Państwowy Instytut Geologiczny podpisał nowe porozumienie o współpracy z Chińską Służbą Geologiczną

W dniu 26 czerwca 2019 r. doszło do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy w dziedzinie nauk o ziemi(Memorandum of Understanding) między Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) a Chińską Służbą Geologiczną.

Porozumienie ma charakter ramowy i odnowiło alians z 12 października 2012, będące pierwszą dwustronną umową zawartą przez Chińską Służbę Geologiczną ze służbą geologiczną kraju Europy Środkowo-Wschodniej.

W dniu 26.06.2019 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) gościł delegację wysokiego szczebla Chińskiej Służby Geologicznej (China Geological Survey - CGS), pod przewodnictwem wiceprezydenta CGS i wiceprezydenta wykonawczego Chińskiej Akademii Nauk Geologicznych pana Li Jinfa. W jej skład weszli ponadto pp. Xu Yong – dyrektor generalny Centrum Badań i Rozwoju CGS oraz Narodowego Archiwum Geologicznego Chin i Shu Siqi - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej CGS oraz przedstawiciele regionalnych oddziałów CGS – Li Zhizhong z Shenyang Center CGS (płn.-wsch. Chiny) oraz Ye Jianliang – dyrektor Kantońskiego Oddziału Geologii Morza w Guangzhou (GMGS-CGS), a także Zhang Jinpeng - – naukowiec GMGS-CGS przebywający na stażu w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ze strony PIG - PIB w rozmowach uczestniczyli: zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski; Beata Wołczuk, kierownik zespołu ds. współpracy międzynarodowej; dr Wojciech Brochwicz-Lewiński z ww. zespołu oraz dyrektorzy oddziałów regionalnych PIG - PIB – Wojciech Jegliński z Oddziału Geologii Morza, Artur Skowronek z Oddziału Pomorskiego, eksperci Centrum Geozagrożeń na czele z prof. Antonim Wójcikiem (Kraków) i innych komórek organizacyjnych PIG - PIB.

chiny4

Rozmowy w Sali im. J. Czarnockiego. Od prawej: dr. Shu Siqi - dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej Departamentu Nauki, Techniki i Współpracy Międzynarodowej CGS, prof. Xu Yong – dyrektor generalny Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowych Archiwów Geologicznych Chin, dr. Ye Jianliang – dyrektor centrali Służby Geologii Morza CGS w Guangzhou, dr. Li Jinfa, wiceprezydent CGS i wiceprezydent wykonawczy Chińskiej Akademii Nauk Geologicznych, Jinpeng Zhang – stażysta GMGS na Uniwersytecie Szczecińskim, prof. Li Zhizhong – dyrektor Shenyang Geological Center CGS (oddziału Shenyang CGS, płn.-wsch. Chiny), oraz Grzegorz Uścinowicz, Oddział Geologii Morza PIG - PIB w Gdańsku

Nadrzędnym celem spotkania w siedzibie PIG - PIB było podpisanie porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) między Państwowym Instytutem Geologicznym a Chińską Służbą Geologiczną w sprawie współpracy w dziedzinie nauk o ziemi. Porozumienie zostało zawarte na 3 lata i ma charakter ramowy. Odnawia porozumienie z 12 października 2012 r., będące pierwszą tego typu umową zawartą przez Chińską Służbę Geologiczną ze służbą geologiczną kraju Europy Środkowo-Wschodniej. Szczegółowe postanowienia dotyczące wspólnych aktywności w poszczególnych obszarach tematycznych będą przedmiotem osobnych porozumień wykonawczych.

