NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA

2016

 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał prof. dr. hab Antoniemu Wójcikowi Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju geologii. Odznaczenie wręczył profesorowi podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek.

 

Złoty Krzyż Zasługi

 • prof. dr hab. Antoni Wójcik

 

ODZNACZENIA RESORTOWE

Na wniosek dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego Andrzeja Gąsiewicza minister środowiska Jan Szyszko nadał 18 odznak honorowych Zasłużony dla Polskiej Geologii i  6 odznak honorowych „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Polskiej Geologii”

 • mgr inż. Teresa Adamczak-Biały
 • dr Marek Barański
 • mgr Eliza Dziekan-Kamińska
 • Jadwiga Gac-Jachowicz
 • dr Małgorzata Jugowiec-Nazarkiewicz
 • dr Mirosław Kamiński
 • dr Maciej Kłonowski
 • inż. Antonina Lachowska
 • mgr Ewa Machalska
 • Małgorzata Matyszewska
 • mgr Maciej Młynarczyk
 • Włodzimierz Ogrodowczyk
 • inż. Stanisław Olczak
 • Monika Piotrowska
 • mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 • Elżbieta Wajmer-Brzeska
 • mgr Marek Wielgosz
 • mgr Krystyna Wołkowicz

 

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 • mgr Dariusz Choromański
 • mgr inż. Marek Gałka
 • mgr Jacek Kochanowski
 • dr inż. Izabela Laskowicz
 • mgr Anita Starzycka
 • mgr Leszek Zaleszkiewicz

 

INNE WYRÓŻNIENIA

 

Zielony Laur

W XI konkursie Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” nagrodziła ekspertów PIG-PIB - Tomasza Nałęcza, Wojciecha Wołkowicza i Dariusza Choromańskiego -  za projekt likwidacji zbiornika odpadów niebezpiecznych „Górka” w Trzebini i rekultywacji jego obszaru.

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane za najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych. Nagroda ta została przyznana PIG-PIB za projekt pt. Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.

2015

 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski za zasługi w działalności na rzecz rozwoju geologii przyznał dwa odznaczenia 1 Krzyż Zasługi i 1 Medal za Długoletnią Służbę. Z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju Sławomira Brodzińskiego odznaczenia odebrali:

 

Srebrny Krzyż Zasługi

 • Andrzej Przybycin

 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 • Iwona Duliban

 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Za rozprawę doktorską pt. Budowa geologiczna strefy brzeżnej Karpat i zapadliska przedkarpackiego w rejonie Tarnowa–Pilzna nagrodę otrzymał:

 • Andrzej Głuszyński

 

ODZNACZENIA RESORTOWE

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Polskiej Geologii”

Na wniosek dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego minister środowiska nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Polskiej Geologii”. Z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju Sławomira Brodzińskiego odznakę otrzymali:

 

 • Wojciech Granoszewski
 • Andrzej Szydło
 • Krzysztof Urbański

 

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na wniosek dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego minister środowiska nadał 5 odznak honorowych „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju Sławomira Brodzińskiego odznakę otrzymali:

 

 • Joanna Fajfer
 • Ryszard Hoc
 • Wojciech Komorowski
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Ryszard Strzelecki

 

INNE WYRÓŻNIENIA

 

Zielony Laur

Za wkład w zrównoważone gospodarowanie wodami podziemnymi w X edycji konkursu organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój Zielony Laur otrzymała Państwowa Służba Hydrogeologiczna. Nagrodę dla PSH przedstawiciele Instytutu odebrali z rąk wiceministra środowiska dr. Stanisława Gawłowskiego.

 

Mapa Roku 2014

Tytuł Mapy Roku 2014 i nagrodę publiczności w konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich zdobyła Geologiczno-turystyczna mapa Mazurskiego Parku Krajobrazowego w skali 1: 60 000, opracowana przez Joannę Rychel, Stanisława Lisickiego i Marcina Morawskiego.

