Zakończone projekty międzynarodowe

AEGOS (2008-2011)
African-European Georesources Observation System
Afrykańsko-europejski system obserwacji zasobów środowiska geologicznego

 

ALARM (2001-2004)
Assessment of Landslide Risk and Mitigation in Mountain Areas
Ocena zagrożeń osuwiskowych i ograniczanie ich skutków w zamieszkałych obszarach górskich

Projekt 5. PR UE

 

ASTRA (2005-2007)
Developing Policies & Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region
Strategia adaptacyjna dotycząca zmian klimatycznych w regionie Morza Bałtyckiego

Projekt Programu Interreg IIIB

 

Atlas of Groundwater Geochemistry: Bottled Water Composition
Atlas geochemiczny wód podziemnych: Skład chemiczny wód butelkowych

 

CAML (2008-2010)
Census of Antarctic Marine Life

 

CGS Europe (2010-2013)
Pan-European coordination action on CO2 geological storage
Ogólnoeuropejska akcja koordynacyjna dotycząca składowania CO2

 

CONTINENT (2003-2004)
High-resolution continental paleoclimate record in Lake Baikal
Badania paleoklimatyczne osadów jeziora Bajkał

Projekt 5. PR UE

 

Cost Action 638 - Marine Aggregate Network (2006-2010)
Investigating and managing the impacts of marine sand and gravel extraction and use
Badania wpływu na środowisko przyrodnicze eksploatacji kruszyw naturalnych z dna morskiego

 

Cost Action TD0902 SPLASHCOS (2009-2013)
Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf
Zatopione prehistoryczne krajobrazy i archeologia szelfu kontynentalnego

 

COSTAction ES0907 INTIMATE  (2012-2014)
Integrating ice core, marine, and terrestrial records

 

DORIS (2010-2013)
Ground Deformation Risk Scenarios: An Advanced Assessment Service
Scenariusze ryzyka deformacji gruntu – zaawansowane usługi dotyczące oceny

 

ECORD
Expedition 347 – Baltic Sea Paleoenvironment (2012-2013)

 

e-EARTH (2004-2005)
Electronic Access to the Earth Through Boreholes
Dane cyfrowe z otworów wiertniczych

Projekt programu eEarth

 

EGDI-Scope (2012-2014)
Scoping study a pan – European Geological Data Infrastructure
Instytut miał status konsultant

 

EMODNET (2009-2012)
European Marine Observation and Data Network. Preparatory Actions for European Marine Observation and Data Network
Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich

 

ENCORA (2006-2007)
European platform for sharing knowledge and experience in coastal science, policy and practice
Europejska sieć naukowa badań procesów brzegowych

Projekt 6. PR UE

 

ENGINE (2006-2008)
Enhanced Geothermal Innovative Network for Europe
Europejska sieć naukowa innowacyjnych badań geotermalnych

Projekt 6. PR UE

 

EuroGeoSource (2010-2013)
EU Information and Policy Support System for Sustainable Supply of Europe with Energy and Mineral Resources
System wspomagania informacji i polityki europejskiej w celu zrównoważonego dostępu do europejskich zasobów surowców mineralnych i energetycznych

 

EUROSEISMIC - NAS (2002-2004)
European Marine Seismic Metadata and Information Centre
Baza metadanych z morskich badań sejsmicznych mórz europejskich

Projekt 5. PR UE

 

GAJA (2006-2008)
Elaboration of geoenvironmental assumptions for the Yotvings geopark in cross-border Polish-Lithuanian area
Opracowanie założeń geologiczno-przyrodniczych Geoparku Jaćwierz na pograniczu polsko-litewskim
Projekt programu Interreg IIIA TACIS koordynowany przez PIG

 

GEIXS (1998)
European Geological Data Resource
Europejski katalog danych geologicznych
Projekt 4. PR UE

 

GEMAS (2008-2009)
Geochemical mapping of Agricultural and Grazing Land Soil of Europe
Zdjęcia geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo i pastwisk w Europie

 

Geochemical Atlas of Europe
Atlas Geochemiczny Europy

 

GEOMIND (2006-2008)
Geophysical Multilingual Internet-Driven Information Service
Wielojęzyczny system udostępniania danych geofizycznych za pośrednictwem Internetu

