PIG-PIB bierze udział w rewolucji 3R – wizyta studyjna w Brukseli poświęcona gospodarce w obiegu zamkniętym (GOZ)

W Brukseli w dniach 18-19 kwietnia br. odbyła się piąta już wizyta studyjna pt. „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli oraz Ambasadą RP. Debatowano, jak zwiększyć zaangażowanie polskich podmiotów we wdrażanie gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ) oraz w europejskim programie badań i innowacji Horyzont 2020. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentował Henryk Karaś z Geologicznego Centrum Transferu Technologii, Członek Rady Górniczej i grupy eksperckiej w programie UE EIP on RM.

Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) dąży do maksymalnego wykorzystania zasobów przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, materiałów oraz surowców. Częścią GOZ jest tzw. zasada 3R, czyli Reduce, Reuse, Recycle. Jej polska wersja określana jest jako zasada 3U - Unikaj – Użyj ponownie – Utylizuj.

Wizyta studyjna miała miejsce w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE w Brukseli. Częścią spotkania była prezentacja potencjału innowacyjnego polskich firm i jednostek badawczych, osiągnięć i ciekawych propozycji projektowych w obszarze GOZ. Dyskusja dotyczyła także realizowanych i planowanych programów innowacyjnych UE w dziedzinie gospodarki w obiegu zamkniętym i recyklingu.

3r karas1

Prelegenci podczas wizyty studyjnej pt. „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover”. Czwarty od prawej  - Henryk Karaś z PIG-PIB

Kolejnego dnia odbyła się sesja dotycząca programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, podczas której przedstawiono wiodące polskie projekty. Jednym z omawianych był projekt BioMore, którego koordynatorem jest KGHM SA. Efektem BioMoro będzie opracowanie koncepcji górniczej pozyskiwania metali ze złóż głębokich przy wykorzystaniu biotechnologii. Eksperyment polega na próbie użycia kwasu i bakterii do odzyskania miedzi bezpośrednio z górotworu za pomocą roztworu ługującego. Podczas sesji omówiono także udział polskich samorządów w międzynarodowych programach rozwoju regionalnego UE.

3r karas

Prezentacje podczas wizyty studyjnej pt. „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover” w Brukseli

Sesja zakończyła się podsumowaniem oraz spotkaniem z potencjalnymi partnerami. Zaproponowano przedstawicielom Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE w Brukseli zorganizowanie spotkania z udziałem polskich europarlamentarzystów, przedstawicieli polskiego przemysłu i ministerstw, dotyczącego bliższej współpracy przy tworzeniu przyszłych programów innowacyjnych, gospodarczych i rozwojowych UE.

Wydarzenie zostało objęte patronatami: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Partnerem strategicznym oraz sponsorem strategicznym wydarzenia był KGHM Polska Miedź S.A. Partnerami merytorycznymi byli Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Biuro Promocji Nauki „PolSCA” PAN.

Tekst: Henryk Karaś, Anita Starzycka
Zdjęcia: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE, www.kpk.gov.pl

Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie:

do-pobrania.kpk.gov.pl/prezentacje_3R_study_visit.zip