia do akceptacji decydują:

 • ważność zgłoszenia (w sensie zagrożenia dla infrastruktury i ludzi)
 • kolejność złożenia zgłoszenia
 • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia

Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WZÓR OŚWIADCZENIA
(do podpisu przez Zamawiającego)

Miejscowość, data

oznaczenie Odbiorcy Karty Osuwiskowej

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY
(jednostka samorządu terytorialnego / administracji publicznej / inny podmiot publiczny)
KARTY OSUWISKOWEJ

Niniejszym oświadczamy, że środki finansowe za prace wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy na ….. osuwisku/osuwiskach (nr…..) powstałym/powstałych po dniu 01.05.2010 r. na terenie gminy/gmin: ….. w powiecie ….. w województwie ….. na podstawie zamówienia/zlecenia ….. z dnia ….. nie zostały i nie będą wypłacone z przyznanych dotacji na cele powodziowe lub osuwiskowe, a także ze środków własnych.

 

____________________
[imię, nazwisko, funkcja oraz podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy Karty]

 

____________________
[imię, nazwisko  oraz podpis głównego księgowego lub innych osób
odpowiedzialnych za finanse Odbiorcy Karty]