Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Znaczenie późnojurajsko-wczesnokredowego wulkanizmu wschodniokarpackiego w geodynamicznej ewolucji basenów karpackich National 2013 2015
Zmienność występowania pierwiastków ziem rzadkich w wybranych komponentach środowiska w obiektach unieszkodliwiania odpadów National 2013 2015
Zmienność składu fazowego i zawartości pierwiastków śladowych oraz ziem rzadkich w osadach ściekowych wybranych oczyszczalni ścieków National 2013 2014
Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dane z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec National 2013 2016
Zmiany klimatyczne i środowiskowe w późnym synemurze i wczesnym (Brak sugestii) (jura dolna) - zapis mineralogiczny w epikontynentalnym basenie polskim National 2013 2014
Zintegrowana biostratygrafia osadów z pogranicza kredy i paleogenu jednostki podśląskiej i śląskiej (nanoplankton wapienny, otwornice, dinocysty ), implikacje paleobiologiczne i paleogeograficzne National 2013 2015
Zastosowanie analizy wielokryterialnej GIS do określenia lokalizacji terenów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych ziemi na przykładzie powiatu Gdynia National 2013 2014
Zasolenie wód podziemnych poziomów użytkowych centralnej Polski w wyniku ascenzji wód słonych z mezozoiku - charakterystyka wybranych obszarów National 2013 2014
Zasady inwentaryzacji i waloryzacji obiektów dawnego górnictwa na przykładzie obszaru polskiej części Europejskiego Geoparku Łuk Mużakowa National 2013 2014
Zapis schyłkowej fazy eoceńskiego optimum klimatycznego w bursztynonośnych osadach wschodniego obrzeżenia epikontynentalnego basenu sedymentacyjnego Morza Północnego National 2013 2015