Majątek

W skład majątku Instytutu wchodzą:

  1. nieruchomości:
    • stanowiące siedziby Instytutu w Warszawie oraz oddziałów regionalnych w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu,
    • na których zlokalizowane są magazyny Narodowego Archiwum Geologicznego,
    • na których zlokalizowane są stacje hydrogeologiczne,
  2. pozostałe środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe),
  3. wartości niematerialne i prawne,
  4. środki finansowe na rachunkach bankowych.