 

2014

 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał 13 Krzyży Zasługi oraz 5 Medali za Długoletnią Służbę. Z rąk ministra Olgierda Dziekońskiego odznaczenia odebrali:

Złoty Krzyż Zasługi

 • Zbigniew Frankowski
 • Izabela Grotek
 • Piotr Herbich
 • Hanna Matyja
 • Antoni Wójcik
 • Albin Zdanowski

 

Srebrny Krzyż Zasługi

 • Mirosław Lidzbarski
 • Katarzyna Narkiewicz
 • Andrzej Pacholewski
 • Małgorzata Sikorska-Maykowska
 • Lesław Skrzypczyk
 • Tadeusz Smakowski
 • Jadwiga Wagner

 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

 • Janina Dyląg
 • Hanna Winter
 • Krzysztof Witek

 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

 • Wojciech Paciura

 

ODZNACZENIA RESORTOWE

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Polskiej Geologii”
W uznaniu zasług dla polskiej geologii na wniosek dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego minister środowiska nadał odznakę honorową Zasłużony dla Polskiej Geologii. Z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju Sławomira Brodzińskiego odznakę otrzymali:

 • Dennis McKee, Prezes Zarządu United Oilfield Services
 • Romuald Bieleń
 • Marzena Jarmułowicz-Siekiera
 • Olimpia Kozłowska
 • Magdalena Kucharska
 • Andrzej Przybycin
 • Joanna Rychel
 • Tatiana Woroncowa-Marcinowska

 

INNE WYRÓŻNIENIA

Innowacja Roku 2013
Kapituła konkursu Innowacja Roku 2013, działająca pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Centrum Innowacji FIRE, przyznała Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu tytuł Laureata Konkursu Innowacja Roku 2013 za Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z programem ich monitorowania.

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego dla Oddziału Pomorskiego PIG-PIB
Nagroda przyznana przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odznaka ta jest nadawana osobom i instytucjom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Odznakę na ręce dyrektor Oddziału Pomorskiego PIG-PIB Justyny Relisko-Rybak złożył wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

Dyplomy uznania od marszałka województwa mazowieckiego
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik uhonorował pracowników Instytutu dyplomami uznania. 

 • Marek Brzeziński – za opracowanie podstawowych map geologicznych północnego Mazowsza
 • Zbigniew Frankowski – za wkład w rozpoznanie geologiczno-inżynierskie gruntów
 • Piotr Herbich – za aktywny udział w rozpoznaniu zasobów wód podziemnych Mazowsza
 • Ewa Krzemińska – za rozpoznanie wieku intruzji magmowych północnego Mazowsza
 • Edyta Majer – za wkład w rozpoznanie geologiczno-inżynierskie gruntów
 • Zbigniew Nowicki – za wyznaczenie obszarów perspektywicznych do zaopatrzenia w wodę Warszawy (dokumentacja ujęcia)
 • Anna Pasieczna – za rozpoznanie zanieczyszczeń geochemicznych gleb Warszawy i okolic
 • Katarzyna Pochocka-Szwarc – za wkład w rozwój geoturystyki na Mazowszu
 • Joanna Rychel – za wkład w rozwój geoturystyki na Mazowszu
 • Andrzej Sadurski – za czynny udział w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej dla Wisły Środkowej

2013ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Złoty Krzyż Zasługi

Za zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie geologii, na wniosek Ministra Środowiska Prezydent RP odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi następujące osoby:

 • prof. dr hab. Izabelę Bojakowską
 • dr. hab. prof. nadzw. PIG-PIB Józefa Chowańca
 • dr. hab. prof. nadzw. PIG-PIB Wojciecha Morawskiego
 • dr. hab. Zdzisława Modlińskiego


ODZNACZENIA RESORTOWE

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Polskiej Geologii”
Na wniosek dyrektora PIG-PIB minister środowiska przyznał odznakę honorową Zasłużony dla Polskiej Geologii następującym pracownikom Instytutu:

 • dr. Jerzemu Miecznikowi
 • Januszowi Przybysławskiemu
 • mgr Marii Liszewskiej

 

2012


Nagroda naukowa im. Ludwika Zejsznera
Nagrodę, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Geologiczne autorom najlepszych prac opublikowanych w Annales Societatis Geologorum Poloniae - roczniku Polskiego Towarzystwa Geologicznego, otrzymała dr Monika Jachowicz-Zdanowska za pracę pt. Cambrian organic microfossils at the border area of the East- and West-European platforms (SE Poland and western Ukraine).

