17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference

Paleontolodzy z Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii zaprezentowali w Krakowie najnowsze wyniki badań w dziedzinie taksonomii, ewolucji, biostratygrafii, środowiska, paleogeografii i klimatu.

Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference to coroczne międzynarodowe spotkanie naukowe, które kilkanaście lat temu zostało zainicjowane jako regionalne forum wymiany wiedzy na temat prowadzonych badań paleontologicznych, metod ich opracowywania oraz możliwości zastosowania w klasycznej geologii oraz projektach interdyscyplinarnych o znaczeniu edukacyjnym i użytkowym z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatu oraz poszukiwań kopalin i surowców. Tak szeroko pojęta tematyka dotychczasowych spotkań, która często wykraczała poza region karpacki i dotyczyła także zagadnień globalnych, sprawiła, że w konferencji tej uczestniczą nie tylko paleontolodzy  i geolodzy z Europy środkowo-wschodniej, ale również innych krajów europejskich.

W tegorocznej konferencji, która odbyła się w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie, wzięli udział paleontolodzy z Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, prowadzący badania z naukowcami z innych krajów Europy (Albania, Białoruś, Węgry), Azji (Arabia Saudyjska, Chiny) i Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone).

 uczestnicy 490

Uczestnicy konferencji. Fot. P. Freiwald

Niemal 90 naukowców badających różnorodne organizmy kopalne oraz ślady ich działalności życiowej obecne w różnowiekowych osadach (paleozoik-czwartorzęd) i środowiskach współczesnych uczestniczyło w 10 sesjach naukowych i towarzyszącej im dwudniowej prezentacji posterów.

mikulski 

Konferencję zainaugurował, w imieniu p.o. dyrektora PIG-PIB Andrzeja Gąsiewicza - honorowego patrona konferencji, sekretarz naukowy PIG-PIB, profesor Stanisław Mikulski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na duże zainteresowanie konferencją oraz szeroki aspekt i liczbę planowanych prezentacji, podkreślając znaczenie badań paleontologicznych dla rozwoju geologii i potrzebę ich kontynuacji w ramach prowadzonych w Instytucie zadań statutowych i projektów badawczych. Fot. R. Pająk


Podczas konferencji wygłoszono 50 referatów i zaprezentowano 36 posterów. Ich tematyka obejmowała zagadnienia paleontologiczne z zakresu taksonomii, ewolucji, biostratygrafii, środowiska, paleogeografii i klimatu oraz metod badawczych i preparatyki materiału kopalnego. Prezentowali je doświadczeni paleontolodzy, jak i rozpoczynający działalność naukową badacze z wielu ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, placówek służby geologicznej, instytucji muzealnych, a także fundacji naukowych oraz przedsiębiorstw geologicznych i spółek wydobywczych z Czech (Praga, Brno, Ołomuniec, Ostrawa, Pilzno), Słowacji (Bratysława, Koszyce, Bańska Bystrzyca), Ukrainy (Kijów, Lwów), Rosji (Moskwa), Wielkiej Brytanii (Nottingham), Niemiec (Berlin) oraz Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Sosnowiec, Kielce, Bolesławiec).

2

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr Andrzej Szydło składa podziękowania dr hab. Annie Waśkowskiej (prof. AGH w Krakowie) za aktywny udział w konferencji, w tym za prowadzenie sesji naukowej na temat skamieniałości paleozoiku oraz za zaprezentowanie czterech posterów. Obok po lewej dr Svitlana Hnylko (Akademia Nauk Ukrainy, Lwów) i po prawej mgr Lucyna Bobrek (UJ Kraków). Fot. R. Patorski

Zwrócili oni uwagę na konieczność weryfikacji i aktualizacji danych paleontologicznych dostępnych w terenie i rdzeniach wiertniczych, a także zbiorach muzealnych, ze względu na doskonalenie dotychczasowych metod badawczych i zastosowanie nowych narzędzi do ich badań oraz interpretacji. Uznano, że ma to szczególne znaczenie dla przeprowadzenia prawidłowej analizy danych i ich właściwej interpretacji w odtwarzaniu historii i budowy geologicznej obszaru badawczego oraz zachodzących na nim zmian w środowisku i ich prognozowaniu. Prezentowane wyniki wskazują również, że takie podejście jest niezwykle ważne w dokumentowaniu procesów geologicznych, które kształtowały osady, aby właściwie rozpoznać i zinterpretować ich następstwo oraz struktury, w których obecnie występują oraz prawidłowo ocenić ich potencjał surowcowy.

Wysoka frekwencja i szeroki zakres tematyczny badań prezentowanych na tegorocznej konferencji znakomicie wpisały się w rangę tego wydarzenia, które było dedykowane patronowi Oddziału Karpackiego PIG-PIB Marianowi Książkiewiczowi w 110 rocznicę urodzin. Profesor jako znany geolog i kartograf, a także nauczyciel akademicki, który został uznany za twórcę powojennej polskiej szkoły geologów karpackich, szczególną uwagę poświęcał badaniom paleontologicznym, podkreślając ich wielką rolę w określaniu wieku i środowiska depozycji osadów karpackich. Jego prace z zakresu taksonomii otwornic oraz analizy paleośrodowiskowe i batymetryczne oparte na skamieniałościach karpackich stały się podstawą wieloaspektowych badań paleontologicznych, do dzisiaj prowadzonych w krakowskiej placówce. Z tej okazji sesję otwierającą konferencję poświęcono jego działalności w tym zakresie i biostratygrafom, którzy z nim współpracowali i kontynuowali te badania w Oddziale Karpackim.

17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference wskazała na potrzebę kontynuacji tego typu spotkań, które zapewniając wymianę wiedzy i doświadczeń badawczych na poziomie regionalnym, stwarzają możliwość współpracy i doskonalenia warsztatu badawczego oraz form opracowywania i wykorzystywania badań paleontologicznych w ramach projektów krajowych i międzynarodowych o charakterze naukowo-badawczym i użytkowym.

Tekst: Andrzej Szydło

Zdjęcia: Piotr Freiwald, Rafał Pająk i Robert Patorski

 

palaeontol conf abstract