PIG-PIB i jego pracownicy laureatami konkursu Geologia 2019 w trzech kategoriach

11 października 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu Geologia 2019. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i jego pracownicy zostali wyróżnieni trzykrotnie, w kategoriach: „Dorobek”, „Fundamentalne odkrycie” oraz „Popularyzacja geologii i geośrodowiska”. Nagrody wręczył wiceminister środowiska dr Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju.

g2 small

Statuetki i dyplomy dla zwycięzców konkursu Geologia 2019

Celem konkursu była promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii. W konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze oraz fundamentalne odkrycia w dziedzinie geologii. Konkurencja była duża, a komisja konkursowa oceniła wnioski konkursowe biorąc pod uwagę liczne kryteria, w tym innowacyjność, nowoczesność, oryginalność, uniwersalność, efekt dla rozwoju geologii oraz walory edukacyjne i efektywność ekonomiczno-gospodarczą.

sg19

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Geologia 2019 odbyła się w Ministerstwie Środowiska. Nagrody wręczył wiceminister środowiska dr Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju (piąty z prawej). Obecni byli również przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego: dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat (trzeci z lewej), zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju dr Piotr Szrek (pierwszy z lewej), p.o. kierownika Biblioteki i Muzeum Geologicznego mgr inż. Monika Krzeczyńska (druga z lewej), dr Marcin Dąbrowski z Programu Modelowanie Procesów Geologicznych (piąty z lewej) i dr hab. Wiesław Trela, prof. PIG-PIB z Oddziału Świętokrzyskiego (trzeci z prawej)

W kategorii „Dorobek” wyróżnienie otrzymał dr Marcin Dąbrowski, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Nagrodę przyznano za całokształt osiągnięć naukowych w dziedzinie geologii.

g6 small

Dr Marcin Dąbrowski (pierwszy z lewej) odbiera nagrodę otrzymaną w konkursie Geologia 2019 z rąk Głównego Geologa Kraju

Dr Marcin Dąbrowski jest z wykształcenia geologiem oraz geofizykiem. Studia doktorskie odbył w Centrum Doskonałości Physics of Geological Processes na Uniwersytecie w Oslo, a jego praca doktorska została wyróżniona prestiżową norweską nagrodą His Majesty the King’s gold medal. Po stażu podoktorskim został zatrudniony na stanowisku naukowym na Uniwersytecie w Oslo. Od 2013 r. jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym, gdzie tworzył od podstaw zespół Modelowania Procesów Geologicznych, którego prace badawcze obecnie koordynuje. Działalność naukowa dr Dąbrowskiego skupiona jest wokół modelowania procesów geologicznych, a w szczególności zagadnień związanych z procesami mechanicznymi. W głównym nurcie jego działalności znajdują się badania z zakresu geologii strukturalnej, geomechaniki, petrologii, hydrodynamiki, mechaniki teoretycznej oraz inżynierii oprogramowania i metod numerycznych. W PIG kierował zadaniami badawczymi dotyczącymi przepływów wielofazowych w szczelinach oraz geomechaniki skał łupkowych w ramach projektów ShaleSeq i ShaleMech, a także przedsięwzięciami statutowymi z obszaru modelowania numerycznego deformacji skał oraz współrealizował projekty związane z tektoniką solną i stabilnością mechaniczną klifów w pasie polskiego wybrzeża Bałtyku. Obecnie rozwija prace badawcze w obszarze geotermii i geodynamiki SW Polski. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z listy JCR (tzw. listy filadelfijskiej).

Wyróżnienie w kategorii „Fundamentalne odkrycie” otrzymał zespół naukowców, w skład którego wszedł dr hab. Wiesław Trela, prof. PIG-PIB za współautorstwo artykułu „Putative Late Ordovician land plants” (Udokumentowanie najstarszych roślin lądowych), w którym udokumentowano szczątki najstarszych roślin lądowych znalezione w osadach hirnantu Gór Świętokrzyskich. Artykuł opublikowano w 2018 roku na łamach New Phytologist. Pozostali wyróżnieni członkowie zespołu to dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Mariusz A. Salamon, dr hab. Magdalena Misz-Kennan, dr hab. Paweł Filipiak oraz dr Tomasz Brachaniec.

g14small

Dr hab. Wiesław Trela, prof. PIG-PIB (w środku) odbiera nagrodę otrzymaną w konkursie Geologia 2019

Dr hab. Wiesław Trela jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych opublikowanych w zagranicznych i krajowych periodykach geologicznych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się sedymentologią i stratygrafią utworów dolnego paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Był kierownikiem grantów KBN i NCN, a także uczestnikiem i współorganizatorem kilku międzynarodowych i krajowych konferencji geologicznych.

W kategorii "Popularyzacja geologii i geośrodowiska" przyznano wyróżnienie za przedsięwzięcie pt. Całokształt działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie popularyzacji wiedzy z obszaru geologii oraz przemian i ochrony geośrodowiska.

g15 small

Nagrodę otrzymaną w konkursie Geologia 2019 odebrali dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat (pierwszy z lewej) oraz mgr inż. Monika Krzeczyńska

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB prowadzi bogatą edukację geologiczną od początku swojego powstania tj. od maja 1919 r. W popularyzacji geologii oraz geośrodowiska wykorzystujemy różnorodne narzędzia, w tym: bierzemy udział w wydarzeniach popularno-naukowych, organizujemy zajęcia edukacyjne, konkursy wiedzy geologicznej, konferencje, sesje, kongresy geologiczne, wystawy stałe i czasowe w siedzibach PIG-PIB oraz wielkoformatowe wystawy plenerowe. Opracowujemy koncepcje tworzenia punktów i ścieżek geoturystycznych oraz geoparków. Uczestniczymy jako wystawca w wydarzeniach branżowych oraz opracowujemy i publikujemy popularno-naukowe materiały informacyjne (książki, foldery, broszury, komiksy, itp.).

Osiągnięcia wszystkich laureatów niewątpliwie odznaczają się innowacyjnością, nowatorskim podejściem oraz znacząco przyczyniają się do promocji polskiej geologii. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Tekst: redakcja
Zdjęcia: Wojciech Kurek