logo elgipPracownicy instytutu wzięli udział w spotkaniu z sekretarzem ELGIP, platformy zrzeszającej największe europejskie instytucje naukowe w dziedzinie geotechniki, geologii inżynierskiej i inżynierii środowiska. Efekty rozmów są obiecujące...

TGT logo

 

 

 

Pierwsze seminarium informacyjne skierowane do interesariuszy projektu TransGeoTherm już za nami!

ecordlogo1aW pierwszym tygodniu czerwca w Gdańsku obradowali delegaci państw członkowskich ECORD – Europejskiego Konsorcjum ds. Wierceń Oceanicznych.

 

 

skalne miasto miniPodczas spotkania w Pradze przedstawiciele służb geologicznych obu krajów rozmawiali na temat utworzenia jednolitego systemu informacji o obiektach geoturystycznych.

tgt logo2Kolejne, czwarte już spotkanie robocze partnerów projektu TransGeoTherm odbyło się w dniach 15-19.04.2013 r. Jego przebieg różnił się od poprzednich spotkań włączeniem do programu prac terenowych przeprowadzonych po obu stronach granicy polsko-saksońskiego obszaru projektu. Spotkanie rozpoczęto od działań związanych z przygotowaniem seminarium projektowego „Geotermia dla pogranicza polsko-saksońskiego”, które odbędzie się 04.06.2013 w Zgorzelcu.

 

Uczestnicy spotkali się z pracownikami Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, w którym będzie miało miejsce seminarium, oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce, którego instalacja geotermalna będzie celem wizyty studyjnej. W godzinach popołudniowych zapoznano się z geologią regionu Zgorzelca – przeprowadzono m.in. wizję lokalną odsłonięć skał podłoża krystalicznego odsłaniających się w skarpie doliny Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu oraz w obrębie zrębu Działoszyna, jak również osadów niecki żytawskiej.

 

Kontynuacja spotkania miała miejsce już we Wrocławiu w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB. W trakcie obrad omówiono zagadnienia związane ze sprawozdaniami z realizacji projektu, publikacją strony internetowej jak również kodowaniem danych otworowych, przestrzennym (3D) modelowaniem geologicznym, zastosowaniem danych hydrogeologicznych w opracowaniu modelu i map geotermalnych. Podsumowano także prace nad profilem wzorcowym i przekrojami.

 

W ostatnim dniu spotkania partnerzy z saksońskiej służby geologicznej przeprowadzili prace terenowe, w trakcie których zapoznali się z odsłonięciami głównych skał podłoża w rejonie Goerlitz.

 

alt

Uczestnicy spotkania podczas prac terenowych w obrębie zrębu Działoszyna. Od lewej: dr Ottomar Krentz, Mario Bretschneider, dr Wiesław Kozdrój, dr Małgorzata Ziółkowska-Kozdrój, dr Pieter Riedel

 

alt

Uczestnicy spotkania przed siedzibą Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu. Górny rząd, od lewej: dr Ottomar Krentz, dr Janusz Badura, dr Małgorzata Ziółkowska-Kozdrój. Poniżej, od lewej: dr Pieter Riedel, Mario Bretschneider, dr Maciej Kłonowski, dr Wiesław Kozdrój, Silke Reinhardt

 

Strona projektu

Tekst i zdjęcia: dr Maciej Kłonowski

 

programmlogo      efrelogo plde

W dniu 8 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Komitetu INSPIRE jednogłośnie został zatwierdzony projekt rozporządzenia dotyczącego interoperacyjności zbiorów danych i usług (Implementing Rule) dla Aneksu II i III. Oznacza to, że wykonany został kolejny krok milowy w kierunku interoperacyjności w Europie. Wraz z tą decyzją zaakceptowane zostały między innymi zapisy specyfikacji danych dla tematów Geologia, Zasoby Mineralne i Zasoby Energetyczne.

Celem spotkania była kontynuacja rozmów o współpracy dwustronnej służb geologicznych Polski i Ukrainy oraz w ramach EuroGeoSurveys.

