Państwowy Instytut Geologiczny podpisał nowe porozumienie o współpracy z Chińską Służbą Geologiczną

W dniu 26 czerwca 2019 r. doszło do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy w dziedzinie nauk o ziemi(Memorandum of Understanding) między Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) a Chińską Służbą Geologiczną.

Porozumienie ma charakter ramowy i odnowiło alians z 12 października 2012, będące pierwszą dwustronną umową zawartą przez Chińską Służbę Geologiczną ze służbą geologiczną kraju Europy Środkowo-Wschodniej.

W dniu 26.06.2019 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) gościł delegację wysokiego szczebla Chińskiej Służby Geologicznej (China Geological Survey - CGS), pod przewodnictwem wiceprezydenta CGS i wiceprezydenta wykonawczego Chińskiej Akademii Nauk Geologicznych pana Li Jinfa. W jej skład weszli ponadto pp. Xu Yong – dyrektor generalny Centrum Badań i Rozwoju CGS oraz Narodowego Archiwum Geologicznego Chin i Shu Siqi - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej CGS oraz przedstawiciele regionalnych oddziałów CGS – Li Zhizhong z Shenyang Center CGS (płn.-wsch. Chiny) oraz Ye Jianliang – dyrektor Kantońskiego Oddziału Geologii Morza w Guangzhou (GMGS-CGS), a także Zhang Jinpeng - – naukowiec GMGS-CGS przebywający na stażu w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ze strony PIG - PIB w rozmowach uczestniczyli: zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski; Beata Wołczuk, kierownik zespołu ds. współpracy międzynarodowej; dr Wojciech Brochwicz-Lewiński z ww. zespołu oraz dyrektorzy oddziałów regionalnych PIG - PIB – Wojciech Jegliński z Oddziału Geologii Morza, Artur Skowronek z Oddziału Pomorskiego, eksperci Centrum Geozagrożeń na czele z prof. Antonim Wójcikiem (Kraków) i innych komórek organizacyjnych PIG - PIB.

chiny4

Rozmowy w Sali im. J. Czarnockiego. Od prawej: dr. Shu Siqi - dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej Departamentu Nauki, Techniki i Współpracy Międzynarodowej CGS, prof. Xu Yong – dyrektor generalny Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowych Archiwów Geologicznych Chin, dr. Ye Jianliang – dyrektor centrali Służby Geologii Morza CGS w Guangzhou, dr. Li Jinfa, wiceprezydent CGS i wiceprezydent wykonawczy Chińskiej Akademii Nauk Geologicznych, Jinpeng Zhang – stażysta GMGS na Uniwersytecie Szczecińskim, prof. Li Zhizhong – dyrektor Shenyang Geological Center CGS (oddziału Shenyang CGS, płn.-wsch. Chiny), oraz Grzegorz Uścinowicz, Oddział Geologii Morza PIG - PIB w Gdańsku

Nadrzędnym celem spotkania w siedzibie PIG - PIB było podpisanie porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) między Państwowym Instytutem Geologicznym a Chińską Służbą Geologiczną w sprawie współpracy w dziedzinie nauk o ziemi. Porozumienie zostało zawarte na 3 lata i ma charakter ramowy. Odnawia porozumienie z 12 października 2012 r., będące pierwszą tego typu umową zawartą przez Chińską Służbę Geologiczną ze służbą geologiczną kraju Europy Środkowo-Wschodniej. Szczegółowe postanowienia dotyczące wspólnych aktywności w poszczególnych obszarach tematycznych będą przedmiotem osobnych porozumień wykonawczych.

