Wizyta administracji geologicznej chińskiej prowincji Hunan w PIG-PIB

2 lipca 2019 Państwowy Instytut Geologiczny - PIB gościł delegację kierownictwa administracji geologicznej chińskiej prowincji Hunan (湖南), położonej na południe od jeziora Dongting Hu, w zlewni środkowego biegu Jangcy (południowa część Chin środkowych). Delegacji przewodniczył dyrektor generalny Departamentu Zasobów Naturalnych władz tej prowincji Wang Yiou, a w jej składzie znaleźli się jeszcze szef działu generalnego jego biura Wuyi Liu i szef działu biura kontroli departamentu Xie Guanghui oraz trzej dyrektorzy regionalnych biur surowców mineralnych i planowania urzędów miejskich: Feng Yigang (urzęd stolicy prowincji Changsha), Liao Yizhi (urząd miasta Hengyang) i Chen Aixi (urząd miasta Changde).

Celem wizyty zorganizowanej na życzenie strony chińskiej było zapoznanie się z doświadczeniem i osiągnięciami PIG-PIB w kwestiach najbardziej istotnych dla władz i mieszkańców prowincji Hunan. W spotkaniu udział wzięła Beata Wołczuk, kierownik zespołu ds. współpracy międzynarodowej, wraz z dr Wojciechem Brochwicz-Lewińskim i Piotrem Kowalikiem z tego zespołu - jako organizatorzy ze strony PIG-PIB, oraz dr Małgorzata Woźnicka, koordynator ds. państwowej służby hydrogeologicznej, Michał Wyszomierski, kierownik zespołu ds. poboru próbek środowiskowych i dr Wojciech Wołkowicz, ekspert w zakresie geologii środowiskowej.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości, prezentacji PIG-PIG oraz jego przedstawicieli przez Beatę Wołczuk. Prezentacji członków delegacji chińskiej dokonał jej przewodniczący Wang Yiou, by następnie przedstawić rolę i zadania Departamentu Zasobów Naturalnych. Po reformie z 2018 r. departament ten odpowiada za planowanie przestrzenne, gospodarkę surowcową, kartografię i geologię w skali prowincji, a ponadto nadzoruje i wspiera pracę biur municypalnych i innych ogniw administracji odpowiedzialnych za politykę surowcową i planowanie przestrzenne.

Przemawia przewodniczący delegacji dyrektor Wang Yiou. Od lewej: tłumacz Marcin Psiurski, dyrektor Wang Yiou, szef działu generalnego biura Wuyi Liu i dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Urzędu Miasta Changsha Feng Yigang

Przemawia przewodniczący delegacji dyrektor Wang Yiou. Od lewej: tłumacz Marcin Psiurski, dyrektor Wang Yiou, szef działu generalnego biura Wuyi Liu i dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Urzędu Miasta Changsha Feng Yigang

Zadania stojące przed tym departamentem to prawdziwe wyzwania ze względu na skalę problemów z jakimi musi się zmierzyć. Przede wszystkim dotyczy to geozagrożeń, a w szczególności osuwisk. Przy blisko dwukrotnie większej liczby ludności niż Polska (68,452 mln), powierzchnia tej prowincji jest o blisko 1/3 mniejsza od naszego kraju (211 800 km²), ale w około 70% są to tereny górskie z bardzo wysokim ryzykiem powstawania osuwisk i obrywów skalnych. Z drugiej strony od stuleci prowincja Hunan pozostaje jednym z głównych producentów żywności dla prowincji centralnych, a stąd wyjątkowego znaczenia nabiera ochrona gleb i wód przed skażeniami ze źródeł przemysłowych oraz na skutek niewłaściwej gospodarki odpadami. Problematyka zrównoważonej gospodarki wodnej oraz monitoring i ochrona zasobów wód podziemnych to także kluczowe kwestie dla władz prowincji.

Warto tu jeszcze odnotować imponującą liczbę (około 20 tysięcy!) zawodowych geologów, jacy pracują w prowincji Hunan, jak i działalność szeroko cenionego „uniwersytetu geologicznego” – School of Geosciences and Info-Physics of Central South University, reprezentowanego w składzie delegacji przez Wuyi Liu.

Jak dodał dyrektor Wang Yiou, wyjątkowy status prowincji Hunan wiąże się z faktem, że właśnie na jej terenie urodził się Mao Zedong.

Zgodnie z ustaleniami ze strony PIG-PIB przedstawiono blok 4 referatów jako wkład do dyskusji. Dr Małgorzata Woźnicka jako koordynator ds. państwowej służby hydrogeologicznej zaprezentowała najlepsze praktyki i doświadczenie państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami podziemnymi. W związku z licznymi pytaniami strony chińskiej o doświadczenia z wdrażania legislacji UE jej wystąpienie zostało znacznie rozszerzone oraz uzupełnione o spostrzeżenia Beaty Wołczuk z prac nad dyrektywami unijnymi w Komisji Europejskiej.