Nagroda Acanthus Aureus
Przyznana Państwowemu Instytutowi Geologicznemu przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. za ekspozycję wystawienniczą sprzyjającą realizacji strategii marketingowej PIG-PIB na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2012.

2011


ODZNACZENIA RESORTOWE


Nagroda Ministra Środowiska indywidualna
Za całokształt pracy naukowo-badawczej nagrodę otrzymał prof. dr hab. Bronisław Paczyński – specjalista w dziedzinie hydrogeologii, emerytowany pracownik Instytutu.

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za opracowanie pt. „Geopark Góra Św. Anny – udokumentowanie i propozycja jego ochrony" nagrodę otrzymali: Paweł Woźniak (kierownik opracowania), Rafał Sikora, Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak i Janusz Haisig (Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego) oraz Joachim Szulc (Uniwersytet Jagielloński) i Hans Hagdorn (Muschelkalkmuseum Ingelfingen).

INNE WYRÓŻNIENIA


Mapa Roku 2010
W konkursie Mapa Roku 2010, organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Nagrodę Publiczności oraz I miejsce w kategorii Inne mapy i atlasy (drukowane) uzyskał Atlas hydrogeoróżnorodności województwa małopolskiego, opracowany w 2010 r. przez J. Chowańca, P. Freiwalda, T. Operacza i K. Witka. Wydawcą atlasu jest Wydawnictwo Kartograficzne Compass

2010


ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał:

 • prof. dr hab. Ryszard Wagner


Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Za odkrycie odcisków stóp najstarszych czworonożnych zwierząt lądowych w Górach Świętokrzyskich nagrodę tę otrzymali:

 • Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu Warszawskiego
 • Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za opracowanie Zasad dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego nagrodę otrzymał zespół autorów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Budownictwa Wodnego PAN i Przedsiębiorstwa Badawczego GEOSTAB: dr Zbigniew Frankowski, prof. dr hab. Marek Graniczny, mgr inż. Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk, dr Regina Kramarska, prof. dr hab. Zbigniew Pruszak, dr Piotr Przezdziecki, dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. dr hab. inż. Maciej Werno i dr Joanna Zachowicz.

INNE WYRÓŻNIENIA

TRAVELER 2010
Prestiżową nagrodę podróżniczą, przyznawaną przez czytelników National Geographic Polska i National Geographic Traveler oraz jury złożone z najwybitniejszych podróżników, odkrywców oraz dziennikarzy i naukowców, w kategorii Naukowe Odkrycie Roku otrzymali dr Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego i Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu Warszawskiego za odkrycie tropów najstarszego czworonoga.

2009

 
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE


nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie geologii:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • prof. dr hab. Anna Maliszewska


Złoty Krzyż Zasługi

 • prof. dr hab. Marek Graniczny


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za opracowanie Tabeli stratygraficznej Polski – Polska pozakarpacka, Karpaty nagrodę otrzymali: prof. dr hab. Ryszard Wagner (redaktor naukowy), prof. dr hab. Leszek Marks, dr Jacek Kasiński, doc. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, doc. dr hab. Bronisław Szymański, prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz prof. dr hab. Ryszard Marcinowski, dr hab. Bronisław A. Matyja, dr hab. Stanisław Skompski i prof. dr hab. Michał Szulczewski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

INNE WYRÓŻNIENIA

Acanthus Aureus
Nagroda przyznana Państwowemu Instytutowi Geologicznemu podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO 2009 w konkursie na stoisko najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy.