chiny3

„Rodzinne” zdjęcie uczestników spotkania. W pierwszym rzędzie od lewej: dyrektor Przemysław Borkowski (PIG-PIB) i wiceprezydent Li Jinfa (CGS). Drugi rząd: Shu Siqi (CGS), Bartłomiej Warmuz (OK PIG-PIB), prof. Zhizhong Li (Centrum Geologiczne Shenyang, CGS), Jinpeng Zhang (GMGS, CGS), dyrektor generalny Xu Yong (Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Archiwum Geologiczne Chin, CGS), dyrektor GMGS Ye Jian Liang (GMGS, CGS), Beata Wołczuk (PIG-PIB), Wojciech Brochwicz-Lewiński (PIG-PIB). Trzeci rząd: dyrektor Wojciech Jegliński (OGM PIG-PIB), dyrektor Artur Skowronek (OW PIG-PIB), prof. Antoni Wójcik (OK PIG-PIB), Agata Kozłowska-Roman (PIG-PIB), Agnieszka Strzelecka (OW PIG-PIB), Joanna Roszkowska-Remin (PIG-PIB), Michał Tomczak (OW PIG-PIB). Czwarty rząd: Przemysław Drzewicz (PIG-PIB), Marcin Socha (PIG-PIB) i Wojciech Wołkowicz (PIG-PIB)

Po oficjalnym powitaniu delegacji chińskiej dyrektor Przemysław Borkowski przedstawił historię, osiągnięcia i zadania PIG - PIB oraz odniósł się do ubieglorocznej, bardzo owocnej wizyty w Chinach delegacji polskich geologów. Podczas tej wizyty delegacja PIG - PIB miała okazję poznać profil działalności chińskiej służby geologicznej oraz jej kantońskiego oddziału - Guangzhou Marine Geological Survey, co pomogło w rozmowach wyznaczających ewentualne kierunki przyszłej współpracy obydwu stron.

Wiceprezydent CGS Li Jinfa przybliżył uczestnikom spotkania historię, strukturę organizacyjną oraz bieżące wyzwania stojące przed CGS. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością koordynacji prac na obszarze całego kraju oraz pokrycia potrzeb rozwijającej się w szybkim tempie chińskiej gospodarki na surowce energetyczne i mineralne. Wiceprezydent CGS Nawiązał również do wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Chinach w 2015 r., a następnie do wizyty Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping w Polsce w 2016 r.  Li Jinfa wyraził przekonanie, że porozumienie pomiędzy służbami geologicznymi obu krajów wpisuje się w koncepcję partnerstwa strategicznego pomiędzy RP a ChRL.

W drugiej części spotkania, po interesujących prezentacjach chińskich gości opisujących działalność Centrum Badań i Rozwoju CGS oraz prace geologiczne w prowincji Shenyang, skupiono się na problematyce geologii morza oraz dotychczasowej współpracy chińsko-polskiej w tej dziedzinie.

Porozumienie określa główne kierunki współpracy PIG - PIB z CGS, w szczególności w zakresie geologii regionalnej i oceny zasobów mineralnych, badań geofizycznych zasobów mineralnych i wód podziemnych, geologii morza i strefy brzegowej, głębokomorskich zasobów mineralnych, globalnych zmian klimatu, badań środowiskowych, geologicznych zasobów węglowodorów i systemów naftowych, energii geotermalnej, geologicznego składowania CO2, geozagrożeń naturalnych i wywołanych przez człowieka, kartografii 3D w geologii, modelowania geologicznego i map prognostycznych, GIS – systemu informacji geograficznej oraz zaawansowanych metod i technologii w naukach geologicznych.

chiny2

Dyrektor Przemysław Borkowski i wiceprezydent Li Jinfa w asyście Beaty Wołczuk i Shu Siqui podpisują porozumienie o współpracy pomiędzy PIG-PIB i CGS

Obie strony wyraziły gotowość do intensyfikacji dwustronnej współpracy badawczo-rozwojowej opartej o wypracowane zaufanie. Strona polska została zaproszona do udziału w konferencji o tematyce geologii morza, morskich zasobów mineralnych oraz środowiska, która odbędzie się w dniach 25 - 29 listopada 2019 r. w Guangzhou w Chinach.

chiny1 copy

Dyrektor Przemysław Borkowski i wiceprezydent Li Jinfa podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy PIG-PIB i CGS

Tekst: Piotr Kowalik
Zdjęcia: Piotr Kowalik, Wojciech Kurek