EU-WATERRES - nowy transgraniczny projekt pomoże zarządzać wodami podziemnymi

logo grant

Problemy związane z wodami transgranicznymi dotyczą większości regionów objętych programem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Na szczególną uwagę zasługują transgraniczne zasoby wód podziemnych, których diagnoza i zarządzanie jest trudniejsze w porównaniu z wodami powierzchniowymi. Wymiana danych między sąsiadującymi krajami w zakresie transgranicznych wód podziemnych jest powolna i niespójna. Dlatego Państwowy Instytut Geologiczny-PIB podjął inicjatywę harmonizacji danych o zasobach i stanie wód podziemnych w skali transgranicznej w ramach projektu EU-WATERRES "Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych" (EU-WATERRES "EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards"), finansowanego z funduszy EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

EU-WATERRES ma na celu zwiększenie zdolności zarządzania transgranicznymi zasobami wód podziemnych przez instytucje publiczne poprzez stworzenie zintegrowanej platformy informacji, wprowadzenie nowych narzędzi do analizy danych oraz rozwiązań dla skoordynowanego zarządzania i zintegrowanej ochrony wód podziemnych. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych jest dziewięć podmiotów z Estonii, Ukrainy, Łotwy, Norwegii i Polski prezentujących służby geologiczne, jednostki naukowe i przedsiębiorstwo geoinformatyczne. Liderem projektu jest Państwowy Instytut Geologiczny-PIB.

Projekt dotyczy dwóch obszarów transgranicznych, reprezentujących: Bałtyk i Europę Wschodnią, tj. pogranicze łotewsko-estońskie oraz pogranicze polsko-ukraińskie, będące jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej.

EU-WATERRES to pierwsza inicjatywa mająca na celu unifikację przestrzennych danych hydrogeologicznych państw członkowskich UE i Ukrainy. Realizacja projektu obejmuje lata 2020-2023.

Cele szczegółowe projektu EU-WATERRES są nastepujące:

  • stworzenie platformy geoinformatycznej dla zintegrowanego przetwarzania danych określających warunki występowania transgranicznych warstw wodonośnych oraz ich symulację numeryczną,
  • wsparcie decydentów w tworzeniu rozwiązań dla skoordynowanego wykorzystania i zintegrowanej ochrony transgranicznych wód podziemnych,
  • stworzenie podstaw do koordynacji procedur monitoringu transgranicznych przepływów wód podziemnych,
  • podniesienie wiarygodności oceny stanu transgranicznych wód podziemnych poprzez zintegrowanie danych,
  • testowanie rozwiązań w 3 studiach przypadku w ramach UE i 1 studium przypadku na Ukrainie.

Wyniki projektu wzmocnią koordynację, poprawę wydajności współpracy międzynarodowej w zakresie zarządzania oraz kontroli jakości i ilości transgranicznych wód podziemnych. Planowane liczne działania edukacyjne mają na celu poniesienie świadomości społecznej w zakresie problematyki oddziaływań transgranicznych na wody podziemne.

Projekt EU-WATERRES jest prekursorem w tematyce stworzenia uniwersalnego narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji strategicznych w kontekście gospodarki wodnej w obszarach granicznych.

więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem: http://eu-waterres.eu/

 

Tekst: Koordynator Projektu - dr hab. Tatiana Solovey, prof. nadzw. PIG-PIB
          mgr Urszula Czarniecka-Januszczyk

Disclaimer: The project No.2018-1-0137 “EU-WATERRES: EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards” benefits from a € 2.447.761 grant Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. The aim of the project is to promote coordinated management and integrated protection of transboundary groundwater by creating a geoinformation platform.