Państwowa służba hydrogeologiczna

Funkcję państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, a jej zadania określone są w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 310).

Państwowa służba hydrogeologiczna realizuje zadania państwa w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę. Celem funkcjonowania PSH jest zapewnienie efektywnej ochrony wód podziemnych przeznaczonych głównie do konsumpcji oraz dążenie do prawidłowego gospodarowania zasobami wód podziemnych stanowiących podstawę zaopatrzenia w wodę do spożycia ok. 70% ludności Polski. Systematycznie prowadzone obserwacje, analizy i prognozy, a także rozpowszechnianie wiedzy i informacji o stanie oraz zagrożeniach zasobów wód podziemnych są zbieżne z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju państwa.

Ustawa Prawo wodne, stanowiąca podstawę prawną działalności PSH, implementuje dyrektywy Unii Europejskiej regulujące zagadnienia związane z gospodarką wodną i ochroną wód przed zagrożeniami, w tym m.in. Dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), Dyrektywę 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami i pogorszeniem ich stanu oraz Dyrektywę 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Szczegółowe zadania PSH określone zostały w art. 380-387 ustawy Prawo wodne oraz rozporządzeniach wykonawczych. Zakres działalności PSH obejmuje wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, wydawanie opinii w zakresie oceny stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, opracowywanie bieżących ocen sytuacji hydrogeologicznej, prowadzenie prac badawczych na potrzeby bilansowania wód podziemnych, a także gromadzenie, przetwarzanie, i udostępnianie danych hydrogeologicznych.

Zadaniem ciągłym PSH jest także opracowywanie oraz dystrybucja Kwartalnych Biuletynów Informacyjnych Wód Podziemnych i Rocznika Hydrogeologicznego oraz prognoz i komunikatów dotyczących sytuacji hydrogeologicznej kraju, a także ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych.

Priorytetowym obszarem działalności PSH jest również utrzymywanie i rozwój punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, w których państwowa służba hydrogeologiczna prowadzi monitoring stanu ilościowego i chemicznego.

Harmonogram realizacji zadań PSH jest zgodny z harmonogramem aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy, stanowiących nadrzędne dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej.

Sposób udostępniania informacji, którymi dysponuje państwowa służba hydrogeologiczna, został przedstawiony w haśle Rejestry i bazy danych geologicznych.