EU-WATERRES - międzynarodowa konferencja podsumowująca I etap prac

 

W dniach 9-10 listopada 2021 r. miała miejsce międzynarodowa konferencja podsumowująca pierwszy etap prac projektu EU-WATERRES "Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych" (numer projektu 2018-1-0137). W wydarzeniu wzięło udział około 100 uczestników z pięciu krajów - Polski, Norwegii, Łotwy, Estonii i Ukrainy, reprezentujących instytucje partnerskie oraz  podmioty i organizacje zainteresowane wynikami projektu.  Projekt finansowany jest z funduszy EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

W dwudniowej konferencji odbywającej się w formule on-line wzięło udział około 100 uczestników z różnych Instytucji i środowisk - zarówno przedstawicieli administracji (poczynając od administracji lokalnej, a kończąc na szczeblu krajowym), jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych spółek wodnych oraz przedsiębiorców.

Liderem wydarzenia był Regionalny Oddział Służby Geologicznej Ukrainy „Zahidukrgeologiya”.

Pierwszy dzień konferencji obejmował trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony był prezentacji projektu oraz stopnia zaawansowania prac nad oceną zasobów transgranicznych zbiorników wód podziemnych. Drugi blok tematyczny obejmował informacje na temat struktury i zadań służb geologicznych Ukrainy, Polski, Łotwy, Estonii i Norwegii. W trzeciej części omówiono aspekty wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej z punktu widzenia służb geologicznych i świata naukowego.

Drugi dzień konferencji poświęcono zagadnieniom związanym bezpośrednio z obszarem pogranicza polsko-ukraińskiego. Tematyka obrad dotyczyła aspektów praktycznych prezentowanych przez zespół realizujący projekt takich jak rozwój współpracy dwustronnej w oparciu o umowy międzynarodowe i przepisy o randze krajowej i unijnej, jak również analizę możliwości rozbudowy sieci monitoringu przygranicznego.

Oprócz zespołu realizującego projekt w konferencję zaangażowani byli zaproszeni goście, którzy przedstawili szereg prezentacji dotyczących problemów, z jakimi mierzą się w swych codziennych obowiązkach związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej.

Podczas wydarzenia przedstawiono 11 prezentacji, które są dostępne na stronie internetowej projektu pod adresem:

https://eu-waterres.eu/lviv-conference-presentations/

 

Projekt EU-WATERRES ma na celu zwiększenie zdolności zarządzania transgranicznymi zasobami wód podziemnych przez instytucje publiczne poprzez stworzenie zintegrowanej platformy informacji, wprowadzenie nowych narzędzi do analizy danych oraz rozwiązań dla skoordynowanego zarządzania i zintegrowanej ochrony wód podziemnych.

Zachęcamy do obserwowania postępów realizacji projektu publikowanych na stronie internetowej pod adresem www.eu-waterres.eu

Tekst: Urszula Czarniecka-Januszczyk

15.11.2022 r.

logo