MIKROPALEONTOLOGIA

kadr mikro

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wykonuje analizy mikropaleontologiczne i palinologiczne.

 

ANALIZA PALINOLOGICZNA

pylek


OFERTA

Analiza pyłkowa

 • Oznaczanie pyłku i spor
 • Palinostratygrafia, datowanie osadów kenozoicznych
 • Badania paleośrodowisk, historia zmian roślinności w kenozoiku ze szczególnym uwzględnieniem neogenu i czwartorzędu
 • Badania paleoklimatyczne związane z ewolucją zbiorowisk roślinnych w neogenie
 • Rejestracja różnoskalowych zmian klimatycznych w plejstocenie i holocenie, odtworzenie sukcesji roślinnej
 • Rekonstrukcja krajobrazu i zmian środowiska związanych z działalnością człowieka
 • Badania archeobotaniczne osadów naturalnych i antropogenicznych ze stanowisk archeologicznych, osadów jaskiniowych, nawarstwień miejskich i innych
 • Taksonomia i nomenklatura pyłku
 • Melisopalinoligia (palinologia miodu)
 • Palinologia sądowa (kryminalistyczna)
 • Aeropalinologia (dla potrzeb alergologii)

  dinocysty

Analiza dinocystowa i palinofacjalna

 • Oznaczanie fitoplanktonu (dinocysty, akritarchy, prasinofity, zielenice)
 • Palinostratygraficzne datowanie osadów
 • Palinofacjalne rekonstrukcje środowisk i zmian klimatycznych
 • Określenie oscylacji poziomu morza, wydzielenie cykli lądowych i morskich związanych ze zwiększoną roponośnością
 • Wydzielenie poziomów wodonośnych z czystą wodą (pitną) związaną z chłodniejszymi epizodami klimatycznymi
 • Wyznaczenie trendów transgresywno/regresywnych dla korelacji serii osadowych w basenach płytkomorskich i dla dokumentacji zmian klimatycznych, rekonstrukcje paleogeograficzne

 Przygotowanie materiału do analizy palinologicznej

– 2 rodzaje maceracji – w przypadku braku krzemionki maceruje się materiał używając kwasu solnego (gdy próbka jest zawapniona), wodorotlenku potasu, cieczy ciężkiej, mieszaniny acetolizującej oraz gliceryny (ostateczne oczyszczanie). Jeśli w materiale znajduje się krzemionka, maceruje się go dodatkowo kwasem fluorowodorowym

KONTAKT

Warszawa

Palinologia paleogenu i neogenu

dr Barbara Słodkowska

Program Zmiany Klimatu i Środowiska
tel. 22 45 92 271
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przygotowanie materiału do analizy palinologicznej

mgr Iza Matejko
Program Zmiany Klimatu i Środowisk
tel. 22 45 92 317
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdańsk

Palinologia czwartorzędu oraz przygotowanie materiału do analizy palinologicznej

dr Anna Hrynowiecka
Program Zmiany Klimatu i Środowiska
tel. 58 554 29 09 w. 309
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kielce

Kompleksowe badania palinologiczne osadów paleozoiku i mezozoiku (akritarchy, miospory, pyłki) oraz przygotowywanie maceratów palinologicznych do wszystkich rodzajów badań

dr Anna Mader
Oddział Świętokrzyski
tel. 41 361 29 26 w. 206
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Zbigniew Szczepanik
Oddział Świętokrzyski
tel. 41 361 29 26 w. 218
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kraków

Palinologia kenozoiku oraz przygotowanie materiału do analizy palinologicznej
dr Wojciech Granoszewski

Oddział Karpacki
tel. 12 29 01 348
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sosnowiec

Badania pyłku i sporomorf
dr Monika Jachowicz-Zdanowska

Oddział Górnośląski
tel. 32 266 20 36 w. 141
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONODONTY

alt

Nie wiemy dokładnie, jakimi organizmami były konodonty, ale możemy je wykorzystać do wielu celów badawczych i praktycznych, w tym poszukiwań i dokumentowania złóż węglowodorów:

