O INSTYTUCIE

pgi nri 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest najstarszym polskim instytutem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym. Został powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP.

W lutym 2009 r. w uznaniu zasług Instytutu dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, Rada Ministrów przyznała PIG status Państwowego Instytutu Badawczego. Nadzór nad Instytutem pełni Minister Środowiska.

W głównej siedzibie w Warszawie i siedmiu jednostkach regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław) zatrudnionych jest 879 osób (stan na grudzień 2016 r.). Większość pracowników to geolodzy z wyższym wykształceniem, w tym 145 osób ze stopniem doktora, 27 osób ze stopniem doktora habilitowanego oraz 14 osób z tytułem profesora.

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska.

Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

Dzięki badaniom prowadzonym przez Instytut zostały odkryte najważniejsze polskie złoża surowców mineralnych – miedzi, srebra, siarki rodzimej, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennej, soli potasowych, rud żelaza, tytanu, wanadu, cynku, ołowiu.

Polska, dzięki badaniom Instytutu, jako jedno z niewielu państw na świecie, dysponuje niezwykle obszerną i szczegółową wiedzą o swoim środowisku naturalnym. Kilka tysięcy otworów wiertniczych (najgłębsze otwory przekraczały głębokość 6 000 m) wykonanych przez Instytut umożliwiło dokładne rozpoznanie wgłębnej i powierzchniowej budowy geologicznej Polski.

Państwowy Instytut Geologiczny jest koordynatorem i głównym wykonawcą cyfrowych seryjnych map geologicznych w skali 1:50 000:

  • Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski
  • Mapy Litogenetycznej Polski
  • Mapy Geośrodowiskowej Polski
  • Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski
  • Mapy Hydrogeologicznej Polski
  • Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000


Instytut, w imieniu Skarbu Państwa, gromadzi dane geologiczne z terenu całego kraju. Dane te, w większości w postaci cyfrowej, udostępniane są przez Narodowe Archiwum Geologiczne i kilkanaście specjalistycznych baz danych (CBDG, Midas, Infogeoskarb, Rejestr Obszarów Górniczych, Bank Hydro). Instytut aktywnie podejmuje działania w celu wdrożenia dyrektywy INSPIRE, której zadaniem jest standaryzacja informacji przestrzennych państw Unii Europejskiej.

W Państwowym Instytucie Geologicznym znajdują się specjalistyczne laboratoria – chemiczne, analiz w mikroobszarze, geofizyczne i geologiczno-inżynierskie. Wyposażone są one w nowoczesną aparaturę badawczą wiodących światowych producentów. Laboratorium analiz w mikroobszarze posiada mikrosondę jonową SHRIMP IIe/MC i mikrosondę elektronową CAMECA SX 100. Akredytowane laboratorium chemiczne należy do jednych z największych w kraju. Rocznie wykonuje się w nim około 500 000 oznaczeń w ponad 35 000 próbek.

Instytut współpracuje z ośrodkami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach świata. Jako członek EuroGeoSurveys, organizacji zrzeszającej 33 europejskich służb geologicznych, uczestniczy w przygotowaniu opracowań realizowanych pod jej patronatem oraz bierze czynny udział w pracach grup eksperckich, których celem jest doradzanie odpowiednim strukturom Komisji Europejskiej.

Podczas 42. walnego zgromadzenia dyrektorów służb geologicznych, które odbyło się w dniu 29 marca br. w Brukseli dr Sławomir Mazurek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego został powołany do ścisłego kierownictwa Europejskiego Stowarzyszenia Służb Geologicznych (EuroGeoSurveys).