2008


ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

Brązowy Krzyż Zasługi

 • dr Jacek Grabowski
 • dr Monika Jachowicz
 • doc. dr hab. Piotr Krzywiec


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska indywidualna
Za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie geologii nagrodę otrzymał doc. dr hab. Andrzej Ber.

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za opracowanie Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000 nagrodę otrzymali: dr Małgorzata Sikorska-Maykowska, dr Tomasz Gliwicz, mgr Paweł Lewandowski, mgr Olimpia Kozłowska, dr Ryszard Strzelecki, mgr Sylwia Tarwid-Maciejowska i mgr Iwona Walentek.

INNE WYRÓŻNIENIA

Innowacja Roku 2008
Kapituła konkursu Innowacja roku 2008 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ośrodka Przetwarzania Informacji, Centrum Innowacji FIRE wraz z organizatorem konkursu Forum Biznesu przyznała Państwowemu Instytutowi Geologicznemu tytuł laureata konkursu Innowacja Roku 2008 za aplikację do obsługi bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO.

2007


ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi

 • dr Jacek Zbigniew Kasiński
 • prof. dr hab. Marek Jerzy Narkiewicz


Srebrny Krzyż Zasługi

 • dr Janusz Badura
 • doc. dr hab. Andrzej Gąsiewicz
 • dr Marek Jarosiński
 • dr Alicja Kasprzyk
 • mgr Hubert Kiersnowski
 • doc. dr hab. inż. Krzysztof Krupiński
 • mgr Janina Małecka
 • doc. dr hab. Hanna Matyja
 • dr inż. Piotr Pasławski
 • dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk
 • dr inż. Adam Tomaś


Brązowy Krzyż Zasługi

 • doc. dr hab. Jerzy Nawrocki
 • dr Jolanta Pacześna
 • dr Lidia Katarzyna Razowska-Jaworek
 • mgr Elżbieta Maria Sarnecka
 • mgr Ilona Śmietańska


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska indywidualna
Za całokształt działalności naukowej w dziedzinie geologii i ochrony środowiska nagrodę otrzymał prof. dr hab. Stefan Kozłowski.

INNE WYRÓŻNIENIA

Nagroda Geologia 2007
Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego: Jolanta Cabalska, Agnieszka Felter, Mateusz Hordejuk i Anna Mikołajczyk uzyskali tę nagrodę w organizowanym przez ministra środowiska konkursie osiągnięć i przedsięwzięć służących rozwojowi i promocji polskiej geologii za Platformę Integracyjną Państwowej Służby Hydrogeologicznej, e-PSH i Monitoring Wód Podziemnych.

Zielony Laur
Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - Józef Lis, Anna Pasieczna oraz Tomasz Nałęcz otrzymali tę nagrodę w III edycji konkursu Zielony Laur, organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą EKOROZWÓJ, za opracowanie map i atlasów geochemicznych poszczególnych regionów kraju.

2006


ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi

 • doc. dr hab. Zbigniew Cymerman


Brązowy Krzyż Zasługi

 • mgr Danuta Krzyżanowska


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska indywidualna
Za całokształt działalności naukowej nagrodę tę otrzymał prof. dr hab. Marcin Piwocki.

INNE WYRÓŻNIENIA

Nagroda Specjalna Targów GEOLOGIA 2006
Przyznana Państwowemu Instytutowi Geologicznemu za inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących geologię.

2005


ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • prof. dr hab. Leszek Marks


Złoty Krzyż Zasługi

 • prof. dr hab. Krystyna Piotrowska


Srebrny Krzyż Zasługi

 • mgr Michał Gientka


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska
Za opracowanie Mapy tektonicznej Sudetów i bloku przedsudeckiego dyplom uznania otrzymał doc. dr hab. Zbigniew Cymerman.

INNE WYRÓŻNIENIA

Nagroda Specjalna Targów GEOLOGIA 2005
Przyznana Państwowemu Instytutowi Geologicznemu za wieloletnie i skuteczne promowanie geologii w Polsce.

