Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Określenie zasad poszukiwań i dokumentowania złóż bursztynu Krajowy 2009 2009
Procesy diagenetyczne w skałach z pogranicza stref facjalnych ordowiku, skańskiej i szwedzko-łotewskiej (rejon Gdańsk-Prabuty) Krajowy 2007 2010
Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I Krajowy 2009 2010
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Rybnik - Jastrzębie-Zdrój - Żory w województwie śląskim Krajowy 2007 2010
Geopark Góra Św. Anny - udokumentowanie i propozycja jego ochrony Krajowy 2008 2010
Wykonanie 6 projektów prac geologicznych dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 , 50 000 Krajowy 2009 2010
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010
Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat zewnętrznych Krajowy 2007 2010
Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski Krajowy 2006 2010
Postglacjalne warunki akumulacji osadów w basenie gdańskim - paleośrodowisko, procesy sedymentacyjne i litostratygrafia Krajowy 2007 2010