Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Stan środowiskowy wód podziemnych

Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce przedstawiany jest za pomocą trzech wskaźników: jakości chemicznej, stanu zasobów oraz położenia zwierciadła wody.

 

  • Wskaźnik jakości chemicznej wód podziemnych ilustruje wyniki oceny stanu chemicznego wód podziemnych wykonanej na podstawie monitoringu chemicznego Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, gdzie jakość wód podziemnych spełnia wymogi kryteriów środowiskowych składu chemicznego, tzn. stan chemiczny wód podziemnych nie przekracza stężeń progowych dobrego stanu wód podziemnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 21 grudnia 2015 r. Wartość wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z rocznym opóźnieniem.
  • Wskaźnik stanu zasobów wód podziemnych ilustruje wyniki oceny zasobów wód podziemnych wykonanej na podstawie analizy zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania oraz wielkości poboru wód. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, gdzie nie stwierdzono nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych; wartość wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z dwuletnim opóźnieniem.
  • Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej ilustruje aktualne jego położenie względem stref stanów wód; informuje w jakim procencie punktów sieci obserwacyjno – badawczej wód podziemnych, w analizowanym okresie czasu, zwierciadło (lub wydajność źródeł) znajdowało się w strefie stanów (wydajności źródeł) wysokich i średnich; wartość wskaźnika jest aktualizowana raz na kwartał.

Ze względu na konieczność uwzględnienia zmian zachodzących w środowisku oraz wprowadzenia nowego cyklu gospodarowania wodami, wydłużono okres wielolecia przyjmowanego za reprezentatywne. W związku z tym do obliczeń wskaźników hydrogeologicznych dla tego wielolecia przyjmuje się stany wód od roku 1991 do roku 2015. Zmiana wielolecia, w stosunku do którego wykonywane są obliczenia, ma wpływ na wyniki.

 

Wskaźniki 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 2019 [%] 2020 [%] 2021 [%]
Jakości chemicznej                  
Stanu zasobów        

 

 
Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej  uwzględnia wielolecie 1991-2015
I kwartał hydrologiczny 43,35  64,42        
II kwartał hydrologiczny 54,20          
III kwartał hydrologiczny 56,20          
IV kwartał hydrologiczny 60,14          

 

Wskaźnik jakości chemicznej

W 2015 roku wskaźnik jakości chemicznej wynosił 97,42% i został obliczony został na podstawie wyników oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem stanu dobrego, wg danych z 2015 r. Porównując go z poprzednim rokiem zwiększył się o 2,27%. Ocenę stanu chemicznego według danych z 2015 r. wykonano dla 42 jednolitych części wód podziemnych, co może mieć wpływ na wynik podanej statystyki (ryc.1).

stan srodowiska stan chemiczny 2015
Ryc. 1 Ocena stanu chemicznego wód podziemnych według danych z 2015 r.

stan srodowiska klasa jakosci 2015
Ryc.2 Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych - Klasyfikacja jakości wód podziemnych według danych z 2015 r.

Wskaźnik stanu zasobów

Dane o wielkości poborów, wskazują, że na obszarze 96,7% kraju nie stwierdza się nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Na pozostałym obszarze wykorzystanie zasobów jest pełne lub nadmierne – powierzchnia tych obszarów nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

stopien wykorzystania 2012 72dpi
Ryc. 3 Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowanie zasobów wód podziemnych w Polsce (analiza w obszarach zlewni bilansowych).

Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej

Opady w roku hydrologicznym 2016 spowodowały wzrost wartości wskaźnika położenia zwierciadła wody podziemnej z  43,55% w pierwszym kwartale do 60,14% w czwartym kwartale hydrologicznym. Wskaźnik ten osiągnął wartość 64,42% w pierwszym kwartale hydrologicznym 2017 roku. (vide tabela ze wskaźnikami). Ze względu na zmianę wielolecia, w stosunku do którego przeprowadzane są obliczenia– nie można porównywać obecnie przedstawionego wskaźnika wód podziemnych z danymi wcześniejszymi.

pdf Zobacz wyniki w latach 2010 - 2015 uwzględniające wielolecie 1991 - 2005. (73 KB)

Położenie średniego poziomu wód podziemnych w I kwartale roku hydrologicznego 2017 względem stref stanów.

Ryc. 4 Położenie średniego poziomu wód podziemnych w I kwartale roku hydrologicznego 2017 względem stref stanów.

Dokumenty

Wskaźnik położenia zwierciadła wody uwzględniające wielolecie 1991 - 2005

81 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

stan-srodowiskowy-2010-2015 (1) (1).pdf