Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Surowce deficytowe – weryfikacja zasobowa i jakościowa występowania fosforytów w Polsce w wytypowanych obszarach: Etap I - Łąkoć Krajowy 2022 2023
Geośrodowiskowe uwarunkowania wykorzystania energii wód termalnych na obszarze niecki mogileńsko-łódzkiej z uwzględnieniem odziaływania eksploatacji na użytkowe poziomy wodonośne Krajowy 2022 2025
Elektroniczna archiwizacja kolekcji mikropaleontologicznych i kolekcji paleobotaniczno-stratygraficznych Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Zwiększenie zasobów bazy CBDG Krajowy 2022 2022
Opracowanie dokumentacji oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego Turów na stronę czeską (etap II). Wykonanie modelu koncepcyjnego budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych wyznaczonego obszaru badań Krajowy 2022 2022
Zeroemisyjna sieć ułatwiająca wdrażanie CCUS w klastrach przemysłowych / Zero Emission Network to facilitate CCUS uptake in industrial clusters (CCUS ZEN) Międzynarodowy 2022 2025
SEMACRET - Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition (Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię) Międzynarodowy 2022 2025
EU-WaterRes. EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych) Międzynarodowy 2020 2023
Opracowanie innowacyjnej koncepcji poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat zewnętrznych - INGA INNKARP Krajowy 2019 2023
Weryfikacja, konsolidacja zbiorów i baz danych grawimetrycznych w zasobie CBDG wraz z modernizacją struktury w aspekcie współczesnych wymagań technicznych oraz wzrostu funkcjonalności – część pierwsza: Prowincja naftowa zachodniej Polski Krajowy 2021 2024
Usługa naukowo-badawcza mająca na celu identyfikację i charakterystykę obszarów wystąpień złóż polimetalicznych siarczków masywnych na Grzbiecie Śródatlantyckim Krajowy 2021 2022