Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Stan środowiskowy wód podziemnych

Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce przedstawiany jest za pomocą trzech wskaźników: jakości chemicznej, stanu zasobów oraz położenia zwierciadła wody.

 

  • Wskaźnik jakości chemicznej wód podziemnych ilustruje wyniki oceny stanu chemicznego wód podziemnych wykonanej na podstawie monitoringu chemicznego Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, gdzie jakość wód podziemnych spełnia wymogi kryteriów środowiskowych składu chemicznego, tzn. stan chemiczny wód podziemnych nie przekracza stężeń progowych dobrego stanu wód podziemnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 21 grudnia 2015 r. Wartość wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z rocznym opóźnieniem.
  • Wskaźnik stanu zasobów wód podziemnych ilustruje wyniki oceny ilości zasobów wód podziemnych wykonanej na podstawie analizy zasobów wód podziemnych rozumianych jako suma wielkości zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych oraz wielkości poboru wód. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, gdzie nie stwierdzono nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych; wartość wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z dwuletnim opóźnieniem.

    Dane o wielkości poborów wskazują, że na obszarze 96,7% kraju nie stwierdza się nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Na pozostałym obszarze wykorzystanie zasobów jest pełne lub nadmierne – powierzchnia tych obszarów nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłych lat.

  • Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej ilustruje aktualne jego położenie względem stref stanów wód; informuje w jakim procencie punktów sieci obserwacyjno – badawczej wód podziemnych, w analizowanym okresie czasu, zwierciadło (lub wydajność źródeł) znajdowało się w strefie stanów (wydajności źródeł) wysokich i średnich; wartość wskaźnika jest aktualizowana raz na kwartał.

Ze względu na konieczność uwzględnienia zmian zachodzących w środowisku oraz wprowadzenia nowego cyklu gospodarowania wodami, wydłużono okres wielolecia przyjmowanego za reprezentatywne. W związku z tym do obliczeń wskaźników hydrogeologicznych dla tego wielolecia przyjmuje się stany wód od roku 1991 do roku 2015. Zmiana wielolecia, w stosunku do którego wykonywane są obliczenia, ma wpływ na wyniki.

 

Wskaźniki 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 2019 [%] 2020 [%] 2021 [%]
Jakości chemicznej        95,02          
Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej  w odniesieniu do  wielolecia 1991-2015
I kwartał hydrologiczny 43,35 64,42  86,64      
II kwartał hydrologiczny 54,20 69,48  87,01      
III kwartał hydrologiczny 56,20 78,35        
IV kwartał hydrologiczny 60,14   81,15          

 

Wskaźnik jakości chemicznej

W 2016 roku wskaźnik jakości chemicznej wynosił 95,02% i został obliczony na podstawie wyników oceny stanu chemicznego 172 jednolitych części wód podziemnych  wg danych z 2016 r. Porównując go z poprzednim rokiem zmniejszył się o 2,40%. Ocenę stanu chemicznego według danych z 2016 r. wykonano dla wszystkich 172 jednolitych części wód podziemnych, natomiast ocenę stanu chemicznego według danych z 2015 r. wykonano dla 42 JCWPd, co ma wpływ na wynik różnicy pomiędzy podanymi statystykami (ryc.1).

stan srodowiska stan chemiczny 2016
Ryc. 1 Ocena stanu chemicznego wód podziemnych według danych z 2016 r.

stan srodowiska klasa jakosci 2016
Ryc.2 Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych - Klasyfikacja jakości wód podziemnych według danych z 2016 r.

Wskaźnik stanu zasobów

Dane o wielkości poborów, wskazują, że na obszarze 96,7% kraju nie stwierdza się nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Na pozostałym obszarze wykorzystanie zasobów jest pełne lub nadmierne – powierzchnia tych obszarów nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

stopien wykorzystania 2012 72dpi

Ryc. 3. Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych w Polsce (analiza zasobów rozumianych jako suma zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych w obszarach zlewni bilansowych)

Uwaga: wielkości zasobów wód podziemnych – miarodajne dla 2016 r., pobór średni dla 2015 r. (w poborze nie uwzględniono poboru nierejestrowanego, poboru w ramach zwykłego korzystania z wód oraz części poboru zwolnionego z opłat za korzystanie ze środowiska)

Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej

Z kwartału na kwartał zwiększa się udział punktów z pomiarami w strefach stanów średnich i wysokich łącznie. Od pierwszego kwartału hydrologicznego 2016 wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej ma coraz wyższą wartość, co wyraźnie widać w tabeli z wartościami wskaźnika. W drugim kwartale roku hydrologicznego 2018 osiągnął wartość 87,01%. Znaczący jest mniejszy udział punktów w strefie stanów wysokich w porównaniu do kwartału poprzedniego – spadek z 46,36 do 33,97%.

Ze względu na zmianę wielolecia, w stosunku do którego przeprowadzane są obliczenia– nie można porównywać obecnie przedstawionego wskaźnika wód podziemnych z danymi wcześniejszymi.

pdf Zobacz wyniki w latach 2010 - 2015 uwzględniające wielolecie 1991 - 2005. (73 KB)

Położenie średniego poziomu wód podziemnych w I kwartale roku hydrologicznego 2018 względem stref stanów.

Ryc. 4 Położenie średniego poziomu wód podziemnych w I kwartale roku hydrologicznego 2018 względem stref stanów.

Dokumenty

Wskaźnik położenia zwierciadła wody uwzględniające wielolecie 1991 - 2005 Popularny

541 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

stan-srodowiskowy-2010-2015 (1) (1).pdf