Ocena i prognozowanie sytuacji hydrogeologicznej

Przygotowujemy i przekazujemy organom  administracji państwowej, samorządowej, wodnej oraz ośrodkom zarządzania kryzysowego komunikaty o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej na terenie kraju oraz prognozy jej rozwoju.

Wydaje również ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych.

Komunikaty i prognozy PSH

Komunikaty i prognozy PSH opracowywane są na podstawie analiz danych pochodzących z sieci obserwacyjno- badawczej wód podziemnych PIG-PIB, danych uzyskiwanych w trakcie realizacji procedur  dotyczących corocznej aktualizacji zasobów perspektywicznych i eksploatacyjnych ujęć wody podziemnej, poboru rejestrowanego, Kwartalnych Biuletynów Informacyjnych Wód Podziemnych PSH oraz Biuletynów państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW.

Opracowywane w cyklu kwartalnym (w okresie normalnego stanu hydrogeologicznego) komunikaty przedstawiają charakterystykę funkcjonowania poszczególnych systemów wód podziemnych zawierającą informacje na temat:

  • zmian położenia zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł,
  • zmian wielkości zasobów wód podziemnych - określonych za pomocą wskaźnika zmian retencji (Rr), tj. poziomu rezerw odniesionych do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wody lub najniższej wydajności źródeł,
  • występowania zagrożeń dla wód podziemnych należących do systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym i stref drenażu wód podziemnych źródłami określonych za pomocą wskaźnika zagrożenia niżówką hydrogeologiczną (kn).

Przykład map zamieszczanych w Komunikatach PSHRyc.1. Przykład map zmian położenia zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł, zmian wielkości zasobów wód podziemnych i występowania zagrożeń dla wód podziemnych należących do systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym i stref drenażu wód podziemnych źródłami.

Wymieniony wyżej zakres analiz jest także uwzględniany w wykonywanych równocześnie z komunikatami prognozach rozwoju sytuacji hydrogeologicznej. Prognozy te dotyczą wód podziemnych pierwszego, nieizolowanego od powierzchni terenu poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym, zasilanego bezpośrednio poprzez infiltrację opadów atmosferycznych i zazwyczaj silnie reagującego na zmiany warunków meteorologicznych i hydrologicznych oraz na antropopresję.

Prognozy zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Prognozy zmian położenia zwierciadła wód podziemnych każdorazowo opracowywane są według dwóch scenariuszy uwzględniających wielkość zasilania płytkich wód podziemnych:

  1. korzystnego dla gospodarki wodnej (sumy opadów atmosferycznych wyższe od średniej z wielolecia),
  2. niekorzystnego dla gospodarki wodnej (sumy opadów atmosferycznych niższe od średniej z wielolecia).

Przy opracowywaniu prognoz wykorzystywana jest metoda autokorelacji stanów wód podziemnych.

Przykład wykresu na którym przedstawiona jest prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych - scenariusz A

Przykład wykresu na którym przedstawiona jest prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych - scenariusz BRyc. 2. Przykład prognozy położenia zwierciadła płytkich wód podziemnych w jednym z punktów sieci obserwacyjno-badawczej  PIG-BIP dla dwóch scenariuszy (A i B – opis w teście)

Prognozy zmian wielkości zasobów wód podziemnych i prognozy zagrożenia dla wód podziemnych

Prognozy zmian wielkości zasobów wód podziemnych i prognozy zagrożenia dla wód podziemnych opracowywane są wyłącznie dla scenariusza niekorzystnego dla gospodarki wodnej (B). Na podstawie prognozowanych stanów wód podziemnych obliczane są wskaźniki stanu retencji (Rr) i wskaźniki zagrożenia niżówką hydrogeologiczną.

Prognozy i Komunikaty PSH są opracowywane w trybie normalnym raz na trzy miesiące, natomiast w przypadku stwierdzenia zagrożenia hydrogeologicznego – raz na miesiąc.

 

POLECANE ARTYKUŁY

Aktualna sytuacja hydrogeologicznej w Polsce

Czy susza może spowodować niedostatek wody w Polsce?

 

Informacja o sytuacji hydrologicznej kraju