TGT logoW dniu 18 marca 2013 r., podczas II sesji warsztatowej grupy roboczej „Rewitalizacja miast” projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, przedstawiona została prezentacja dotycząca projektu TransGeoTherm.

 

 

W dniu 18 marca 2013 r., podczas II sesji warsztatowej grupy roboczej „Rewitalizacja miast” projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, przedstawiona została prezentacja dotycząca projektu TransGeoTherm. Jej celem było przybliżenie uczestnikom warsztatów głównych założeń, celów i planowanych rezultatów projektu, w tym możliwości rozwoju energii geotermalnej na Dolnym Śląsku oraz możliwości współpracy z zespołem ekspertów projektu TransGeoTherm z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB i saksońskiej służby geologicznej – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft Und Geologie (LfULG).


Współpraca pomiędzy projektem „Razem dla pogranicza”, a ekspertami z PIG-PIB OD i LfULG realizującymi projekt TransGeoTherm, nawiązana został jesienią 2012 r. Projekt „Razem dla pogranicza” realizowany jest w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013 przez Województwo Dolnośląskie i Saksońskie Ministerstwo ds. Wewnętrznych. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie podstaw do strukturalnej zmiany w zakresie współpracy pomiędzy administracją Wolnego Państwa Saksonii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w celu jej polepszenia. Realizacja projektu przyczyni się do dalszego rozwoju i wzrostu intensywności udanej współpracy pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.


W warsztatach grupy roboczej „Rewitalizacja miast” udział wzięli przedstawiciele administracji samorządowej Województwa Dolnośląskiego i Saksonii, jak również reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego niższego szczebla, sektora prywatnego i instytucji związanych z rozwojem obszarów miejskich. Projekt TransGeoTherm reprezentowali dr Maciej Kłonowski i dr Adam Mydłowski. Poza wprowadzeniem uczestników spotkania w zagadnienia związane z analizą i interpretacją danych geologicznych oraz modelowania geologicznego 3D, prowadzących do uzyskania wynikowych map geotermalnych podłoża skalnego, omówiono także możliwości praktycznego zastosowania wyników projektu do optymalizacji projektowania niskotemperaturowych instalacji geotermalnych, tzw. pomp ciepła. W tym celu omówiono m.in. wyniki dwóch wizyt studyjnych, które odbyły się w lutym 2013 r., podczas 3. Spotkania Projektowego we Freibergu, mających na celu zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem instalacji pomp ciepła w dwu różnych przypadkach: w niedawno zrewitalizowanym budynku mieszkalnym przy ul. Talstrasse we Freibergu oraz w budynkach poprzemysłowych dawnej kopalni Reiche Zeche, również we Freibergu. Rozwiązania tego typu mogą w przyszłości być zastosowane także na Dolnym Śląsku. Ponadto przedstawiono potencjał badawczy, którym dysponują partnerzy projektu TransGeoTherm - PIG-PIB OD i LfULG, w tym zasoby danych i informacji geologicznych i hydrogeologicznych oraz doświadczenie i fachową wiedzę zespołu projektowego.


Prezentacja wywołała duże zainteresowanie uczestników spotkania, dlatego mamy nadzieję na dalszy rozwój współpracy z korzyścią dla Dolnego Śląska i Saksonii. Więcej informacji nt. projektu „Razem dla pogranicza” znaleźć można na stronach internetowych:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/projekty-wlasne-urzedu/razem-dla-pogranicza
http://www.landesentwicklung.sachsen.de/17878.htm

Strona projektu

Tekst: dr Maciej Kłonowski

programmlogo      efrelogo plde

TGT logoPracownicy Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB uczestniczący w projekcie TransGeoTherm - Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy. Projekt pilotażowy po raz kolejny spotkali się z partnerami z Saksonii, aby ocenić postęp prac i omówić szczegóły związane z realizacją kolejnych działań w projekcie. Tym razem spotkanie projektowe miało miejsce w siedzibie saksońskiej służby geologicznej – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) we Freibergu w dniach od 19 do 23 lutego 2013 r.

