Eksperci od geologii terenów miejskich obradowali w Brukseli

17 czerwca 2019 r. w siedzibie głównej EuroGeoSurveys (EGS) w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie grupy eksperckiej zajmującej się zagadnieniami geologii obszarów miejskich Urban Geology Expert Group. W skład grupy wchodzi ponad 35 reprezentantów Europejskich Służb Geologicznych z 17 krajów. Celem spotkania było wyznaczenie kierunku rozwoju UGEG oraz określenie działalności formujących się podgrup roboczych. W spotkaniu wzięła udział reprezentacja Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w składzie: mgr Krzysztof Majer (wiceprzewodniczący UGEG), mgr inż. Grzegorz Ryżyński oraz mgr Mateusz Żeruń.

Urban Geology Expert Group skupia ekspertów w zakresie nauk geologicznych z obszaru szeroko rozumianej problematyki geologii miejskiej, tj. geotechniki, zagrożeń dla środowiska naturalnego wywołanych działalnością człowieka, hydrogeologii, geotermii, informacji geologicznej i planowania przestrzennego.

ugeg1

Reprezentanci służb geologicznych opowiadają o swoim doświadczeniu w zawodzie geologa i oczekiwaniach w stosunku do prac UGEG

W spotkaniu wzięło udział 24 uczestników – przedstawicieli 17 krajowych europejskich służb geologicznych. Obrady rozpoczęła przywitaniem uczestników Stephanie Bricker – hydrogeolożka Brytyjskiej Służby Geologicznej, przewodnicząca UGEG, po czym każdy z uczestników miał chwilę, aby się przedstawić oraz zaprezentować swoje zaplecze merytoryczne. Następnie głos zabrał Slavko Solar, sekretarz generalny EGS, który omówił struktury organizacyjne i filary działalności grupy, wskazał prawdopodobne obszary interakcji z pozostałymi grupami eksperckimi, zaproponował możliwe dodatkowe modele finansowania działalności EGS i przedstawił propozycje współpracy z jej ogólnoświatowymi odpowiednikami. W trakcie wstępnej prezentacji przewodnicząca UGEG przedstawiła główne założenia i wyzwania stojące przed członkami grupy, co pozwoliło na płynne przejście do obrad założycielskich podgrup roboczych w ramach UGEG.

ugeg2

Obrady 1 podgrupy UGEG: Integrated City Information Modelling

Dyskusje pozwoliły na wyłonienie 3 głównych obszarów działalności podgrup roboczych:

  1. Integrated City Information Modelling – głównym celem podgrupy jest stworzenie narzędzia analitycznego w postaci interaktywnej platformy, która umożliwia przeprowadzanie wstępnej analizy przestrzeni podziemnej miast oraz efektywne korzystanie z systemów BIM i CIM (odpowiednio Building i City Information Modeling). Zadaniem podgrupy jest również tworzenie modeli 3D/4D przestrzeni podziemnej oraz określanie standardu przechowywania i udostępniania danych,
  2. Geo-environmental pressure in urban catchments – głównym celem podgrupy jest przeciwdziałanie negatywnej presji na warunki środowiskowe panujące w miastach, na przykład walka z problemem miejskich wysp ciepła, z zanieczyszczeniami poziomów wodonośnych, z antropogenicznym skażeniem gruntów etc.,
  3. Geoscience communication for cities – głównym celem podgrupy jest podnoszenie świadomości władz i mieszkańców miast o podziemnej infrastrukturze miejskiej, o wpływie budowy geologicznej na gospodarowanie przestrzenne miast i o związanych z tym korzyściach i zagrożeniach społeczno - ekonomicznych oraz ingerencja w zachodzące procesy legislacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju terenów miejskich.

W trakcje dyskusji padło wiele nawiązań do zakończonego w 2016 COST Sub-urban (sieć ekspertów zajmujących się zagadnieniem podziemnej przestrzeni miejskiej), który stanowił podwaliny dla powstania Urban Geology Expert Group. Wielu członków UGEG brało udział w COST Sub-urban i zdecydowało się na rozwój zagadnień poruszonych w trakcie zakończonego projektu.

ugeg3

Obrady 3 podgrupy UGEG: Geoscience communication for cities

Członkowie UGEG zadeklarowali gotowość odbycia kolejnego spotkania grup roboczych w listopadzie 2019.

Tekst: Mateusz Żeruń
Zdjęcia: Krishnan Subramani Ramakrishnan