Uczestnicy spotkania ze strony PIG-PIB: koordynator ds. państwowej służby hydrogeologicznej Małgorzata Woźnicka, gł. specjalista ds. hydrogeologii Michał Wyszomierski, kierownik zespołu ds. współpracy międzynarodowej Beata Wołczuk oraz Wojciech Brochwicz-Lewiński i Piotr Kowalik z tego zespołu

Uczestnicy spotkania ze strony PIG-PIB: koordynator ds. państwowej służby hydrogeologicznej Małgorzata Woźnicka, gł. specjalista ds. hydrogeologii Michał Wyszomierski, kierownik zespołu ds. współpracy międzynarodowej Beata Wołczuk oraz Wojciech Brochwicz-Lewiński i Piotr Kowalik z tego zespołu

Z dużym zainteresowaniem naszych gości spotkały się też doświadczenia PIG-PIB w zakresie organizacji i prowadzenie sieci monitoringu wód podziemnych, w tym systemu automatycznych pomiarów. Z kolei mgr Michał Wyszomierski przedstawił doświadczenia PSH w zakresie prowadzenia monitoringu wód podziemnych, w tym procedur opróbowania wód podziemnych, wymogi prawne i wytyczne dotyczące monitoringu, jakie wprowadza Dyrektywa Wodna 2006/118/EC. Doświadczenie PIG-PIB w zakresie baz danych o antropopresjach oraz w przygotowywaniu i zastosowaniu map geośrodowiskowych przedstawił dr Wojciech Wołkowicz w imieniu swoim i zespołu dr Olimpii Kozłowskiej. Zgodnie z życzeniem strony chińskiej, dr Wojciech Wołkowicz wyczerpująco omówił także praktyki i doświadczenie naszych zespołów w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. Omówione zostały również systemy zabezpieczania wód gruntowych przez skażeniami z powierzchni, jak i kwestie pozwoleń zintegrowanych i zobowiązań sprawców do remediacji skażonych gruntów.

Dyskusja w trakcie spotkania. Przedstawiciele PIG-PIB (od dołu w górę): Wojciech Wołkowicz, Małgorzata Woźnicka, Michał Wyszomierski, Beata Wołczuk, Wojciech Brochwicz-Lewiński i Piotr Kowalik. Strona chińska (od lewej): dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Miasta Hengyang Liao Yizhi, szef działu biura kontroli departamentu zasobów naturalnych Hunan Xie Guanghui, tłumacz Marcin Psiurski, dyrektor Wang Yiou, szef działu generalnego biura Wuyi Liu i dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Urzędu Miasta Changsha Feng Yigang

Dyskusja w trakcie spotkania. Przedstawiciele PIG-PIB (od dołu w górę): Wojciech Wołkowicz, Małgorzata Woźnicka, Michał Wyszomierski, Beata Wołczuk, Wojciech Brochwicz-Lewiński i Piotr Kowalik. Strona chińska (od lewej): dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Miasta Hengyang Liao Yizhi, szef działu biura kontroli departamentu zasobów naturalnych Hunan Xie Guanghui, tłumacz Marcin Psiurski, dyrektor Wang Yiou, szef działu generalnego biura Wuyi Liu i dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Urzędu Miasta Changsha Feng Yigang

W trakcie spotkania strona chińska wyraziła głębokie zainteresowanie problematyką identyfikacji, monitorowania oraz oceny ryzyka rozwoju osuwisk i innych geozagrożeń. Strona chińska okazała duże zainteresowanie doświadczeniami zespołów PIG-PIB z wdrażania programu SOPO na terenie Polski, jak i realizacji projektów w Chinach (projekty Dragon prowadzone od 2003 w rejonie Zapory Trzech Przełomów) oraz współpracy z ekspertami z Włoch i Stanów Zjednoczonych.

Pożegnanie delegacji władz prowincji Hunan na schodach gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Od lewej: Beata Wołczuk, Wojciech Brochwicz-Lewiński i Piotr Kowalik z zespołu ds. współpracy międzynarodowej PIG-PIB, dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Urzędu Miasta Changsha Feng Yigang i przewodniczący delegacji dyrektor departamentu surowców naturalnych prowincji Hunan Wang Yiou

Pożegnanie delegacji władz prowincji Hunan na schodach gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Od lewej: Beata Wołczuk, Wojciech Brochwicz-Lewiński i Piotr Kowalik z zespołu ds. współpracy międzynarodowej PIG-PIB, dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Urzędu Miasta Changsha Feng Yigang i przewodniczący delegacji dyrektor departamentu surowców naturalnych prowincji Hunan Wang Yiou

Spotkanie wykazało, że szereg tematów jest jak najbardziej istotnych dla obu stron, co może stać się podstawą do dalszych obustronnie korzystnych kontaktów i ewentualnie współpracy.

Zdjęcie „rodzinne” na zakończenie spotkania. Od lewej w pierwszym rzędzie: dyrektor biura surowców naturalnych miasta i planowania miasta Changde Chen Aixi, szef działu biura kontroli departamentu zasobów naturalnych Hunan Xie Guanghui, Beata Wołczuk (PIG-PIB), dyrektor Wang Yiou, oraz Wojciech Brochwicz-Lewiński i Piotr Kowalik (PIG-PIB). W drugim rzędzie: dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Miasta Hengyang Liao Yizhi, Małgorzata Woźnicka, Wojciech Wołkowicz i Michał Wyszomierski (PIG-PIB), dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Urzędu Miasta Changsha Feng Yigang oraz szef działu generalnego biura Wuyi Liu.

Zdjęcie „rodzinne” na zakończenie spotkania. Od lewej w pierwszym rzędzie: dyrektor biura surowców naturalnych miasta i planowania miasta Changde Chen Aixi, szef działu biura kontroli departamentu zasobów naturalnych Hunan Xie Guanghui, Beata Wołczuk (PIG-PIB), dyrektor Wang Yiou, oraz Wojciech Brochwicz-Lewiński i Piotr Kowalik (PIG-PIB).
W drugim rzędzie: dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Miasta Hengyang Liao Yizhi, Małgorzata Woźnicka, Wojciech Wołkowicz i Michał Wyszomierski (PIG-PIB), dyrektor biura surowców naturalnych i planowania Urzędu Miasta Changsha Feng Yigang oraz szef działu generalnego biura Wuyi Liu.

Tekst: Wojciech Brochwicz - Lewiński, Beata Wołczuk
Zdjęcia dzięki uprzejmości Departamentu Zasobów Naturalnych Hunan oraz Piotr Kowalik