Państwowa służba hydrogeologiczna

Funkcję państwowej służby hydrogeologicznej pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, a jej zadania określone są w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229). Służba wykonuje zadania państwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu racjonalnego ich wykorzystania przez społeczeństwo oraz gospodarkę. Termin wody podziemne określa w ustawie wody zwykłe (słodkie), tj. o niskiej mineralizacji, wykorzystywane głównie do zaopatrzenia ludności.

Misją państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) jest ograniczenie degradacji wód podziemnych przeznaczonych głównie do konsumpcji oraz dążenie do zrównoważonego gospodarowania zasobami wód podziemnych stanowiącymi podstawę zaopatrzenia w wodę do spożycia ok. 70% ludności Polski. PSH wykonuje w tym zakresie zadania państwa określone w ustawie Prawo wodne. Prace, w zależności od podziału kompetencji w resorcie, realizowane są na zamówienie Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej finansowane za środki wpłacane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 105 ustawy Prawo wodne do zadań państwowej służby hydrogeologicznej należy:

 1. wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych,
 2. gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie zgromadzonych informacji, w szczególności dotyczących warunków hydrogeologicznych, zasobów i jakości wód podziemnych,
 3. prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych, w tym wykazu wielkości zasobów wód podziemnych, bazy danych o otworach hydrogeologicznych oraz bazy danych mapy hydrogeologicznej kraju,
 4. wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej,
 5. opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian zasobów, stanu oraz zagrożeń wód podziemnych,
 6. opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych.

 

W celu wypełniania swoich ustawowych zadań, państwowa służba hydrogeologiczna jest zobowiązana do zorganizowania i utrzymywania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz zespołów do spraw ocen i prognoz hydrogeologicznych (art. 106). Sieć obserwacji wód podziemnych stanowią:

 • stacje hydrogeologiczne
 • punkty obserwacyjne stanów wód podziemnych,
 • punkty badawcze jakości wód podziemnych,
 • piezometry obserwacyjne,
 • obudowane źródła.

Urządzenia pomiarowe zainstalowane w punktach sieci obserwacyjno-badawczej służby podlegają ochronie prawnej z mocy ustawy Prawo wodne (art. 107).

Gromadzone przez państwową służbę hydrogeologiczną wyniki badań, pomiarów i obserwacji przetwarzane są zgodnie z procedurami standardowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną.

Jednym ze strategicznych zadań realizowanych przez państwową służbę hydrogeologiczną jest wieloletni projekt związany z wykonaniem programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

Sposób udostępniania informacji, którymi dysponuje państwowa służba hydrogeologiczna, został przedstawiony w haśle Rejestry i bazy danych geologicznych.

 

za treść odpowiada Adam Kordas