Uwaga!

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje administracyjne podejmowane na szczeblu gminnym i powiatowym dotyczące planowania przestrzennego i uwzględniania w tych planach różnych ograniczeń i zakazów wynikających z występowania obszarów osuwiskowych oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Dlatego prosimy w tych kwestiach zwracać się do właściwych jednostek administracyjnych (powiatów, gmin) i ich przedstawicieli (starostów, burmistrzów i wójtów), odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenie osuwiska

Tryb postępowania w przypadku zapytań/wątpliwości osób prywatnych dotyczących „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” na terenie ich własności gruntowej

W przypadku konieczności udzielenia, przez specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego — Państwowego Instytutu Badawczego, wyjaśnień dotyczących „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” osoby zainteresowane mogą zwrócić się o to do PIG-PIB w formie pisemnej, za pośrednictwem właściwego Starosty Powiatowego, Burmistrza Miasta lub Wójta Gminy. Jeżeli władze gminy lub powiatu uznają za niezbędną wizytę w terenie naszego pracownika, to będzie to możliwe po zapewnieniu zwrotu kosztów delegacji tej osoby. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Geozagrożeń
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

lub na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Procedura opracowywania kart rejestracyjnych osuwisk przez Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy (poza opracowaniem MOTZ)

Karta rejestracyjna osuwiska (KRO) jest opracowywana przez PIG-PIB ze środków uzyskanych z NFOŚiGW w ramach Projektu SOPO od połowy 2010 r. Kartę taką wykonuje się wyłącznie dla osuwisk:

 • które bezpośrednio (lub pośrednio w uzasadnionych przypadkach) zagrażają budynkom mieszkalnym lub użyteczności publicznej,
 • gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo dalszego użytkowania budynku/ków grożące utratą zdrowia, a nawet życia przez człowieka.

Procedura zgłaszania wykonania KRO (poza opracowaniem MOTZ)

 1. Pisemne zgłoszenie do PIG-PIB o potrzebie wykonania KRO (wysłane pocztą tradycyjną / ePUAP / pocztą elektroniczną) z podaniem:
  1. lokalizacji zgłoszenia (powiat, gmina, miejscowość)
  2. opisu uszkodzeń budynku/ków lub zagrożeń oraz okresu, w którym nastąpiło uszkodzenie.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. mapę topograficzną z zaznaczonym miejscem zgłoszenia (najlepiej w skali 1:10 000, ewentualnie 1:25 000 lub 1:50 000)
  2. dane kontaktowe i adresowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres i telefon zgłaszającego, numer działki na której znajduje się zagrożony lub uszkodzony budynek)
  3. 2 lub 3 zdjęcia dokumentujące uszkodzone fragmenty budynku/ków.
 3. Zgłoszenia mogą przesyłać do PIG-PIB wyłącznie jednostki administracji samorządowej (starostwa, gminy) oraz Marszałkowie. Nie przyjmujemy i nie rozpatrujemy zgłoszeń od osób prywatnych oraz firm/przedsiębiorstw/konsorcjów itp.
 4. Zgłoszenie w 1 egz. należy przesłać:
  • tradycyjną pocztą na adres:
   Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
   Centrum Geozagrożeń
   ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa lub
  • poprzez ePUAP (skrzynka: /PIG-PIB/SkrytkaESP) lub
  • pocztą elektroniczną (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 5. Po uzyskaniu zgłoszenia zespół pracowników Projektu SOPO dokona jego weryfikacji, a następnie powiadomi jednostkę zgłaszającą o przyjęciu do realizacji lub odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku akceptacji zostanie określony prawdopodobny termin wykonania karty.
 6. Po zakończeniu prac karta zostanie przesłana (w postaci wydruku papierowego i pliku PDF) do zgłaszającego. Formalnym zakończeniem całej procedury jest podpisanie przez Zamawiającego stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia poniżej) i przekazanie 1 wersji oświadczenia do PIG-PIB.

Z uwagi na ograniczoną liczbę kart, jaką PIG-PIB może wykonać w tym trybie ciągu roku, o przyjęciu zlecenia do akceptacji decydują:

 • ważność zgłoszenia (w sensie zagrożenia dla infrastruktury i ludzi)
 • kolejność złożenia zgłoszenia
 • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia

Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


WZÓR OŚWIADCZENIA
(do podpisu przez Zamawiającego)

Miejscowość, data

oznaczenie Odbiorcy Karty Osuwiskowej

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY
(jednostka samorządu terytorialnego / administracji publicznej / inny podmiot publiczny)
KARTY OSUWISKOWEJ

Niniejszym oświadczamy, że środki finansowe za prace wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy na ….. osuwisku/osuwiskach (nr…..) powstałym/powstałych po dniu 01.05.2010 r. na terenie gminy/gmin: ….. w powiecie ….. w województwie ….. na podstawie zamówienia/zlecenia ….. z dnia ….. nie zostały i nie będą wypłacone z przyznanych dotacji na cele powodziowe lub osuwiskowe, a także ze środków własnych.

 

____________________
[imię, nazwisko, funkcja oraz podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy Karty]

 

____________________
[imię, nazwisko  oraz podpis głównego księgowego lub innych osób
odpowiedzialnych za finanse Odbiorcy Karty]