Państwowa służba geologiczna

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1064 ((Dział IX, Rozdział 3), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. funkcję państwowej służby geologicznej pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (Art. 163. 1).

Państwowa służba geologiczna realizuje następujące zadania państwa (art. 162 p.1 ustawy):

 1. inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska;
 2. prowadzi centralne archiwum geologiczne;
 3. gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;
 4. prowadzi bazy danych geologicznych;
 5. sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;
 6. przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz przygotowuje we współpracy z organem koncesyjnym ocenę perspektywiczności geologicznej, o której mowa w art. 49f ust. 3;
 7. koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace pilotażowe z tego zakresu;
 8. prowadzi rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla;
 9. koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;
 10. rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne;
 11. dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz wykonuje inne czynności pomocnicze na podstawie odrębnego upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej.

Państwowa służba geologiczna wykonuje inne, niż określone powyżej zadania państwa w zakresie geologii, powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Należą do nich: opiniowanie zarządzeń, instrukcji, projektów, ustaw i rozporządzeń, opracowywanie ekspertyz, prognoz lub programów w zakresie występowania złóż, możliwości wydobycia i ochrony złóż kopalin. W ostatnich latach wzrasta liczba zadań z zakresu monitorowania zagrożeń geośrodowiskowych, rozpoznawania obszarów zanieczyszczonych i skażonych, ochrony środowiska abiotycznego i promowania geoturystyki.

Sposób udostępniania informacji, którymi dysponuje państwowa służba geologiczna, przedstawiony został w haśle Rejestry i bazy danych geologicznych niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej PIG-PIB www.pgi.gov.pl/geologiczne-bazy-danych

Państwowa służba geologiczna jest finansowana ze środków budżetu państwa w części dotyczącej środowiska będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska. Państwowa służba geologiczna może być dofinansowana z innych środków publicznych, na zasadach dotyczących wykorzystania tych środków (w tym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

Plan prac państwowej służby geologicznej dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, na rok następny Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) corocznie w terminie do dnia 31 maja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do akceptacji. Corocznie w terminie do dnia 15 lutego PIG-PIB przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z wykonanych zadań, według stanu na dzień 31 grudnia.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest aktywnym uczestnikiem stowarzyszenia europejskich służb geologicznych EuroGeoSurveys (EGS).