Spis treści

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pgi.gov.pl

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 21.04.2021 r.

Dostępność strony - informacje ogólne

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony Portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą poruszać się po stronie www, ale rozwiązanie nie jest w pełni intuicyjne i dostępne do wszystkich elementów. Cały czas nad tym pracujemy.

Dokumenty

Na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB znajdują się pliki do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Sukcesywnie to poprawiamy.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na naszych stronach www pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane. Jednak przed wymogiem dostępności nie było to standardem, dlatego może się zdarzyć, że będą miejsca gdzie zabraknie takiej informacji.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie naszej strony www za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na wybranych podstronach nie działają w pełni lub częściowo:

 • dostęp do całej strony za pomocą klawiatury,
 • możliwości wstrzymywania, zatrzymywania i ukrywania elementów dynamicznych,
 • kolejność fokusu zgodna z logicznym układem treści,
 • opisy celu linku,
 • etykiety w nazwie,
 • brak możliwości automatycznej zmiany komponentu po wprowadzeniu nowej wartości,
 • dynamiczne opisy i uwagi do błędów podczas wypełniania formularza,
 • parsowanie.

Ponadto:

 • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,
 • nie wszystkie formularze na stronach serwisu mają wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • nie na wszystkich stronach kontrast czcionki jest dostosowany dla osób słabo widzących.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu strony www.

Działania mające na celu poprawić dostępność strony PIG - PIB

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wprowadziliśmy liczne usprawnienie w treści strony, które przybliżyły stronę Instytutu do wymogów ustawy. Na stronie internetowej PIG-PIB działają standardowe skróty klawiaturowe, które poprawiają dostępność. W ostatnim czasie zostały poprawione:

 • treści nietekstowe,
 • informacje i relacje, które mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu,
 • logiczna kolejność treści na stronie,
 • właściwości zmysłowe, które w intuicyjny sposób wyjaśniają strukturę strony,
 • użycie odpowiednich kolorów, które mają określony kontrast i intuicyjnie podpowiadają jaka treść jest publikowana przy ich użyciu.

Data sporządzenia Deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2019 r.

Zaktualizowano dnia: 21.04.2021 r.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nowak. Kontaktować można się także pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 22 45 92 000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

Informacja publiczna o dostosowaniu funkcjonowania Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.pgi.gov.pl/kontakt.html

Budynek A im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku im. Jana Wyżykowskiego znajduje się od ul. Wiśniowej. Przy wejściu głównym jest pochylnia, która jednak nie jest przeznaczona do samodzielnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Na poziomie parteru znajduje się winda osobowa z lat 90. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Recepcja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę, z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest oznaczenia kontrastowymi pasami tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu głównego od ul. Wiśniowej są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie parkingu głównego posiada wymiary 3,6 m x 5 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.

Budynek B im. Ignacego Domeyko przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie cztery wejścia do budynku im. Ignacego Domeyko posiadają stopnie kamienne, uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrole dostępu. Budynek nie jest przeznaczony dla osób zwiedzających.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 Brak jest dźwigów osobowych, co uniemożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Korytarze nie są przystosowane do poruszania się dla osób niepełnosprawnych. Brak jest zastosowania oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu głównego od ul. Wiśniowej są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie parkingu głównego posiada wymiary 3,6 m x 5 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.

Budynek C im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku im. Józefa Morozewicza (w którym mieści się m.in. Muzeum Geologiczne)  znajduje się od ul. Wiśniowej. Do budynku można wejść od strony północnej (od ul. Batorego) i południowej (od strony dziedzińca). Wejście od strony północnej jest przeznaczone dla osób zwiedzających i nie jest objęte kontrolą dostępu. Wejścia głównego do budynku pilnuje ochrona. Od strony północnej oba wejścia przeznaczone są dla pracowników Instytutu i są objęte kontrolą dostępu. Ze względu na schody, żadne z wejść nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest zastosowania oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu głównego od ul. Wiśniowej są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie parkingu głównego posiada wymiary 3,6 m x 5 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 76 jest zlokalizowane z dwóch stron od ul. Jagiellońskiej oraz od parkingu wewnętrznego. Oba wejścia ze względu na brak stopni umożliwiają wjazd osobom niepełnosprawnym. Na poziomie parteru znajduje się winda osobowa z lat 90. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odwiedzający PIG-PIB jest witany przez osobę z którą był umówiony i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku. Budynek posiada kontrole dostępu tylko w wyznaczonych obszarach (pomieszczenia IT, serwerownia).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i winda są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest zastosowania oznaczeń kontrastowymi pasami: tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu wewnętrznego brak jest wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.


Budynek Oddziału Dolnośląskiego przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Oddziału Dolnośląskiego znajduje się przy al. Jaworowej 19. Budynek nie posiada windy. Wejście główne do budynku posiada stopnie kamienne uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający Oddział Dolnośląski PIG-PIB przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Każda osoba odwiedzająca OD PIG-PIB jest rejestrowana w recepcji. Recepcja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Powierzchnia manewrowa jest wszędzie zapewniona i umożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe znajdujące się bezpośrednio przed budynkiem Oddziału Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu przy al. Jaworowej 19, nie posiadają wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.


Budynek Oddziału Geologii Morza przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się z tyłu budynku i umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim na teren PIG-PIB. Na poziomie parteru znajduje się winda osobowa z lat 90. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. Kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Recepcja jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę, z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak zastosowano oznaczenie kontrastowymi pasami tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Na parterze budynku znajduje się toaleta na przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu głównego od frontu budynku przy ul. Kościerskiej 5 nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku PIG-PIB można wejść z psem asystującym.
 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB.


