Baza danych GIS Mapy Hydrogeologiczna Polski (MHP) w skali 1:50 000

 Warstwy informacyjne MHP - identyfikacja głównego użytkowego piętra/poziomu wodonośnego z podaniem jego charakterystyki w zakresie: 

 • zasięgu i głębokości występowania oraz miąższości i przewodności,
 • jakości wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia,
 • stopnia zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniami z powierzchni terenu, 
 • możliwości uzyskania wydajności z typowej studni wierconej, 
 • aktualnego położenia zwierciadła wód podziemnych i kierunków ich przepływu,
 • odnawialności zasobów wód podziemnych oraz ich dopuszczalnego zagospodarowania.

MHP podaje lokalizację oraz techniczną i hydrogeologiczną charakterystykę ujęć wód podziemnych, a także lokalizację i uproszczoną charakterystykę obiektów uciążliwych dla wód podziemnych.

Po zakończeniu i edycji MHP (wersji arkuszowej) nastąpiło: 

 • scalenie MHP poprzez przeniesienie arkuszowych baz danych GIS do ciągłej przestrzennie bazy danych MhP w środowisku oprogramowania INTERGRAPH GeoMedia Professional, co pozwala na efektywną pracę z mapą w dowolnie zdefiniowanych granicach (arkusz podkładu topograficznego, województwo, powiat, zlewnia, region wodny, park krajobrazowy i in.), o różnym zestawie informacyjnym (wybrane elementy, łączenie z innymi mapami);

 

Przykład ciągłej obszarowo bazy danych GIS MhP

 

 • wymiana warstw informacyjnych MhP związana z wprowadzanymi standardami (m.in. z Mapą hydrograficznego podziału Polski, klasyfikacją dla prezentowania stanu wód);
 • systematyczna aktualizacja bazy danych MhP (m.in. aktualizacja warstw o parametrach zmiennych w czasie, uzupełnianie i weryfikacja baz obiektowych);
 • uzupełnianie bazy danych MhP o nowe warstwy informacyjne (charakterystyka hydrogeologiczna pierwszego poziomu wodonośnego);
 • rozwój oprogramowania do pozyskiwania i kartograficznego odwzorowania warstw informacyjnych.

2699 schemat bazy mhpbt

Możliwość wykorzystania bazy danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000:

 • sporządzanie projektów robót i programów prac geologicznych;
 • budowa modeli matematycznych przepływu wód podziemnych, m.in. dla ustalania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i określania potencjalnego czasu migracji zanieczyszczeń;
 • opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
 • ustalanie warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni;
 • planowanie rozwoju sieci monitoringu wód podziemnych;
 • analiza wyników monitoringu wód podziemnych;
 • identyfikacja warunków hydrogeologicznych w chronionych  ekosystemach zależnych od wód podziemnych;
 • wykazy wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia;
 • wykazy wód podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych; 
 • opracowanie programów działań dla zaopatrzenia w wodę ludności ze źródeł alternatywnych w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych;
 • opracowanie programów działań dla zaopatrzenia rolnictwa w wodę i łagodzenia skutków suszy;
 • analiza możliwości okresowego wykorzystania rezerw zasobów wód podziemnych do działań związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego;
 • projektowanie ujęć wód podziemnych;
 • prognozowanie zagrożenia podtopieniami terenu; 
 • projektowanie obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód podziemnych;
 • planowanie przestrzenne – określanie kierunków zagospodarowania terenu;
 • wstępna ocena warunków i możliwości lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska;
 • analiza i ocena stosunków wodnych oraz opracowywanie programów działań dla ochrony wód podziemnych;
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań mających na celu poprawę jakości wód podziemnych (budowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej;
 • kontrola stanu jakościowego wód podziemnych;
 • prowadzenie ewidencji obszarów zanieczyszczonych bądź zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu;
 • opiniowanie raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji;
 • opracowywanie programów ochrony środowiska;
 • opracowywanie strategii rozwoju regionalnego.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Udostępnianie MHP jest prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (Narodowe Archiwum Geologiczne) na wniosek użytkownika. (Zobacz jak zamówić dane)

MHP udostępniane jest w wersji:

 • ploterowej – wydruk planszy głównej, mapy dokumentacyjnej, tekstu objaśniającego z tabelami bazy danych, mapami tematycznymi, przekrojami i wykresami,
 • elektronicznej (projekt cyfrowy).

Wgląd do MHP – Narodowe Archiwum Geologiczne, PIG-PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4. 
UWAGA: baza danych MhP zawiera treści jawne oraz treści oznaczone klauzulą poufności. 

logo e psh 100

Zobacz mapę MHP w przeglądarce mapowej e-PSH

Mapa MHP w cięciu arkuszowym dostępna jest w aplikacji geolog.pgi.gov.pl

Główny Koordynator MHP 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sekretarz Zespołu Koordynacyjnego MHP
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.