Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. - Ostrzeżenie PSH nr 4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 


Kategorie

Dokumenty

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. Nowy Popularny

118 pobrań

Pobierz (pdf, 3.38 MB)

Prognoza 5b_2023.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych  na okres od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-30.06.2023 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach, niżówka hydrogeologiczna może występować w północno-zachodniej części kraju. W szczególności zjawisko to prognozowane jest w obrębie województwa pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego zgodny z Ostrzeżeniem PSH nr 4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. Popularny

271 pobrań

Pobierz (pdf, 2.20 MB)

Komunikat 5a_2023 .pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 r.

  • W kwietniu br. na przeważającym obszarze kraju nastąpił wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym w odniesieniu do wartości z poprzedniego miesiąca. Stan taki odnotowano w ponad 59% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych zarejestrowano w tym czasie w grupie punktów stanowiących około 36% ogólnej liczby punktów objętych analizą. Najczęściej dotyczyło to punktów zlokalizowanych w północnej, południowej i wschodniej Polsce oraz lokalnie w centrum kraju. W przypadku około 5% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w marcu br.

  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w kwietniu br. na przeważającym obszarze kraju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. Zagrożenie stanu rezerw występowało tylko lokalnie w północnej i zachodniej części kraju. Brak rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia został odnotowany lokalnie na obszarach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

  • W kwietniu br. na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Występująca w skali regionalnej niżówka hydrogeologiczna w omawianym miesiącu obejmowała fragmenty województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego. Lokalne obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO stwierdzono w tym czasie również w zachodniej części województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz na terenie województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i śląskiego.


pdf Ostrzeżenie PSH nr 4/2023 z 28.04.2023 Popularny

255 pobrań

Pobierz (pdf, 184 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 4_2023.pdf

Ostrzeżenie PSH nr 4/2023 z 28.04.2023

Państwowa służba hydrogeologiczna zaktualizowała informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożenia utrzymuje utrzymuje się dla województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.