Spotkanie Komitetu Technicznego Open Geospatial Consortium (OGC Technical Committee)

W dniach 24 - 27 czerwca 2019 r. w Leuven (Belgia) odbyło się spotkanie Komitetu Technicznego Open Geospatial Consortium (OGC Technical Committee). Międzynarodowe konsorcjum pełni ważną rolę w tworzeniu, testowaniu i wdrażaniu standardów związanych z zapisem, prezentacją i wymianą danych przestrzennych. Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB uczestniczyli w spotkaniach grup technicznych (Standard Working Groups – SWG oraz Domain Working Groups – DWG) dotyczących geostandardów związanych z geologią i hydrogeologią oraz prezentacją danych w sieci. Zagadnieniami, które często akcentowano podczas prac grup roboczych i standaryzacyjnych były: jakość usług, klient jako odbiorca oraz użytkownik danych i usług, współpraca pomiędzy grupami DWG i SWG, a także komplementarność standardów.

„Wdrażam standardy, bo chcę wymieniać się danymi”

Z punktu widzenia służby geologicznej standardy wymiany danych geologicznych (Geoscience Markup Language - GeoSciML) i hydrogeologicznych (GroundWater Markup Language - GWML) są bardzo ważne. Ich zastosowanie daje współdziałanie (interoperacyjność) z danymi z innych źródeł w kraju i za granicą. Przykładem wdrożeń są liczne projekty unijne, których wyniki są prezentowane na portalu European Geological Data Infrastructure. Do rozwoju standardu GeoSciML znacząco przyczyniły się prace prowadzone w ramach Międzynarodowej Inicjatywy Służb Geologicznych OneGeology. Poza standardami bezpośrednio związanymi z geologią i hydrogeologią bardzo istotne są też te, które dotyczą jakości i prezentacji danych w sieci. Tu na szczególną uwagę zasługują dane semantyczne (Semantic Data) i połączone (Linked Data).

Przy okazji spotkania Komitetu Technicznego OGC prezentowano wyniki projektów realizowanych w ramach inicjatywy EO4GEO (Innovative solutions for Earth Observation/Geoinformation training) i dyskutowano o współpracy pomiędzy konsorcjami OGC i W3C (World Wide Web Consortium). Podsumowano również wyniki organizowanego przez OGC hackatonu („maratonu programowania”), którego celem było wsparcie rozwoju oraz opracowanie specyfikacji dla rodziny standardów interfejsów programistycznych aplikacji OGC.

Interfejs programistyczny aplikacji (API – Application Programming Interface) umożliwia wewnętrznym funkcjom programu udostępnianie danych bez ujawniania całego kodu źródłowego oprogramowania, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. API to pośrednik dzięki któremu aplikacje mogą wchodzić ze sobą w interakcje i dzielić ze sobą dane, co przekłada się m.in. na wygodę i lepsze doświadczenie użytkownika. Dlatego właśnie Komitet Techniczny OGC wspiera ewolucję rozmaitych standardów usług sieciowych do nowoczesnego podejścia opartego na otwartych interfejsach API.

ogc1

Closing Plenary – sesja plenarna podsumowująca kilka dni prac zespołów OGC (prezentuje Nadine Alameh – dyrektor generalny OGC)

Więcej informacji na temat Open Geospatial Consortium znajduje się na stronie: www.opengeospatial.org

ogc

Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB z Open Geospatial Consortium (OGC) – kontakt:

Tekst: Urszula Stępień, Katarzyna Jóźwik