Nagroda MT Polska „Kryształowy Moździerz" Targów EUROLAB 2005
Przyznana Państwowemu Instytutowi Geologicznemu za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe.

2004


ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • doc. dr hab. Franciszek Józef Lis
 • prof. dr hab. Marcin Piwocki
 • dr Jędrzej Piotr Pokorski


Złoty Krzyż Zasługi

 • doc. dr hab. Andrzej Ber
 • doc. dr hab. Barbara Olszewska


Srebrny Krzyż Zasługi

 • mgr Maria Magdalena Stacewicz
 • Maryla Audycka
 • Andrzej Bellok
 • dr inż. Józef Chowaniec
 • mgr Ewa Madurowicz
 • mgr Aleksandra Walkiewicz
 • dr inż. Albin Zdanowski
 • Maryla Zembaty


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za opracowanie Atlasu skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Młodszy paleozoik nagrodę otrzymali: prof. dr hab. Ryszard Wagner, dr Lech Miłaczewski, dr Tatiana Wroncowa-Marcinowska, mgr Janina Małecka i mgr Elżbieta Sarnecka.

2003


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska indywidualna
Za całokształt działalności w dziedzinie geologii nagrodę otrzymał prof. dr hab. Bronisław Paczyński.

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów nagrodę otrzymali: Ewa Madurowicz, Magdalena Mizerska, Jacek Śniegowski i Aleksandra Walkiewicz.

2002


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za opracowanie i wdrożenie ArcTeren V.1.1. – programu do prac terenowych i kameralnych nad Szczegółową mapą geologiczną Polski w skali 1:50 000 nagrodę otrzymali: Waldemar Gogołek i Barbara Jaranowska z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Andrzej Badowski, Wojciech Nowogrodzki, Roch Pepliński, Józef Wala i Andrzej Sawicki z NEOKART GIS Sp. z o.o.

Medal im. Mikołaja Kopernika
Najwyższe odznaczenie Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał prof. dr hab. Jerzy Znosko.

2001


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska indywidualna
Za całokształt działalności naukowo-badawczej nagrodę otrzymał prof. dr hab. Ryszard Dadlez.

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za opracowanie Atlasu geologiczno-inżynierskiego Warszawy w skali 1:10 000 nagrodę otrzymał zespół pracowników pod kierownictwem dr. Zbigniewa Frankowskiego – prof. dr hab. Józef Bażyński i Małgorzata Lewkowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz prof. dr hab. Lech Wysokiński, mgr Edyta Majer i dr Stanisław Łukasik z Instytutu Techniki Budowlanej.

INNE WYRÓŻNIENIA

Nagroda „Special Achievement in GIS"
Została przyznana Państwowemu Instytutowi Geologicznemu przez ESRI (Environmental Systems Research Institute) za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju Systemów Informacji Geograficznej, w szczególności za wieloletnie i konsekwentne wdrażanie programu komputeryzacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000.

2000


ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą

 • prof. dr hab. Władysław Pożaryski


Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą

 • prof. dr hab. Józef Bażyński


ODZNACZENIA RESORTOWE

Nagroda Ministra Środowiska indywidualna
Za całokształt pracy naukowej nagrodę otrzymał prof. dr hab. Zbigniew Kotański.

Nagroda Ministra Środowiska indywidualna
Za całokształt działalności w dziedzinie geologii złożowej otrzymała dr Halina Kościówko.

Nagroda Ministra Środowiska zespołowa
Za wykonanie map geologicznych dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych w skalach 1:500 000 i 1:200 000 otrzymał zespół pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego pod kierownictwem mgr Reginy Kramarskiej: prof. dr hab. Ryszard Dadlez, Wojciech Jegliński, dr inż. Piotr Krzywiec, mgr inż. Bartosz Papiernik, mgr Piotr Przezdziecki i mgr Piotr Zientara.