Rejestry i bazy danych geologicznych

Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG)
Główne krajowe archiwum dokumentów geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych, które stanowi podstawę wspomagania działania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG)
Największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych. Są tu między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. Większość danych zgromadzonych w CBDG jest udostępniana bezpłatnie przez zamieszczone na witrynie CBDG wyspecjalizowane aplikacje, w tym dla danych przestrzennych.

System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS
Jest to podstawowe źródło informacji o surowcach mineralnych Polski oraz eksploatacji złóż. Oferuje dostęp do informacji o: złożach, gospodarce surowcami, a także obszarach i terenach górniczych oraz koncesjach. Aplikacja umożliwia wyszukanie wszystkich dostępnych publicznie danych, w tym prezentacji ich na mapie.

INFOGEOSKARB
Baza danych umożliwiająca uzyskanie informacji o lokalizacji złóż kopalin i ujęć wód, o ich dokumentacjach geologicznych, koncesjach, a także o prawach własności do informacji geologicznych i ograniczeniach tych praw.

Rejestr Obszarów Górniczych (ROG)
Baza danych dotyczących obszarów górniczych w całym kraju; zawiera informacje o obszarach i terenach górniczych zarówno aktualnych, jak i archiwalnych – takie jak: numer w rejestrze, nazwa złoża, rodzaj kopaliny, położenie administracyjne, data i numer decyzji wyznaczającej obszar, oraz koncesji, nazwa i adres przedsiębiorcy, kontury granic obszarów i in. W październiku 2009 r. baza ROG została zintegrowana ze zmodernizowaną bazą MIDAS i tu jest udostępniona i na bieżąco uzupełniana.

Bank HYDRO
Baza danych, w której gromadzone są dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski.

Bank danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP)
Baza gromadzi i udostępniania dane dotyczące sieci i punktów badawczych monitoringu, pomiarów zwierciadła, wyników analiz chemicznych oraz wspomaga oceny stanu wód podziemnych w zakresie ich ilości i jakości.

Baza danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
Baza zawiera klasyfikację Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych. Głównym celem nowej mapy GZWP jest prezentowanie aktualnych wyników badań głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce.

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (MHP)
MHP zawiera informacje dotyczące użytkowych poziomów zwykłych wód podziemnych z szerszą interpretacją głównego piętra/poziomu wodonośnego, stanowiącego najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę. MHP podaje lokalizację oraz techniczną i hydrogeologiczną charakterystykę ujęć wód podziemnych, a także lokalizację i uproszczoną charakterystykę obiektów uciążliwych dla wód podziemnych. Od 2004 r. są wykonywane dodatkowe warstwy MHP: „pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika (MHP PPW-WH) oraz „pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód” (MHP PPW-WJ)

Obszary zagrożone podtopieniami
Wyznaczone obszary nie są strefami zalewów wód powierzchniowych (powodzi), ale przedstawiają maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień (czyli położenia zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami) w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej.

Pobory
Baza danych Pobory zawiera informacje o poborach wód podziemnych na terenie kraju.

 Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu PIG-PIB