Współpraca w ramach centrum ma się przyczynić do rozwoju nowych metod ujmowania metanu, poprawy bezpieczeństwa kopalń i ich rentowności, a także redukcji emisji metanu do atmosfery i zagospodarowania go jako surowca energetycznego.

 

Omówiono wspólne projekty na rok 2017 i lata następne w związku z podpisywaną obecnie wieloletnią umową o współpracy pomiędzy MNiSW RP i Ministerstwem Nauki i Oświaty Ukrainy oraz doprecyzowano uzgodnienia ramowej umowy o współpracy naukowo-badawczej między naszymi instytucjami, zawartej w dniu 30.03.2016 r.

Eksperci z obu państw uzgodnili już metodykę prac i pierwsze etapy działań. 

Zadaniem tej grupy ma być wspólny monitoring wód podziemnych w rejonach przygranicznych Polski i Słowacji oraz rozwiązywanie problemów wynikających ze zwiększającego się poboru wód podziemnych.

Podczas spotkania w Państwowym Instytucie Geologicznym eksperci z obu krajów uzgodnili ramowy program współpracy dotyczący ochrony i eksploatacji zasobów wód podziemnych w przygranicznej strefie wzdłuż dolin Odry i Nysy.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy przedstawiciele Nigerii już trzykrotnie wizytowali Państwowy Instytut Geologiczny. Wydarzeniem najwyższej rangi była czerwcowa wizyta Jego Królewskiej Mości Shehu Usmana Chindo Yamusy III, emira Keffi w środkowej Nigerii.

12 miniJest to 5-letnie porozumienie ramowe. Zostało ono zawarte przy wsparciu ministerstw środowiska obu krajów. Obecnie trwają przygotowania do sporządzenia aneksów precyzujących zakresy współpracy w wyznaczonych kierunkach priorytetowych.

inhigeo mini 2Profesor Wojciech Narębski i prof. Zbigniew Wójcik otrzymali tytuły honorowych członków Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO). To wyjątkowy zaszczyt! Dotąd takim tytułem wyróżniono jedynie 17 naukowców na świecie. A lista osiągnięć polskich badaczy historii nauk geologicznych wcale się na tym nie kończy…

lotwa min 2Delegacja Państwowej Służby Geologicznej Łotwy odwiedziła PIG-PIB, by lepiej poznać specyfikę zadań wykonywanych przez instytut w dziedzinie hydrogeologii i geoinformacji i rozpocząć przygotowania do porozumienia o współpracy. Wyniki spotkania są bardzo obiecujące...

logo igggk nanu30.03.2016 r. Państwowy Instytut Geologiczny zawarł ramową umowę o współpracy naukowo-badawczej z IGGGK Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Wspólne badania będą dotyczyć między innymi budowy geologicznej i ewolucji Karpat oraz warunków powstawania i występowania złóż gazu ziemnego.

logo usgsDobiegły końca rozmowy na temat porozumienia o współpracy dwustronnej typu Memorandum of Understanding pomiędzy PIG-PIB i Amerykańską Służbą Geologiczną (USGS). W dniu 4 lutego br. prof. Andrzej Gąsiewicz, p.o. dyrektor PIG-PIB, zaakceptował ostateczną wersję porozumienia i tym samym przystąpiono do sfinalizowania etapu uzgodnień i podpisania MoU.

210 140Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaprosiło do Polski ekspertów Unii Europejskiej, by dokonali oni przeglądu obowiązujących w naszym kraju metod oceny ryzyka zagrożeń i ochrony infrastruktury krytycznej. W spotkaniach i rozmowach z ekspertami uczestniczyli pracownicy PIG-PIB.