 • Dostarczają najbardziej precyzyjnych datowań biostratygraficznych (ustalania wieku) warstw skalnych różnego wieku (od kambru do triasu)
 • Datują zdarzenia geologiczne, ewolucyjne (np. pierwsze TETRAPODY)
 • Umożliwiają korelację warstw skalnych na różnych obszarach, w tym w basenach naftowych
 • Umożliwiają rekonstrukcje morskich środowisk i ich interpretacje paleogeograficzne, w tym skał macierzystych i zbiornikowych ropy i gazu, a także poziomów przewidzianych do sekwestracji CO2
 • Umożliwiają szybkie i tanie ustalenie termicznych możliwości generowania węglowodorów (np. w łupkach zawierających gaz)

OFERTA

Nasze doświadczenie umożliwia wytypowanie optymalnych skał do opróbowania, z dużą szansą na pozytywne wyniki (przydatny materiał konodontowy). Jesteśmy w stanie uzyskać materiał konodontowy z różnych skał odpowiednio dobierając metody maceracji. Kompetentnie oznaczamy elementy konodontowe, ustalamy ich wiek, warunki środowiskowe ich występowania oraz warunki termiczne, w jakich się znajdowały od czasu sedymentacji do dziś.

KONTAKT

Warszawa

dr Katarzyna Narkiewicz

Program Zmiany Klimatu i Środowiska
tel. 22 45 92 329
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sosnowiec

mgr Paweł Woźniak

Oddział Górnośląski
tel. 32 266 20 36 w. 151
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OTWORNICE (FORAMINIFERA)


otwornice1

Badania mikropaleontologiczne otwornic wykonujemy w materiale szlamowanym i w płytkach cienkich. Obserwacje mikropaleontologiczne prowadzimy w świetle odbitym (mikroskop stereoskopowy) i przechodzącym (mikroskop świetlny), a także pod mikroskopem skaningowym, sporządzając przy tym dokumentację fotograficzną. Specjalizujemy się w badaniach materiału z obszaru polskich Karpat zewnętrznych (górna jura-wczesny miocen) i zapadliska przedkarpackiego (miocen) wraz z obszarami przygranicznymi Czech, Słowacji i Ukrainy. Materiał do badań obejmuje osady fliszowe i osady molasowe, a także obecne w nich egzotyki skał węglanowych oraz skały podłoża mezozoicznego i paleozoicznego (dewon-karbon) wymienionych jednostek geologicznych. Prowadzimy również badania osadów oceanicznych (pliocen-plejstocen).

OFERTA

 • oznaczenia wieku osadów (ekspertyzy wiekowe)
 • analizy paleoekologiczne i paleośrodowiska depozycji na podstawie zróżnicowania taksonomicznego, liczebności, stanu zachowania i rozmieszczenia materiału kopalnego w badanych utworach (taksonomia, morfogrupy otwornicowe, tafonomia)
 • rekonstrukcje paleogeograficzne (proweniencja otwornic)
 • analizy paleoklimatyczne środowisk morskich
 • datowanie i korelacja zdarzeń paleobiogeograficznych i paleooceanograficznych
 • fluktuacje poziomu morza i CCD


KONTAKT

Kraków


Otwornice szlamowane: jura-neogen
dr Andrzej Szydło
Oddział Karpacki
tel. 12 29 01 382
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Otwornice: plejstocen i holocen
dr Jarmila Krzymińska

Program Zmiany Klimatu i Środowiska
tel. 58 554 29 09w. 306
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przygotowanie prób skalnych, szlamowanie, wykonywanie płytek cienkich
Ryszard Kaczmarski
Oddział Karpacki
tel. 12 290 13 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROMIENICE (RADIOLARIE)

radiolarie

Promienice (radiolarie), jako jednokomórkowe organizmy żyjące w otwartych wodach wszystkich oceanów i zamieszkujące na prawie wszystkich głębokościach, stanowią jedną z największych grup organizmów planktonowych. Ich szerokie rozprzestrzenienie i duża wrażliwość względem zmian temperatury oraz zmiany w dystrybucji gatunków w obrębie środowiska oceanicznego czynią te organizmy dobrymi instrumentami w modelowaniu paleoklimatu i paleohydrografii.

