Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożeniautrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia dla województwa dolnośląskiego - Ostrzeżenie PSH nr 7/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

 


Kategorie

Dokumenty

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. Nowy

44 pobrań

Pobierz (pdf, 4.47 MB)

Prognoza 9b_2023.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych  na okres od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-31.10.2023 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach obecnie obserwowane zjawisko niżówki hydrogeologicznej może się pogłębić. Obniżenia zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego prognozuje się, podobnie jak w poprzednich miesiącach, przede wszystkim w północnej i zachodniej części kraju, w szczególności w obrębie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego oraz mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

W związku z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną Państwowa Służba Hydrogeologiczna utrzymuje w mocy Ostrzeżenie nr 7/2023, zgodnie z którym w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim i dolnośląskim obowiązuje stan zagrożenia hydrogeologicznego.

 

Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. Popularny

141 pobrań

Pobierz (pdf, 2.29 MB)

Komunikat 9a_2023.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

  • W sierpniu br. na obszarze niemal całego kraju nastąpiło obniżenie średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym w odniesieniu do wartości z poprzedniego miesiąca. Stan taki odnotowano w ponad 65% analizowanych punktów obserwacyjnych. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych zarejestrowano w tym czasie w grupie punktów stanowiących ponad 29% ogólnej liczby punktów objętych analizą i najczęściej dotyczyło to punktów zlokalizowanych w zachodniej, centralnej oraz południowej Polsce. W przypadku 5% punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w lipcu br.

  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na przeważającym obszarze kraju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. Zagrożenie stanu rezerw w sierpniu występowało najczęściej w północnej i centralnej Polsce, natomiast brak rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia został odnotowany lokalnie na obszarach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego.

  • W sierpniu br. na części obszaru Polski nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Występująca w skali regionalnej niżówka hydrogeologiczna w omawianym miesiącu obejmowała część obszarów województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Ponadto niżówka hydrogeologiczna o charakterze regionalnym została odnotowana również na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego Lokalne obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO stwierdzono w tym czasie również na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i śląskiego.


pdf Ostrzeżenie PSH nr 7/2023 z dnia 31.08.2023 Popularny

178 pobrań

Pobierz (pdf, 184 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 7_2023.pdf

Ostrzeżenie PSH nr 7/2023 z dnia 31.08.2023

Państwowa służba hydrogeologiczna zaktualizowała informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Ponadto, wprowadza się stan zagrożenia dla województwa dolnośląskiego.

 

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe. Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html