Wybrane Projekty Badawcze

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Znaczenie późnojurajsko-wczesnokredowego wulkanizmu wschodniokarpackiego w geodynamicznej ewolucji basenów karpackich Krajowy 2013 2015
Zmienność występowania pierwiastków ziem rzadkich w wybranych komponentach środowiska w obiektach unieszkodliwiania odpadów Krajowy 2013 2015
Zmienność składu fazowego i zawartości pierwiastków śladowych oraz ziem rzadkich w osadach ściekowych wybranych oczyszczalni ścieków Krajowy 2013 2014
Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dane z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec Krajowy 2013 2016
Zmiany klimatyczne i środowiskowe w późnym synemurze i wczesnym (Brak sugestii) (jura dolna) - zapis mineralogiczny w epikontynentalnym basenie polskim Krajowy 2013 2014
Zintegrowana biostratygrafia osadów z pogranicza kredy i paleogenu jednostki podśląskiej i śląskiej (nanoplankton wapienny, otwornice, dinocysty ), implikacje paleobiologiczne i paleogeograficzne Krajowy 2013 2015
Zastosowanie analizy wielokryterialnej GIS do określenia lokalizacji terenów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych ziemi na przykładzie powiatu Gdynia Krajowy 2013 2014
Zasolenie wód podziemnych poziomów użytkowych centralnej Polski w wyniku ascenzji wód słonych z mezozoiku - charakterystyka wybranych obszarów Krajowy 2013 2014
Zasady inwentaryzacji i waloryzacji obiektów dawnego górnictwa na przykładzie obszaru polskiej części Europejskiego Geoparku Łuk Mużakowa Krajowy 2013 2014
Zapis schyłkowej fazy eoceńskiego optimum klimatycznego w bursztynonośnych osadach wschodniego obrzeżenia epikontynentalnego basenu sedymentacyjnego Morza Północnego Krajowy 2013 2015