Budynek Oddziału Górnośląskiego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Oddziału Górnośląskiego znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi. Budynek nie posiada windy. Wejście główne do budynku posiada stopnie kamienne uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający Oddział Górnośląski PIG-PIB przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Każdy osoba odwiedzająca OG PIG-PIB jest rejestrowana w recepcji. Recepcja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Powierzchnia manewrowa jest wszędzie zapewniona i umożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe znajdujące się bezpośrednio przed budynkiem Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu przy ul. Królowej Jadwigi nie posiadają wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku PIG-PIB można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu.


Budynek Oddziału Karpackiego przy ul. Skrzatów 1

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:

 1. od ulicy Skrzatów (główne) – wejście schodami, pierwsze drzwi otwierane samodzielnie, drugie za pomocą kodu. Wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową(brak barierki do podtrzymywania). Wejścia pilnuje ochrona,
 2. z tyłu budynku – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie.
   

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak zastosowania oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi oraz przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Brak wyznaczonych osób do pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Ze względu na lokalizację siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego (ścisłe centrum), instytut nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Pracownicy parkują na placu znajdującym się z tyłu budynku. Na terenie parkingu głównego nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku PIG-PIB można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w oddziale Karpackim PIG-PIB.


Budynek Oddziału Pomorskiego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Oddziału Pomorskiego nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jedyne wejście do budynku znajduje się od ul. Wieniawskiego 20, gdzie znajdują się schody (10 stopni) i to nie posiada pochylni dla wózków inwalidzkich, a w budynek nie jest wyposażony w schodołaza.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a w budynku dwukondygnacyjnym (+ pomieszczenia na -1) brak jest wind i pochylni. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm, natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy oraz brak piktogramów przy drzwiach. Brak pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących.
 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie Oddziału Pomorskiego PIG-PIB nie ma parkingu dla samochodów prywatnych. Na drodze publicznej w promieniu 300 m brak jest parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku PIG-PIB można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.


Budynki Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski w Kielcach znajduje się przy ul. Zgoda 21 –posiada budynek główny laboratoryjno- biurowy z Muzeum Geologicznym, Biblioteką, Archiwum Geologicznym i jest zintegrowany z Pawilonem Ekspozycyjnym i Preparatorium Skamieniałości „Pod TETRAPODEM” tworząc cały kompleks, oraz drugi budynek wolno stojący należący do Narodowego Archiwum Geologicznego – Archiwum Próbek Geologicznych popularnie zwany (Magazynem Rdzeni).

Budynek główny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomimo braku pochylni przed wejściem głównym, gdzie znajdują się schody z poręczą, istnieje możliwość dostania się osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim od strony południowej z parkingu samochodowego z poziomu „0”. Do wejścia budynku głównego prowadzi chodnik wyłożony kostką antypoślizgową wzdłuż budynku i pawilonu ekspozycyjnego. Na poziomie parteru w holu głównym znajduje recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. Kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu, a osoba do której zmierza jest informowana telefonicznie i wzywana do zejścia, ażeby w jej asyście udać się we wskazanym kierunku do odpowiedniego pomieszczenia. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku. Lada Recepcji jest przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze w budynku laboratoryjno –biurowym znajduje się Sala Konferencyjna, Biblioteka, Muzeum geologiczne i nowo dobudowany Pawilon ekspozycyjny do wystaw czasowych z czterema gablotami multimedialnymi. Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku są trzy klatki schodowe z poręczami, umożliwiające dojście do każdego piętra. Korytarze szerokości 175 cm są szerokie i wygodne do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Winda również jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, posiada dodatkowe uchwyty, a przyciski na konsoli są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Pawilon ekspozycyjny zbudowany ze szklanych tafli nie posiada oznaczenia kontrastowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Na korytarzach znajdują się ciężkie drzwi przeciwpożarowe, utrudniające komunikację i poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Wejścia posiadające progi (do Pawilonu ekspozycyjnego od strony Muzeum) wysokości 2 cm zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przed głównym wejściem do Preparatorium Skamieniałości znajduje się pochylnia z poręczami zapewniająca wejście do budynku na parterze, a tym samym umożliwiony jest dostęp do Szlifierni i Laboratorium Geochemicznego. Na wyższe piętra budynku np. do pokoi biurowych lub Sali konferencyjnej na II p. można dojechać wózkiem inwalidzkim, korzystając z windy, która znajduje się w środkowej części budynku głównego. Do pokonania różnicy poziomów w muzeum w części południowej również wybudowano pochylnię z antypoślizgowego groszkowanego granitu. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Obok Recepcji w holu głównym znajduje się WC z umywalką i zamontowanymi specjalistycznymi uchwytami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Szerokie drzwi stanowią wygodne dojście i wjazd wózkiem inwalidzkim.

Budynek Archiwum Próbek Geologicznych (Magazyn Rdzeni) – nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, jak również trzy pomieszczenia techniczne w budynku laboratoryjno- biurowym znajdujące się na najniższym poziomie -1 tj.: Archiwum biblioteczne, Archiwum Zakładowe, Główna rozdzielnia elektryczna i Kotłownia gazowa nie posiadają żadnej infrastruktury oprócz schodów umożliwiającej poruszanie się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie posesji za Budynkiem Preparatorium Skamieniałości od strony wschodniej znajduje się parking samochodowy z wydzielonym i oznaczonym miejscem o wymiarach 3,6m x 5m. dla osób niepełnosprawnych, skąd jest najdogodniejsza pozycja dojścia lub dojazdu wózkiem do wejścia głównego Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku PIG-PIB można wejść z psem asystującym. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas zwiedzania Muzeum lub załatwiania spraw.