KARTOGRAFIA HYDROGEOLOGICZNA

 grafika ilustracyjna


W Polsce kartografia hydrogeologiczna intensywnie rozwija się od lat 50. XX wieku, kiedy sporządzono przeglądowe mapy seryjne obejmujące obszar całego kraju (1 : 300 000 oraz 1 : 200 000). Tematyczne mapy w skalach szczegółowych opracowano w latach 60. i 70. w ramach dokumentowania hydrogeologicznego obszarów górniczych i dużych ujęć wód podziemnych. Odpowiadało to ówczesnym potrzebom związanym z gospodarką planową i realizacją inwestycji hydrotechnicznych, a także z zaopatrzeniem ludności, rolnictwa i przemysłu w wodę. Syntezy stanu rozpoznania warunków występowania i zasobności użytkowych poziomów wodonośnych przedstawiono w Atlasach hydrogeologicznych Polski w skali 1 : 500 000.

Kolejnym krokiem w rozwoju kartografii hydrologicznej w Polsce było opracowanie w latach 1996–2004 cyfrowej Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1 : 50 000, przedstawiającej szeroką charakterystykę użytkowych poziomów wodonośnych, stanowiących podstawę zaopatrzenia w wodę ludności, a także przemysłu i rolnictwa.

Mapa Hydrogeologiczna Polski realizowana jest w środowisku GIS, umożliwiającym pozyskiwanie danych graficznych i opisowych, ich weryfikację, resymbolizację danych cyfrowych do postaci kartograficznej, wydruk map oraz archiwizowanie danych. Ciągła przestrzennie baza danych GIS MHP umożliwia selektywną analizę i udostępnianie warstw informacyjnych w dowolnie zdefiniowanych granicach (województwo, gmina, zlewnia rzeki itp.).

Od 2005 roku prowadzone są prace kartograficzne związane z charakterystyką płytkich wód podziemnych, bezpośrednio wpływających na stan wód powierzchniowych, ekosystemów lądowych, a także znacznej części użytków rolnych i leśnych.

Szczegółowe informacje o Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 »

Więcej informacji o hydrogeologicznych mapach i bazach danych »

 
OFERTA

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 jest podstawowym materiałem kartograficznym do prowadzenia hydrogeologicznych, gospodarczych i środowiskowych analiz warunków występowania zwykłych wód podziemnych, wykonywanych na potrzeby:

  • projektowania prac i badań hydrogeologicznych
  • prognozy sytuacji hydrogeologicznej
  • poszukiwania obszarów o szczególnie korzystnych warunkach do ujmowania wód podziemnych
  • hydrogeologicznej rejonizacji wodno-gospodarczej
  • planowania punktów obserwacyjnych oraz interpretacji wyników monitoringu wód podziemnych
  • dokonywania oceny stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych
  • planowania przestrzennego
  • opracowywania programów działań w celu ochrony wód podziemnych

KONTAKT

Zakład Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych 

Sekretariat
tel. 22 459 2460
tel. 22 459 2441