Podstawowe informacje o PSH

O SŁUŻBIE

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) została powołana na mocy ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz.1229 z późn. zmianami). Ustawa Prawo wodne implementuje zapisy dyrektyw Unii Europejskiej, regulujących zagadnienia związane z gospodarką wodną i ochroną wód przed zagrożeniami, w tym m.in. Dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywy 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami i pogorszeniem ich stanu oraz Dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
Zgodnie z art. 102 ust.4 ustawy Prawo wodne funkcję państwowej służby hydrogeologicznej pełni Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Państwowa służba hydrogeologiczna wykonuje zadania Państwa w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych na potrzeby ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę (art. 102 ust.2). Celem funkcjonowania PSH jest ograniczenie degradacji wód podziemnych przeznaczonych głównie do konsumpcji oraz dążenie do prawidłowego gospodarowania zasobami wód podziemnych stanowiących podstawę zaopatrzenia w wodę do spożycia ok. 70% ludności Polski.

Prowadzone przez PSH systematyczne obserwacje ilości i jakości wód podziemnych, gromadzone informacje o ilości zasobów i poborze wód podziemnych oraz analizy i prognozy ich zmian, a także wykonywane mapy hydrogeologiczne są głównym źródłem wiedzy niezbędnej dla racjonalnego administrowania i planowania gospodarki wodnej. Prawidłowo i sprawnie wykonywane zadania PSH. pozwalają m.in. na dostarczenie społeczeństwu i gospodarce odpowiedniej ilości wody o dobrej jakości przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony zasobów wód podziemnych.

Dostępne do zagospodarowania zasoby słodkich wód podziemnych w Polsce wynoszą ok. 13,6 km3/rok, zaś całkowity pobór wód podziemnych waha się w przedziale od 3,5 do 4,8 km3/rok, co wskazuje na dość znaczne rezerwy zasobów w skali kraju. Zasada zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi uwzględniającego zapotrzebowanie społeczeństwa i gospodarki przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zasobów i ekosystemów zależnych od wód podziemnych wymaga szczegółowego rozpoznania hydrogeologicznych i środowiskowych warunków występowania poziomów wodonośnych. Dlatego też państwowa służba hydrogeologiczna realizuje szereg prac mających na celu rozpoznawanie i ochronę zasobów wód podziemnych.

Do najważniejszych zdań realizowanych przez państwową służbę hydrogeologiczną należy:

  • Wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych obejmującej ponad 1180 punktów badawczych,
  • Prowadzenie monitoringu wód podziemnych w strefach granicznych Rzeczpospolitej Polskiej, w tym oszacowanie kierunków przepływu wód podziemnych w obszarach transgranicznych,
  • Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych, wielkości zasobów oraz stanu wód podziemnych (prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych),
  • Rozpoznawanie i dokumentowanie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w celu ustanowienia ich obszarów ochronnych i wdrożenia programów działań zapobiegających ich degradacji,
  • Koordynacja, nadzór i wykonywanie seryjnych cyfrowych map hydrogeologicznych
  • Wykonywanie ocen stanu wód podziemnych w zakresie ich jakości i ilości,
  • Wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznych, w tym opracowywanie i przekazywanie komunikatów o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej oraz prognoz zmian wielkości zasobów, stanu oraz zagrożeń wód podziemnych,
  • Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w tym Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego Wód Podziemnych oraz Rocznika Hydrogeologicznego,
  • Funkcjonowanie Zespołu ds. badań zasięgów zanieczyszczeń zaistniałych w wyniku zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof.

Istotnym aspektem działalności państwowej służby hydrogeologicznej jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w aspekcie wykorzystania wód podziemnych. Konsumenci nie zastanawiają nad tym się skąd pochodzi woda, którą piją i często nie mają świadomości, że są to „niewidoczne" wody podziemne, których jest kilkadziesiąt razy więcej niż „widocznych" wód powierzchniowych. Celem działań podjętych przez PSH jest doprowadzenie do świadomego korzystania z wód podziemnych niepowodującego degradacji zasobów wód podziemnych. Woda podziemna, zgodnie z zapisem preambuły do Ramowej Dyrektywy Wodnej, jest wspólnym, dziedziczonym dobrem, z którego możemy korzystać, ale które musi być chronione i pozostawione przyszłym pokoleniom.

Biuletyn państwowej służby hydrogeologicznej

pdf Synteza PSH 2016 (9.61 MB)

pdf Synteza PSH 2015 (14.93 MB)

pdf Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia w latach 2012-2014 (2.55 MB)

pdf Synteza PSH 2014 (7.99 MB)

pdf Synteza PSH 2013 (10.61 MB)

pdf Synteza PSH 2012 (9.28 MB)

pdf Synteza PSH 2011 (7.64 MB)

pdf Synteza PSH 2010 (3.50 MB)

pdf Synteza PSH 2009 (3.47 MB)