Ocena i prognozowanie sytuacji hydrogeologicznej

Przygotowujemy i przekazujemy organom  administracji państwowej, samorządowej, wodnej oraz ośrodkom zarządzania kryzysowego komunikaty o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej na terenie kraju oraz prognozy jej rozwoju.

Wydaje również ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych.

Komunikaty i prognozy PSH

Komunikaty i prognozy PSH opracowywane są na podstawie analiz danych pochodzących z sieci obserwacyjno- badawczej wód podziemnych PIG-PIB, danych uzyskiwanych w trakcie realizacji procedur  dotyczących corocznej aktualizacji zasobów perspektywicznych i eksploatacyjnych ujęć wody podziemnej, poboru rejestrowanego, Kwartalnych Biuletynów Informacyjnych Wód Podziemnych PSH oraz Biuletynów państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW.

Opracowywane w cyklu kwartalnym (w okresie normalnego stanu hydrogeologicznego) komunikaty przedstawiają charakterystykę funkcjonowania poszczególnych systemów wód podziemnych zawierającą informacje na temat:

  • zmian położenia zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł,
  • zmian wielkości zasobów wód podziemnych - określonych za pomocą wskaźnika zmian retencji (Rr), tj. poziomu rezerw odniesionych do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wody lub najniższej wydajności źródeł,
  • występowania zagrożeń dla wód podziemnych należących do systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym i stref drenażu wód podziemnych źródłami określonych za pomocą wskaźnika zagrożenia niżówką hydrogeologiczną (kn).

komunikat 10a 2016 ryc1komunikat 10a 2016 ryc2komunikat 10a 2016 ryc3
Ryc.1. Przykład map zmian położenia zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł, zmian wielkości zasobów wód podziemnych i występowania zagrożeń dla wód podziemnych należących do systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym i stref drenażu wód podziemnych źródłami.

Wymieniony wyżej zakres analiz jest także uwzględniany w wykonywanych równocześnie z komunikatami prognozach rozwoju sytuacji hydrogeologicznej. Prognozy te dotyczą wód podziemnych pierwszego, nieizolowanego od powierzchni terenu poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym, zasilanego bezpośrednio poprzez infiltrację opadów atmosferycznych i zazwyczaj silnie reagującego na zmiany warunków meteorologicznych i hydrologicznych oraz na antropopresję.

Prognozy zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Prognozy zmian położenia zwierciadła wód podziemnych każdorazowo opracowywane są według dwóch scenariuszy uwzględniających wielkość zasilania płytkich wód podziemnych:

  1. korzystnego dla gospodarki wodnej (sumy opadów atmosferycznych wyższe od średniej z wielolecia),
  2. niekorzystnego dla gospodarki wodnej (sumy opadów atmosferycznych niższe od średniej z wielolecia).

Przy opracowywaniu prognoz wykorzystywana jest metoda autokorelacji stanów wód podziemnych.

prognoza ryc polozenie zw

prognoza ryc polozenie zw b
Ryc. 2. Przykład prognozy położenia zwierciadła płytkich wód podziemnych w jednym z punktów sieci obserwacyjno-badawczej  PIG-BIP dla dwóch scenariuszy (A i B – opis w teście)

Prognozy zmian wielkości zasobów wód podziemnych i prognozy zagrożenia dla wód podziemnych

Prognozy zmian wielkości zasobów wód podziemnych i prognozy zagrożenia dla wód podziemnych opracowywane są wyłącznie dla scenariusza niekorzystnego dla gospodarki wodnej (B). Na podstawie prognozowanych stanów wód podziemnych obliczane są wskaźniki stanu retencji (Rr) i wskaźniki zagrożenia niżówką hydrogeologiczną.

Prognozy i Komunikaty PSH są opracowywane w trybie normalnym raz na trzy miesiące, natomiast w przypadku stwierdzenia zagrożenia hydrogeologicznego – raz na miesiąc.

 

POLECANE ARTYKUŁY

aktualna sytuacja hydrogeologiczna Aktualna sytuacja hydrogeologicznej w Polsce

leksykon psh Czy susza może spowodować niedostatek wody w Polsce?

 

Informacja o sytuacji hydrologicznej kraju