Wybrane Projekty Badawcze

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Śladami bursztynowego górnictwa na Pomorzu – ścieżki geologiczne w województwie pomorskim Krajowy 2014 2015
Środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania odpadów powstających podczas poszukiwania i eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych na przykładzie województwa pomorskiego Krajowy 2013 2015
Możliwość wykorzystania produktów fotogrametrycznych i ich pochodnych do identyfikacji terenów objętych ruchami masowymi Krajowy 2014 2015
Bioakumulacja molibdenu i innych pierwiastków śladowych w roślinach na terenach występowania łupków menilitowych Krajowy 2011 2015
Geologiczno-morfometryczna dokumentacja wybranych odcinków południowego brzegu Bałtyku Krajowy 2014 2015
InSARap Interferometria radarowa z zastosowaniem danych trybu TOPS satelity SENTINEL-1 - Studium wykonalności Międzynarodowy 2014 2015
Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł, w ramach Sieci Obserwacyjno - Badawczej Wód Podziemnych Krajowy 2014 2014
Ocena roli gazów (O2, CO2, CH4, H2S, NH3) w kształtowaniu składu chemicznego wód w ekosystemach zależnych od wód podziemnych Krajowy 2015 2018
Analiza stabilności składu chemicznego wód siarczkowych ze źródeł Ponidzia Krajowy 2014 2016
Budowa geologiczna i charakterystyka węgla brunatnego złoża„ Złoczew” w świetle alternatywnych możliwości jego wykorzystania Krajowy 2015 2018