O INSTYTUCIE

pgi nri 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest najstarszym polskim instytutem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym. Został powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP.

W lutym 2009 r. w uznaniu zasług Instytutu dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, Rada Ministrów przyznała PIG status Państwowego Instytutu Badawczego. Nadzór nad Instytutem pełni Minister Środowiska.

W głównej siedzibie w Warszawie i siedmiu jednostkach regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław) zatrudnionych jest ponad 860 osób. Większość pracowników to geolodzy z wyższym wykształceniem, w tym 138 osób ze stopniem doktora, 25 osób ze stopniem doktora habilitowanego oraz 15 osób z tytułem profesora.

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska.

 

Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

Dzięki badaniom prowadzonym przez Instytut zostały odkryte najważniejsze polskie złoża surowców mineralnych – miedzi, srebra, siarki rodzimej, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennej, soli potasowych, rud żelaza, tytanu, wanadu, cynku, ołowiu.

Polska, dzięki badaniom Instytutu, jako jedno z niewielu państw na świecie, dysponuje niezwykle obszerną i szczegółową wiedzą o swoim środowisku naturalnym. Kilka tysięcy otworów wiertniczych (najgłębsze otwory przekraczały głębokość 6 000 m) wykonanych przez Instytut umożliwiło dokładne rozpoznanie wgłębnej i powierzchniowej budowy geologicznej Polski.


Państwowy Instytut Geologiczny jest koordynatorem i głównym wykonawcą cyfrowych seryjnych map geologicznych w skali 1:50 000:
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski
Mapy Litogenetycznej Polski
Mapy Geośrodowiskowej Polski
Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski
Mapy Hydrogeologicznej Polski
oraz Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000

Instytut, w imieniu Skarbu Państwa, gromadzi dane geologiczne z terenu całego kraju. Dane te, w większości w postaci cyfrowej, udostępniane są przez Narodowe Archiwum Geologiczne i kilkanaście specjalistycznych baz danych (CBDG, Midas, Infogeoskarb, Rejestr Obszarów Górniczych, Bank Hydro). Instytut aktywnie podejmuje działania w celu wdrożenia dyrektywy INSPIRE, której zadaniem jest standaryzacja informacji przestrzennych państw Unii Europejskiej.


W Państwowym Instytucie Geologicznym znajdują się specjalistyczne laboratoria – chemiczne, analiz w mikroobszarze, geofizyczne i geologiczno-inżynierskie. Wyposażone są one w nowoczesną aparaturę badawczą wiodących światowych producentów. Laboratorium analiz w mikroobszarze posiada mikrosondę jonową SHRIMP IIe/MC i mikrosondę elektronową CAMECA SX 100. Akredytowane laboratorium chemiczne należy do jednych z największych w kraju. Rocznie wykonuje się w nim około 500 000 oznaczeń w ponad 35 000 próbek.


Instytut współpracuje z ośrodkami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach świata. Jako członek EuroGeoSurveys, organizacji zrzeszającej 33 europejskich służb geologicznych, uczestniczy w przygotowaniu opracowań realizowanych pod jej patronatem oraz bierze czynny udział w pracach grup eksperckich, których celem jest doradzanie odpowiednim strukturom Komisji Europejskiej.


W siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie we wrześniu 2011 r. odbył się europejski szczyt geologiczny – 31. Walne Zgromadzenie EuroGeoSurveys (EGS). Podczas spotkania dyrektorzy służb geologicznych jednogłośnie wybrali ówczesnego dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Jerzego Nawrockiego do czteroosobowego zarządu stowarzyszenia EuroGeoSurveys (Executive Committee).

 
Download this file (home.jpg),K KLKOKLKLK[1]0.8 kB02.02.2017