OFERTA

 • Laboratoryjne przygotowanie osadów czwartorzędowych do analiz kopalnych promienic
 • Przygotowanie preparatów mikroskopowych do analiz kopalnych promienic
 • Oznaczanie gatunków czwartorzędowych promienic
 • Analizy jakościowe i ilościowe kopalnych promienic z rejonów arktycznych
 • Rekonstrukcje paleotemperatur powierzchniowych warstw wód oceanicznych (rejony arktyczne) na podstawie analiz kopalnych promienic (metoda IKM oraz ANN)
 • Rekonstrukcje ruchów i przemieszczania powierzchniowych warstw wód oceanicznych
 • Biostratygrafia (przybliżone datowanie rdzeni czwartorzędowych na podstawie analiz kopalnych promienic)


KONTAKT

Szczecin
dr Bartosz Kotrys
Program Geologia Morza
tel. 91 43 23 445
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAPIENNY NANOPLANKTON (COCCOLITHOPHORALES)


nanoplankton1

Coccolithophorales stanowią najbardziej zróżnicowaną i rozprzestrzenioną grupę morskiego fitoplanktonu. Występują niemal we wszystkich środowiskach morskich, od pelagicznych po przybrzeżne, a nawet słodkowodne i należą do najważniejszych producentów pierwotnych w zbiornikach. Ze względu na dużą liczebność i szerokie rozprzestrzenienie geograficzne znalazły zastosowanie jako narzędzie badań biostratygraficznych i datowania osadów morskich. Wielką rolę odrywają również w rekonstrukcjach paleośrodowiskowych i paleoekologicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym. To sprawia, że są bardzo użyteczne dla różnych dziedzin nauki, począwszy od stratygrafii przez biologię, geologie, chemię (geochemię) po sedymentologię i klimatologię.Ich rozprzestrzenienie i produktywność są uwarunkowane wieloma czynnikami, z których najważniejsze to: dostępność i natężenie światła (fotosynteza), temperatura wód powierzchniowych, chemizm (stosunek Mg/Ca), zasolenie, dostępność składników odżywczych potrzebnych do budowy komórek (azot, fosfor), natlenienie wód, fluktuacje poziomu morza. Podkreśla się również ich kluczową rolę we współczesnym obiegu węgla (jako organizmy fotosyntetyzujące wykorzystują węgiel do procesów życiowych). Istnieje opinia, że fitoplankton może pośrednio wpływać na zmiany klimatu.

Próbki do badań można pobierać z różnego typu osadów morskich (pod warunkiem, że są one wapniste) zarówno z odsłonięć powierzchniowych, jak i rdzeni.

OFERTA

 • oznaczanie fitoplanktonu z zastosowaniem mikroskopu świetlnego Firmy Nikon (analiza ilościowa i jakościowa, skład taksonomiczny)
 • datowanie osadów
 • rekonstrukcja paleośrodowiska (temperatura, zasolenie, trofizm, chemizm)
 • rekonstrukcja zmian poziomu morza (cykle transgresywne-regresywne) w celu przeprowadzenia korelacji serii osadowych w basenie
 • wahania i zmiany klimatu


KONTAKT

Kraków

Nanoplankton wapienny (kreda-neogen)
dr Małgorzata Garecka
Oddział Karpacki
tel. 12 29 01 347
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nanoplankton wapienny (jura-kreda oraz neogen do dziś)
dr Małgorzata Jugowiec-Nazarkiewicz
Oddział Karpacki
tel. 12 29 01 369
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.