 

Projekt TransGeoTherm jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, a jego głównym celem jest upowszechnienie i zwiększenie wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej na pograniczu saksońsko-polskim w rejonie Zgorzelca i Görlitz.

 

Spotkanie projektowe poświęcone było omówieniu wyników ostatnich prac, w tym zagadnień związanych z interpretacją danych przestrzennych - geologicznych i hydrogeologicznych, jak również kwestii formalnych związanych ze składaniem raportów jednostce kontrolującej. Rozmawiano także o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych, w tym o druku ulotek projektowych i opracowaniu internetowej wizytówki projektu. Dużą uwagę poświęcono szczegółowemu przygotowaniu seminariów projektowych, które odbędą się w Zgorzelcu i w Görlitz, odpowiednio 4 czerwca i 24 września 2013 r. Celem seminariów jest przekazanie informacji na temat celów i planowanych rezultatów projektu szerokiemu gronu potencjalnych odbiorców i interesariuszy, w tym głównie społeczności lokalnej transgranicznego regionu miast Görlitz i Zgorzelec. Spotkanie projektowe zakończono wizytą studyjną, w trakcie której zapoznano się w praktyce z instalacjami wykorzystującymi energię geotermalną, które działają we Freibergu: w niedawno zrewitalizowanym zespole budynków mieszkalnych przy ul. Talsrasse oraz w kompleksie budynków poprzemysłowych nieczynnej kopalni rud polimetalicznych Reiche-Zeche.

 

Po zakończeniu spotkania eksperci biorący udział w projekcieTransGeoTherm uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym modelowania geologicznego 3D z wykorzystaniem programu gOcad. Szkolenie prowadziła dr Ines Görz z Technische Universität Bergakademie Freiberg. Program gOcad wykorzystany zostanie do wykonania modelu geotermalnego – kluczowego rezultatu projektuTransGeoTherm.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w seminariach oraz odwiedzenia internetowej wizytówki projektu zamieszczonej pod adresem www.transgeotherm.eu

 

01 fr

Spotkanie projektowe, obrady otwiera dr Peter Riedel, przy stole, w kolejności od lewej: dr Małgorzata Ziółkowska-Kozdrój, dr Adam Mydłowski, dr Maciej Kłonowski, Mario Bretschneider, dr Ottomar Krentz

02 fr

Szkolenie gOcad, w kolejności od lewej szkolą się: Karol Zawistowski, Dorota Russ, Mario Bretschneider, dr Adam Mydłowski, Silke Reinhardt, dr Wiesław Kozdrój i dr Bogusław Przybylski

 Strona projektu

 

Tekst: dr Maciej Kłonowski, dr Wiesław Kozdrój,
dr Ottomar Krentz, Silke Reinhardt

Zdjęcia: dr Ottomar Krentz, dr Maciej Kłonowski

 

programmlogo      efrelogo plde

ukraina 210W grę wchodzi współpraca w zakresie kartografii geologicznej i zdjęć geofizycznych obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy oraz konsultacje w sprawie środowiskowych aspektów poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego.

nape 210Co roku do Houston w Teksasie – nieoficjalnej stolicy przemysłu poszukiwań i wydobycia ropy i gazu zjeżdżają tysiące naukowców, przedstawicieli służb geologicznych, agencji rządowych i wszyscy liczący się inwestorzy i przemysłowcy. W największych targach naftowych na świecie wzięła udział również polska służba geologiczna.

Ukazał się dziewiąty numer EuroGeoSurveys News - newslettera wydawanego w cyklu 3-miesięcznym przez Sekretariat Europejskich Służb Geologicznych (EGS) w Brukseli. Numer ten otwiera jego trzeci rocznik i stąd można się pokusić o próbę charakterystyki oraz odpowiedzi na pytanie, co może zainteresować polskiego czytelnika i jak wypadamy na tle pozostałych 32 członków EGS.