Projekt programu eContentplus koordynowany przez PIG
Zobacz także Polska w międzynarodowym projekcie GEOMIND

 

GeoPLASMA-CE
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe 

 

Geo-Seas (2009-2012)
Pan-European infrastructure for management of marine and ocean geological and geophysical data
Ogólnoeuropejska infrastruktura do zarządzania danymi geologicznymi i geofizycznymi morza i oceanu

 

Geostrada sudecka (2010-2013)
Geostrada sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny

 

INCORE - NAS (2002-2003)
Integrated Concept for Groundwater Remediation
Zintegrowana koncepcja remediacji wód podziemnych

Projekt 5. PR UE

 

MACHU (2008-2009)
Managing Cultural Heritage Underwater
Zarządzanie podwodnym dziedzictwem kulturowym

Projekt programu EU CULTURE 2000

 

MAGIC (2005-2008)
Management of Groundwater in Industrially Contaminated Areas
Zarządzanie zasobami wód podziemnych na obszarach zanieczyszczonych przez przemysł

Projekt programu Interreg IIIB Cadses

 

MELA (2004-2008)
Morphotectonic Map of the European Lowland Area
Mapa Morfotektoniczna Niżu Europejskiego
Projekt 6. PR UE koordynowany przez PIG

 

Minventory - EuroMin (2013-2014)
Study on Structured Statistical Information on the Quality and Quantity of the EU Raw Materials Deposits
Badania dotyczące ustrukturyzowanej informacji statystycznej o ilości i jakości złóż surowców w UE

 

NATO PROGRAMME (2006-2012)
Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources - Transboundary Water Management - Belarus, Poland, Ukraine
Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych – zarządzanie wodami transgranicznymi Białorusi, Polski i Ukrainy
Projekt programu NATO Science for Peace and Security, koordynowany przez PIG

 

NATO PROGRAMME: Security through science
Project: Strategic understanding of the security threats imposed by global climate change
Projekt: Strategiczne zrozumienie zagrożeń bezpieczeństwa powodowanych przez globalne zmiany klimatu

 

NATURA 2000 Ecosystem
NATURA 2000 Ecosystem approach to marine spatial planning – Polish marine areas and the Natura 2000 network
Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci NATURA 2000

Program badawczy Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

ONEGEOLOGY-EUROPE (2008-2010)
Making Geological Map Data for the Earth Accessible
Utworzenie cyfrowej bazy danych mapy geologicznej Europy
Projekt programu eContentplus

 

PanGeo (2011-2014)
Enabling access to geological information in support of GMES
Umożliwienie dostępu do informacji geologicznej w celu wsparcia GMES

 

PROMOTE (2005-2008)
Verifying the performance of Environmental Technologies (ETV)
Innowacyjne metody badawcze i ochrona systemów wodno-gruntowych na terenach poprzemysłowych

Projekt 6. PR UE

 

REA (2006-2008)
CENTRE OF EXCELLENCE: Research on Abiotic Environment
Centrum Doskonałości Badań Środowiska Abiotycznego
Projekt 5. PR UE koordynowany przez PIG

 

SEAREG (2001-2004)
Sea Level Change Affecting the Spatial Development in the Baltic Sea Region
Wpływ zmian poziomu morza na zagospodarowanie przestrzenne w regionie Morza Bałtyckiego
Projekt program Interreg

 

SINCOS (2003-2009)
Sinking Coasts – Geosphere, Ecosphere and Antroposphere of the Holocene Southern Baltic Sea

 

SPBA
Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area
Atlas południowego basenu permskiego

zobacz także SPBA jest już w Instytucie!!

 

SUBCOAST (2010-2013)
Developing a GMES-service for monitoring and forecasting subsidence hazards in coastal areas around Europe
Rozwój systemu GMES dla monitorowania i przewidywania zagrożeń powodowanych przez subsydencję na obszarach wybrzeży mórz europejskich

 

Topo-Europe i Thermo-Europe (2009-212)
Mechanizm wypiętrzania i erozji w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim - projekt programu naukowego EUROCORES Europejskiej Fundacji Nauki (ESF), TOPO-EUROPE i Thermo-Europe

 

TransGeoTherm (2012-2014)
Geothermale Energie für die grenzüberschreitende Entwicklung in der Neisse-Region
Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju Nysy