Prowadzimy działania wspierające ustanowienie obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wraz oceną efektywności ochrony zbiorników.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna odpowiada za wydzielenie oraz opracowuje charakterystyki geologiczne i hydrogeologiczne jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Analizuje presje i oddziaływania na wody podziemne – w zakresie chemicznym i ilościowym.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna jest generalnym wykonawcą seryjnych map hydrogeologicznych. Koordynujemy, nadzorujemy i wykonujemy mapy tematyczne w skalach szczegółowych i przeglądowych oraz regionalnych syntez hydrogeologicznych w formie atlasów i monografii.

Dostarczamy wyniki pomiarów, badań ilości i jakości wód podziemnych, koniecznych dla oceny stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna prowadzi monitoring w strefach przygranicznych. Zakres prac jest zróżnicowany i wynika z ustaleń prowadzonych na szczeblu komisji międzynarodowych ds. współpracy na wodach granicznych lub innych ustaleń formalnych.

Przygotowujemy i przekazujemy organom  administracji państwowej, samorządowej, wodnej oraz ośrodkom zarządzania kryzysowego komunikaty o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej na terenie kraju oraz prognozy jej rozwoju.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna zajmuję się analizą presji i oddziaływań na wody podziemne w zakresie chemicznym i ilościowym oraz oceną stanu wód podziemnych na obszarze JCWPd.

 Państwowa służba hydrogeologiczna gromadzi i przetwarza informacje na temat wielkości poboru rejestrowanego wód podziemnych w kraju.

Zespół przygotowuje  zestawienia dotyczące stanu  zasobów eksploatacyjnych  wód podziemnych kraju.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna uczestniczy we współpracy międzynarodowej i międzypaństwowej, stanowiącej realizację politykę państwa w zakresie gospodarki i ochrony wód podziemnych.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna zajmuje się określaniem zasobów wód podziemnych i ich związków z wodami powierzchniowymi oraz ekosystemami. Do ważnych zadań należy aktualizacja rozpoznania zasobów wód podziemnych kraju: odnawialnych, dyspozycyjnych i perspektywicznych.