chiny3

„Rodzinne” zdjęcie uczestników spotkania. W pierwszym rzędzie od lewej: dyrektor Przemysław Borkowski (PIG-PIB) i wiceprezydent Li Jinfa (CGS). Drugi rząd: Shu Siqi (CGS), Bartłomiej Warmuz (OK PIG-PIB), prof. Zhizhong Li (Centrum Geologiczne Shenyang, CGS), Jinpeng Zhang (GMGS, CGS), dyrektor generalny Xu Yong (Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Archiwum Geologiczne Chin, CGS), dyrektor GMGS Ye Jian Liang (GMGS, CGS), Beata Wołczuk (PIG-PIB), Wojciech Brochwicz-Lewiński (PIG-PIB). Trzeci rząd: dyrektor Wojciech Jegliński (OGM PIG-PIB), dyrektor Artur Skowronek (OW PIG-PIB), prof. Antoni Wójcik (OK PIG-PIB), Agata Kozłowska-Roman (PIG-PIB), Agnieszka Strzelecka (OW PIG-PIB), Joanna Roszkowska-Remin (PIG-PIB), Michał Tomczak (OW PIG-PIB). Czwarty rząd: Przemysław Drzewicz (PIG-PIB), Marcin Socha (PIG-PIB) i Wojciech Wołkowicz (PIG-PIB)

Po oficjalnym powitaniu delegacji chińskiej dyrektor Przemysław Borkowski przedstawił historię, osiągnięcia i zadania PIG - PIB oraz odniósł się do ubieglorocznej, bardzo owocnej wizyty w Chinach delegacji polskich geologów. Podczas tej wizyty delegacja PIG - PIB miała okazję poznać profil działalności chińskiej służby geologicznej oraz jej kantońskiego oddziału - Guangzhou Marine Geological Survey, co pomogło w rozmowach wyznaczających ewentualne kierunki przyszłej współpracy obydwu stron.

Następnie wiceprezydent CGS Li Jinfa przybliżył uczestnikom spotkania historię, strukturę organizacyjną oraz bieżące wyzwania stojące przed CGS. Te wyzwania wiążą się przede wszystkim z koniecznością koordynacji prac na obszarze całego kraju oraz pokrycia potrzeb rozwijającej się wciąż w szybkim tempie chińskiej gospodarki w zakresie zaopatrzenia w surowce energetyczne i mineralne zgodnie z wytycznymi 13. planu 5-letniego. Nawiązał on również do wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Chinach w 2015 r., a następnie wizyty Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping w Polsce w 2016 r. i wyraził przekonanie, że porozumienie pomiędzy służbami geologicznymi obu krajów właściwie wpisuje się w koncepcję partnerstwa strategicznego pomiędzy RP a ChRL.

W drugiej części spotkania, po interesujących prezentacjach chińskich gości opisujących działalność Centrum Badań i Rozwoju CGS oraz prace geologiczne w prowincji Shenyang, skupiono się na problematyce geologii morza oraz dotychczasowej współpracy chińsko-polskiej w tej dziedzinie.

Porozumienie określa główne kierunki współpracy PIG - PIB z CGS, w szczególności w zakresie geologii regionalnej i oceny zasobów mineralnych, badań geofizycznych zasobów mineralnych i wód podziemnych, geologii morza i strefy brzegowej, głębokomorskich zasobów mineralnych, globalnych zmian klimatu, badań środowiskowych, geologicznych zasobów węglowodorów i systemów naftowych, energii geotermalnej, geologicznego składowania CO2, geozagrożeń naturalnych i wywołanych przez człowieka, kartografii 3D w geologii, modelowania geologicznego i map prognostycznych, GIS – systemu informacji geograficznej oraz zaawansowanych metod i technologii w naukach geologicznych.

chiny2

Dyrektor Przemysław Borkowski i wiceprezydent Li Jinfa w asyście Beaty Wołczuk i Shu Siqui podpisują porozumienie o współpracy pomiędzy PIG-PIB i CGS

Obie strony wyraziły gotowość do intensyfikacji dwustronnej współpracy badawczo-rozwojowej opartej o wypracowane zaufanie. Strona polska została zaproszona do udziału w konferencji o tematyce geologii morza, morskich zasobów mineralnych oraz środowiska, która odbędzie się w dniach 25 - 29 listopada 2019 r. w Guangzhou w Chinach.

chiny1 copy

Dyrektor Przemysław Borkowski i wiceprezydent Li Jinfa podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy PIG-PIB i CGS

Tekst: Piotr Kowalik
Zdjęcia: Piotr Kowalik, Wojciech Kurek