Państwowa służba geologiczna

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2126), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r., funkcję państwowej służby geologicznej pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Państwowa służba geologiczna realizuje następujące zadania państwa (art. 162 ustawy):

 1. inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności do odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także ochrony środowiska;
 2. prowadzi centralne archiwum geologiczne;
 3. gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;
 4. prowadzi bazy danych geologicznych;
 5. sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;
 6. przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz przygotowuje we współpracy z organem koncesyjnym ocenę perspektywiczności geologicznej;
 7. koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace pilotażowe z tego zakresu;
 8. prowadzi rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla;
 9. koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;
 10. rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne;
 11. dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz wykonuje inne czynności pomocnicze na podstawie odrębnego upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej;
 12. tworzy i prowadzi system informacyjny Geoinfonet.

Do podstawowych obowiązków państwowej służby geologicznej należą prace kartograficzne obejmujące obszar całego kraju. Są to mapy seryjne, mapy samoistne oraz atlasy w różnych skalach, w tym Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) w skali 1:50 000.

W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju prowadzone są badania geologicznych uwarunkowań występowania i pozyskiwania węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, w tym gazu ziemnego zamkniętego. Do tej kategorii działań należą też prace studialne nad możliwością wykorzystania ciepła suchych, gorących skał (geotermia HDR) oraz odmetanowienia pokładów węgla kamiennego. 

Innym kluczowym zadaniem jest rozpoznawanie formacji i struktur do bezpiecznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania. Jego realizacja jest związana ze zobowiązaniem Unii Europejskiej do redukcji emisji CO2.

Bezpośrednio z bezpieczeństwem obywateli jest związany System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Celem tego wieloletniego projektu badawczego jest rozpoznanie i udokumentowanie ruchów masowych ziemi na terenie całego kraju. Umożliwi to skuteczne zarządzanie ryzykiem osuwiskowym jak również spowoduje wzrost świadomości społeczeństwa o możliwych zagrożeniach i ich przeciwdziałaniu.

Państwowa służba geologiczna oprócz zadań zapisanych w ustawie realizuje zadania bieżące zlecane przez ministerstwo nadzorujące.

Należą do nich: opiniowanie zarządzeń, instrukcji, projektów, ustaw i rozporządzeń, opracowywanie ekspertyz, prognoz lub programów w zakresie występowania złóż, możliwości wydobycia i ochrony złóż kopalin. W ostatnich latach wzrasta liczba zadań z zakresu monitorowania zagrożeń geośrodowiskowych, rozpoznawania obszarów zanieczyszczonych i skażonych, ochrony środowiska abiotycznego i promowania geoturystyki.

Do zadań służby geologicznej należy również prowadzenie Narodowego Archiwum Geologicznego. Jest to główne krajowe archiwum dokumentów geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych. Posiada ono 6 filii w jednostkach regionalnych PIG (Gdańsk, Kielce, Kraków, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław) oraz 7 terenowych archiwów rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych oraz jedno archiwum - bibliotekę materiałów kartograficznych.

Państwowa służba geologiczna jest finansowana z budżetu państwa i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest aktywnym uczestnikiem stowarzyszenia europejskich służb geologicznych EuroGeoSurveys (EGS).

Sposób udostępniania informacji, którymi dysponuje państwowa służba geologiczna, przedstawiony został w haśle Rejestry i bazy danych geologicznych niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej PIG-PIB www.pgi.gov.pl/geologiczne-bazy-danych